Neidio i'r prif gynnwy

Yr hyn y dylech ei wneud os oes gennych symptomau COVID-19, os ydych wedi profi'n bositif am COVID-19, neu os ydych wedi bod mewn cysylltiad â rhywun sydd â COVID-19.

Rhan o:
Cyhoeddwyd gyntaf:
19 Mawrth 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Prif bwyntiau

Nid yw COVID-19 wedi diflannu ac mae'n debygol o aros gyda ni yn fyd-eang.

Er bod cyfyngiadau wedi'u codi, dylech wneud popeth o fewn eich gallu i gadw eich hun ac eraill yn ddiogel.

Helpwch ni i barhau i darfu ar drosglwyddiad y feirws drwy:

 • hunanynysu os nad ydych chi’n teimlo’n dda
 • gwisgo masg mewn mannau prysur
 • sicrhau eich bod yn cael eich brechlynnau

Mae parhau ag ymddygiadau amddiffynnol yn bwysig a bydd yn helpu i leihau’r tebygolrwydd o ddod i gysylltiad â COVID-19 a'i ledaenu, yn ogystal â heintiau anadlol eraill a chlefydau eraill.

Beth ddylech chi ei wneud os oes gennych symptomau COVID-19

Os oes gennych chi unrhyw un o’r prif symptomau COVID-19, dylech hunanynysu a chymryd prawf llif unffordd (LFT).

Gallwch archebu profion llif unffordd ar-lein neu ffonio 119 rhwng 7am ac 11pm (mae galwadau am ddim)

Cofiwch hunanynysu nes y cewch ganlyniad eich prawf llif unffordd

Prif symptomau COVID-19 yw

 • tymheredd uchel
 • peswch cyson
 • colli eich synnwyr o flas neu arogl neu sylwi ar newid ynddo

Os cewch ganlyniad prawf LFT negatif

Gallwch roi’r gorau i hunanynysu ar unwaith

Os byddwch yn profi'n bositif ar unrhyw brawf COVID-19 (PCR neu LFT)

 • Dylech hunanynysu am 5 diwrnod llawn - diwrnod 1 yw'r diwrnod ar ôl i'ch symptomau ddechrau neu'r diwrnod ar ôl ichi gael y prawf, os nad oes gennych symptomau (pa un bynnag sydd gynharaf)
 • Cymerwch brawf llif unffordd (LFT) ar ddiwrnod 5

Os yw'r prawf LFT yn negatif ar ddiwrnod 5

 • Rhowch wybod am ganlyniad eich prawf llif unffordd
 • Dylech gymryd LFT arall ar ddiwrnod 6
 • Os yw eich prawf hefyd yn negatif ar ddiwrnod 6 ac nad oes gennych dymheredd uchel, gallwch roi’r gorau i hunanynysu ar ddiwrnod 6 gan fod y risg eich bod yn dal yn heintus yn llawer is a gallwch ddychwelyd i'ch trefn arferol yn ddiogel
 • Os oes gennych dymheredd uchel o hyd, neu os ydych yn teimlo'n sâl, dylech barhau i hunanynysu nes ei fod yn dychwelyd i normal, neu nes rydych yn teimlo'n well

Os yw'r prawf LFT yn bositif ar ddiwrnod 5 neu 6

 • Rhowch wybod am ganlyniad eich prawf llif unffordd
 • Dylech barhau i gymryd profion llif unffordd dyddiol nes y cewch 2 brawf negatif yn olynol, ddiwrnod ar wahân, neu tan ddiwrnod 10 – pa un bynnag sydd gyntaf
 • Nid oes angen prawf LFT negatif arnoch ar ddiwrnod 10 i roi’r gorau i hunanynysu
 • Os oes gennych dymheredd uchel o hyd neu os ydych yn teimlo'n sâl, dylech barhau i hunanynysu nes ei fod yn dychwelyd i normal, neu nes rydych yn teimlo'n well

Os nad oes gennych symptomau ond yn profi’n bositif

Efallai y cewch eich cynghori i gymryd prawf PCR neu LFT fel rhan o drefniadau'r gweithle.

