Neidio i'r prif gynnwy

Cyhoeddwyd y cynllun newydd hwn ar 13 Gorffennaf 2021 gan y Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd, Lee Waters.

Rhan o:
Cyhoeddwyd gyntaf:
13 Awst 2021
Diweddarwyd ddiwethaf:

Mae’r Grant Buddsoddi mewn Coetir (TWIG) yn rhan o’r rhaglen Coedwig Genedlaethol i Gymru. Bydd yn darparu cymorth ariannol i helpu pobl i:

 • greu coetiroedd newydd
 • gwneud gwelliannau i goetiroedd presennol

sy'n bodloni safonau'r Goedwig Genedlaethol. Gellir cyplysu'r grant â mathau eraill o gyllid. Bydd hyn yn creu coetiroedd amlbwrpas o ansawdd uchel. Y ffenestr gyntaf ar gyfer gwneud cais oedd o 14 Gorffennaf hyd at 27 Awst ac oedd yn agored i geisiadau gan:

 • dirfeddianwyr
 • pobl sydd â rheolaeth lawn dros dir cyhoeddus a phreifat

Nodweddion allweddol

Roedd y nodweddion allweddol yn cynnwys:

 • cyllideb gyfalaf gwerth £2.5 miliwn ar gyfer y ffenestr hon, ynghyd â chyllideb refeniw gwerth £250,000
 • ariannu llawn
 • dyfarniad grant fesul cais hyd at uchafswm o £250,000 ac isafswm o £10,000
 • gallwch wneud cais am gyllid refeniw hyd at 10% o gyfanswm cost y prosiect
 • rhaid cwblhau'r prosiect a'r costau a ysgwyddir erbyn 31 Mawrth 2022

I gychwyn, bydd pob prosiect yn cael ei asesu ar sail y canlynol:

 • gwerth am arian
 • i ba raddau y mae'n cyd-fynd â'r weledigaeth hirdymor ar gyfer y Goedwig Genedlaethol
 • a oes modd cwblhau'r prosiect erbyn 31 Mawrth 2022
 • cynaliadwyedd hirdymor y coetiroedd

Y tri chanlyniad hanfodol yw:

 • Coetiroedd cydnerth o ansawdd uchel sydd wedi'u cynllunio’n dda ac sy’n cael eu rheoli’n dda
 • Coetiroedd sy'n hygyrch i bobl
 • Bod y gymuned yn cyfrannu at y coetir

Y canlyniadau hynod ddymunol yw:

 • Coetiroedd Cysylltiedig
 • Coetiroedd a choed deinamig, amlbwrpas
 • Coetiroedd sy'n dangos dysgu, ymchwil ac arloesi

Po fwyaf yw'r cyfraniad y gall y prosiect ei wneud at amcanion a chanlyniadau priodol y Goedwig Genedlaethol, y mwyaf tebygol ydyw o gael ei argymell ar gyfer ei ddethol.

Gweminar a chyflwyniad

Ar 21 Gorffennaf 2021, cynhaliwyd gweminar ar y Grant Buddsoddi mewn Coetir (TWIG). Mae'r weminar hon bellach ar gael ar ein rhestr chwarae Coedwig Genedlaethol i Gymru ar YouTube. Mae'r weminar yn cynnwys trafodaeth ar fanylion y cynllun, ei amcanion allweddol a'i ganlyniadau.

Mae'r Grant Buddsoddi mewn Coetir (TWIG): cyflwyniad a oedd yn rhan o’r weminar ar gael hefyd. Mae'n amlinellu sut mae'r TWIG yn gallu darparu cyllid i greu coetiroedd newydd a gwella safleoedd sy'n bodoli eisoes.

Rydym wedi coladu'r Grant Buddsoddi mewn Coetir (TWIG): cwestiynau ac atebion a godwyd gan bartïon â diddordeb a fynychodd y weminar.

Rhagor o wybodaeth

Rydym yn gobeithio cynnig rowndiau pellach yn y dyfodol.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, gallwch e-bostio: CoedwigGenedlaetholCymru@llyw.cymru