Os ydych wedi cael prawf COVID-19 positif yn ddiweddar (o fewn y 90 diwrnod diwethaf) dylech gymryd prawf llif unffordd yn lle PCR. Y rheswm dros hyn yw oherwydd bod perygl y gall prawf PCR ganfod olion gweddilliol y feirws sydd dros ben yn eich corff. 

Os yw canlyniad eich prawf yn bositif, rhaid i chi barhau i hunanynysu a dilyn y canllawiau hunanynysu uchod.

5 diwrnod hunanynysu – sut mae’n gweithio
Diwrnod Beth i’w wneud
0 Symptomau’n dechrau, neu brawf positif
1 Dechrau cyfrif y dyddiau hunanynysu
2  
3  
4  
5 Dechrau profion llif unffordd dyddiol gartref
6 O ddiwrnod 6 i 9, cewch stopio hunanynysu os cewch ddau brawf negatif dyddiol ar ôl ei gilydd.
7  
8  
9  
10 Dim angen mwy o brofi a gallu gorffen ynysu ar ddiwrnod 10

Profi Olrhain Diogelu y GIG

Os ydych chi’n profi’n bositif, gall Gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru gysylltu â chi. Byddant yn ffonio o 029 2196 1133, neu’n anfon neges destun neu e-bost gan NHSWALESTTP i roi cyngor i chi ar hunanynysu. Bydd angen iddynt ddarganfod gyda phwy rydych wedi bod mewn cysylltiad agos â nhw'n ddiweddar. Gallwch ddewis cwblhau ffurflen olrhain cysylltiadau ar-lein (e-ffurflen), a byddant yn anfon cod untro diogel atoch drwy neges destun. Bydd y neges yn cynnwys y ddolen i'r e-ffurflen y mae angen i chi ei chwblhau. Mae'n bwysig eich bod yn llenwi'r ffurflen cyn gynted â phosibl ac yn rhoi manylion eich cysylltiadau fel eu bod yn cael y cyngor cywir.

Cwblhewch yr adrannau galwedigaeth / statws gweithiwr allweddol a lleoliadau gwaith ac addysg, gan y bydd yr wybodaeth hon yn helpu i adnabod ardaloedd clwstwr. Os ydych yn fyfyriwr neu'n ddisgybl, atebwch y cwestiwn 'Beth yw teitl eich swydd?' drwy ddewis 'Myfyriwr' a defnyddio cod post eich man dysgu ar gyfer cyfeiriad y cyflogwr. Os oes gennych nifer o swyddi a/neu leoedd dysgu, rhowch y cyfeiriad rydych yn ei fynychu amlaf o dan y gweithle a chynnwys y lleill yn y lleoedd yr ydych wedi ymweld â nhw. Os na allwch gwblhau'r e-ffurflen, bydd swyddog olrhain cysylltiadau yn ceisio eich ffonio. Darllenwch fwy o wybodaeth am olrhain cysylltiadau.

Gadael hunanynysu

Er mwyn lleihau'r siawns o drosglwyddo COVID-19 i eraill, ar ôl rhoi’r gorau i hunanynysu ar ôl 5 diwrnod llawn a 2 LFT negatif:

 • ceisiwch gyfyngu ar eich cysylltiad ag eraill ac osgoi lleoliadau gorlawn, yn enwedig lleoliadau dan do.
 • os ydych yn ymweld â phobl sy'n agored i niwed mewn lleoedd fel cartrefi gofal neu ysbytai, dylech ddilyn y canllawiau perthnasol i ymwelwyr
 • gweithiwch gartref os nad ydych eisoes yn gwneud hynny, ac os yw’n ymarferol ichi wneud hynny.
 • gwneud ymdrech ychwanegol i sicrhau’ch bod yn golchi’ch dwylo’n drylwyr ac yn rheolaidd, ac yn gwisgo gorchudd wyneb.

Mae canllawiau ychwanegol ar gael i'r rhai sy'n gweithio ym maes iechyd a gofal cymdeithasol a darpariaeth addysgol arbennig.

Cyfrifoldeb rhiant a rennir

Ceisiwch osgoi symud plentyn sydd â symptomau COVID-19 neu sydd wedi cael canlyniad positif rhwng aelwydydd. Gall symud plentyn gynyddu lledaeniad y feirws.

Os yw’n bosibl, dylai’r plentyn aros gydag un aelwyd yn ystod y cyfnod hunanynysu. Os nad yw hyn yn bosibl, dylai’r plentyn barhau i hunanynysu am 5 diwrnod llawn fel y nodir uchod. Dylai cysylltiadau agos ar y ddwy aelwyd ddilyn y canllawiau uchod.

Plant o dan 5 oed

Nid oes angen i blant o dan 5 oed gymryd prawf, hyd yn oed os oes ganddynt symptomau COVID-19. Gallant gymryd prawf os bydd meddyg yn cynghori hynny, neu os yw rhiant yn credu bod prawf yn gwbl angenrheidiol ac er lles y plentyn.

Os oes ganddynt symptomau, nid oes angen iddynt hunanynysu. Ond dylent aros gartref nes eu bod yn ddigon da i ddychwelyd i'r ysgol neu i leoliad gofal plant.

Os bydd plentyn yn cymryd prawf a'i fod yn bositif, dylai hunanynysu am o leiaf 5 diwrnod llawn. Mae angen i'r plentyn a'r cysylltiadau ddilyn y canllawiau uchod.

Pobl sy’n sefyll arholiadau TGAU, Safon UG, Safon uwch a rhai galwedigaethol

Rydyn ni am alluogi dysgwyr i sefyll eu harholiadau, yn dda ac yn ddiogel.

 • Os oes gennych unrhyw un o brif symptomau COVID-19, dylech hunanynysu a chymryd prawf llif unffordd (LFT).
 • Os yw’r prawf yn bositif, dylech hunanynysu am o leiaf 3 diwrnod llawn. Diwrnod 1 yw’r diwrnod ar ôl i’ch symptomau ddechrau. Cofnodwch eich canlyniad.
 • Ar ddiwrnod 3, os yw eich symptomau wedi diflannu, cymrwch brawf llif unffordd. Os yw’r prawf hwnnw’n negatif, cymrwch brawf llif unffordd arall ar ddiwrnod 4.
 • Os yw eich prawf ar ddiwrnod 4 hefyd yn negatif, a’ch bod yn teimlo’n iawn ac nad oes tymheredd uchel gennych, gallwch roi’r gorau i hunanynysu i sefyll eich arholiad. Cofnodwch eich canlyniad.
 • Os yw’r prawf naill ai ar ddiwrnod 3 neu 4 yn bositif, dylech barhau i hunanynysu a chysylltu â’ch ysgol neu leoliad addysg.
 • Os oes gennych dymheredd uchel o hyd neu eich bod yn teimlo’n sâl, dylech barhau i hunanynysu nes bod eich gwres yn normal eto neu eich bod yn teimlo’n well. 
 • Dylech barhau i gymryd profion llif unffordd dyddiol nes cewch chi ddau brawf negatif yn olynol, wedi’u cymryd ddiwrnod ar wahân, neu tan ddiwrnod 10 - pa bynnag un a ddaw gyntaf. Nid oes angen prawf llif unffordd negatif ar ddiwrnod 10 er mwyn rhoi’r gorau i hunanynysu.

Cysylltiadau agos

Pobl sydd â'r risg uchaf o gael eu heintio â COVID-19 yw'r bobl sydd wedi bod mewn cysylltiad agos â rhywun sydd wedi profi'n bositif am COVID-19.

Gall COVID-19 wneud unrhyw un yn ddifrifol wael ond i rai pobl mae'r risg yn uwch. I'r rhan fwyaf o'r bobl hyn, mae'r risg hon yn cael ei lleihau'n sylweddol drwy frechu. Mae’r bobl y gwyddom eu bod mewn mwy o berygl o COVID-19 yn cynnwys:

 • pobl hŷn
 • y rhai sy’n feichiog
 • y rhai sydd heb eu brechu
 • pobl o unrhyw oedran sydd â system imiwnedd sydd wedi gwanhau'n ddifrifol
 • pobl o unrhyw oedran sydd â chyflyrau hirdymor penodol

Ni fyddwch bob amser yn gwybod a yw rhywun y byddwch yn dod i gysylltiad ag ef y tu allan i'ch cartref mewn mwy o berygl o fynd yn ddifrifol wael. Gallent fod yn ddieithriaid (er enghraifft pobl rydych chi'n eistedd wrth eu hymyl ar drafnidiaeth gyhoeddus) neu’n bobl yr ydych yn dod i gysylltiad rheolaidd â nhw (er enghraifft ffrindiau a chydweithwyr). Mae hyn yn golygu ei bod yn bwysig dilyn y cyngor i gadw eraill yn ddiogel.

Ystyrir fod rhywun wedi dod i gysylltiad agos os yw wedi cael unrhyw un o'r mathau canlynol o gyswllt â rhywun sydd wedi profi'n bositif am COVID-19:

 • cyswllt wyneb yn wyneb gan gynnwys cael sgwrs o fewn 1 metr, neu rywun yn peswch arnoch
 • cyswllt corfforol croen-i-groen am unrhyw gyfnod o amser
 • cyswllt o fewn 1 metr am funud neu fwy heb gyswllt wyneb yn wyneb
 • cyswllt o fewn 2 fetr am fwy na 15 munud (naill ai fel cyswllt untro, neu dros gyfnod o 1 diwrnod)
 • teithio yn yr un cerbyd neu awyren

Mae swyddogion olrhain cysylltiadau yn casglu gwybodaeth gan achosion positif i ddarganfod pwy yw’r cysylltiadau agos er mwyn rhoi cyngor ac arweiniad iddynt ar beth i'w wneud.

Beth ddylech chi ei wneud os byddwch yn cael eich adnabod fel cyswllt agos

Os cewch eich hysbysu eich bod wedi cael eich adnabod fel cyswllt agos gan wasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu y GIG drwy e-bost neu neges destun, neu os ydych wedi cael gwybod yn uniongyrchol gan rywun sydd wedi profi'n bositif, nid oes angen i chi hunanynysu ond dylech fod yn wyliadwrus am brif symptomau COVID-19 a:

 • rhoi sylw manwl i brif symptomau COVID-19. Os byddwch yn datblygu unrhyw un o’r symptomau hyn, archebwch brawf llif unffordd (gov.uk). Fe'ch cynghorir i aros gartref ac osgoi dod i gyswllt â phobl eraill tra byddwch yn aros am ganlyniad eich prawf
 • lleihau cyswllt â'r sawl sydd â COVID-19
 • gweithio gartref os gallwch wneud hynny
 • osgoi dod i gysylltiad ag unrhyw un rydych chi'n ei adnabod sydd mewn mwy o berygl o fynd yn sâl iawn os ydynt wedi'u heintio â COVID-19, yn enwedig y rhai sydd â system imiwnedd sydd wedi gwanhau'n ddifrifol
 • cyfyngu ar gysylltiad agos â phobl eraill y tu allan i'ch cartref, yn enwedig mewn mannau gorlawn, caeedig neu wedi'u hawyru'n wael
 • gwisgo gorchudd wyneb addas wedi'i wneud â haenau lluosog mewn mannau gorlawn, amgaeedig neu wedi'u hawyru'n wael a lle rydych mewn cysylltiad agos â phobl eraill
 • golchi eich dwylo'n rheolaidd a gorchuddio eich trwyn a’ch ceg pan fyddwch yn pesychu neu’n tisian

Dylech ddilyn y cyngor hwn am 10 diwrnod ar ôl bod mewn cysylltiad â'r person a brofodd yn bositif.

Staff iechyd a gofal cymdeithasol a'r rhai sy'n gweithio mewn darpariaeth addysgol arbennig

Os ydych yn gweithio ym maes iechyd a gofal cymdeithasol neu mewn lleoliad addysgol arbennig, dylech wneud y canlynol:

Efallai y bydd eich cyflogwr yn gofyn i chi gymryd profion rhag ofn, neu efallai y cewch eich adleoli i rôl lle nad ydych yn dod wyneb yn wyneb ag unigolion sydd â risgiau clinigol uwch. Efallai y cewch gyfarwyddyd hefyd i beidio â mynychu'r gwaith.

Yn ystod eich cyfnod hunanynysu

Rhaid i chi aros gartref am yr holl amser rydych chi’n hunanynysu. Dylech hefyd ddilyn y cyngor hwn os cewch ganlyniad prawf llif unffordd positif, hyd yn oed os nad oes gennych unrhyw symptomau.

Peidiwch â:

 • mynd i’r gwaith
 • mynd i'r ysgol
 • mynd i siopau (hyd yn oed i brynu bwyd neu hanfodion)
 • mynd i dŷ rhywun arall
 • mynd i fannau cyhoeddus neu fannau addoli
 • defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus neu dacsis
 • mynd allan i ymarfer corff
 • croesawu ymwelwyr i’ch cartref (oni bai eich bod chi neu rywun ar eich aelwyd yn cael gofal hanfodol, yna dylai gofalwyr barhau i ymweld a defnyddio'u masgiau wyneb a'u menig i leihau'r risg y byddwch yn trosglwyddo'r haint)

Trin symptomau COVID-19 gartref

 • Dylech yfed dŵr i sicrhau nad ydych yn dadhydradu (yfed digon yn ystod y dydd fel bod eich wrin (pi-pi) yn olau ac yn glir o ran lliw)
 • Gallwch ddefnyddio meddyginiaethau dros y cownter, fel paracetamol, i helpu gyda rhai o’ch symptomau COVID-19.
 • Mae’n bwysig cofio gofalu am eich meddwl yn ogystal â’ch corff, a chael cymorth os bydd ei angen arnoch.
 • Cadwch mewn cysylltiad â theulu a ffrindiau dros y ffôn neu ar gyfryngau cymdeithasol. Mae ffynonellau cymorth a gwybodaeth ar gael i helpu hefyd, fel gwefan Every Mind Matters.

Apwyntiadau meddygol

Dylech wneud y canlynol

 • canslo pob apwyntiad meddygol a deintyddol arferol tra byddwch chi neu’ch aelwyd yn hunanynysu
 • ffonio eich meddyg teulu, eich ysbyty lleol neu’r gwasanaeth cleifion allanol os gofynnwyd i chi fynd i apwyntiad wyneb yn wyneb tra ydych chi’n hunanynysu
 • os yw’ch pryderon yn ymwneud â’ch symptomau COVID-19, cysylltwch â gwasanaeth coronafeirws ar-lein GIG 111 Cymru. Os nad oes gennych chi fynediad i’r rhyngrwyd, dylech ffonio 111

Os oes angen i chi adael eich cartref

Y ffordd fwyaf effeithiol o osgoi trosglwyddo haint COVID-19 yw aros gartref ac osgoi cyswllt â phobl eraill. Dylech feddwl yn ofalus a oes gennych ddewis arall yn lle rhoi’r gorau i hunanynysu. Os oes rhaid i chi adael eich cartref ac nad oes gennych ddewis arall, dylech sicrhau eich bod i ffwrdd o’ch cartref am gyn lleied â phosibl o amser. Dylech gymryd pob cam posibl i osgoi’r risg o heintio eraill.

Mae hyn yn cynnwys:

 • cadw mor bell â phosibl oddi wrth bobl eraill
 • osgoi dod i gysylltiad â phobl eraill y tu allan i’ch aelwyd i’r graddau mwyaf posibl
 • cyfarfod y tu allan a cheisio cadw o leiaf 2 fetr oddi wrthynt
 • osgoi dod i gysylltiad agos ag unrhyw un rydych chi'n ei adnabod sydd mewn mwy o berygl o fynd yn sâl iawn os ydynt wedi'u heintio â COVID-19, yn enwedig y rhai sydd â system imiwnedd sydd wedi gwanhau'n ddifrifol
 • osgoi mannau gorlawn a thrafnidiaeth gyhoeddus. Os oes angen i chi deithio ar drafnidiaeth gyhoeddus, dylech osgoi amseroedd prysur, er enghraifft drwy ddefnyddio gwasanaethau nad ydynt yn rhai brig
 • gwisgo gorchudd wyneb
 • osgoi cynulliadau a digwyddiadau cymdeithasol mawr, neu unrhyw le sydd wedi'i awyru'n wael, yn orlawn neu’n gaeedig
 • gwneud unrhyw ymarfer corff yn yr awyr agored mewn mannau lle na fyddwch yn dod i gysylltiad â phobl eraill
 • rhoi sylw gofalus i hylendid dwylo a hylendid anadlol

Dylech ystyried dweud wrth eraill yr ydych yn dod i gysylltiad â nhw eich bod yn hunanynysu. (Megis apwyntiadau brys). Mae hyn yn helpu i alluogi cadw pellter cymdeithasol ac amddiffyn aelodau staff sy'n agored i niwed.

Os oes angen cyngor meddygol arnoch chi

Peidiwch â cheisio ymdopi'n rhy hir ar eich pen eich hun cyn cael cymorth meddygol. Dylech chi gysylltu â GIG 111 Cymru neu’ch meddyg teulu os byddwch chi’n profi unrhyw un o’r canlynol:

 • symptomau nad ydynt yn gwella ar ôl 7 diwrnod
 • diffyg anadl neu chwydu ar unrhyw adeg
 • blinder sy’n eich atal rhag gwneud eich gweithgareddau bob dydd arferol
 • babanod neu blant o dan 5 oed sydd â thymheredd ar unrhyw adeg

Os yw’n argyfwng meddygol, ffoniwch 999 a dweud wrth y gweithredwr neu'r sawl sy’n delio â’r alwad bod gennych chi neu’ch perthynas symptomau COVID-19.

Cael help wrth hunanynysu

Os oes angen help arnoch i brynu bwyd, siopa neu nôl meddyginiaeth, dylech ofyn i'ch ffrindiau neu'ch teulu. Gallwch archebu meddyginiaeth dros y ffôn neu ar-lein. Gallwch hefyd archebu eich siopa ar-lein. Sicrhewch eich bod yn gofyn i yrwyr dosbarthu adael eitemau y tu allan i'w casglu os byddwch yn archebu ar-lein. Ni ddylai’r gyrrwr sy’n danfon nwyddau ddod i mewn i’ch cartref.

Cyflogaeth a hunanynysu

Er nad yw bellach yn ofynnol yn gyfreithiol iddynt gynnal asesiad risg coronafeirws penodol, dylai busnesau, cyflogwyr a threfnwyr digwyddiadau ystyried y risgiau sy’n gysylltiedig â’r coronafeirws yn yr un modd ag y maent yn ei wneud ar gyfer pob clefyd trosglwyddadwy arall (er enghraifft y ffliw a norofeirws).

Rydym yn cynghori pob busnes, cyflogwr a threfnydd digwyddiadau i barhau i weithredu mesurau rheoli iechyd y cyhoedd effeithiol i ddiogelu gweithwyr, contractwyr, ymwelwyr a chwsmeriaid rhag dod i gysylltiad â’r coronafeirws a’i ledaenu. Y ffordd fwyaf effeithiol o atal unrhyw glefyd trosglwyddadwy rhag lledaenu mewn unrhyw safle yw atal y feirws rhag bod yn bresennol yn y lle cyntaf.

Dylai staff hunanynysu a gwneud prawf llif unffordd os ydynt yn dangos symptomau COVID-19. Ni ddylent ddychwelyd i’r gwaith yn ystod y cyfnod hunanynysu os ydynt yn profi’n bositif neu os yw canlyniadau’r profion a wnaethant ar ddiwrnod 5 neu 6 o’u cyfnod hunanynysu yn bositif, er mwyn atal y feirws rhag lledaenu i eraill.

Dylai cyflogwyr ystyried pa gamau y dylent eu cymryd os yw aelod o staff yn hunanynysu wrth aros am ganlyniad prawf llif unffordd pan fydd yn symptomatig neu am ei fod wedi profi’n bositif am COVID-19. Bydd yr hyn sy’n rhesymol yn dibynnu ar nifer o ffactorau, gan gynnwys, a yw’n ymarferol i’r gwaith gael ei wneud gartref (gweler hefyd y cyngor iechyd y cyhoedd uchod ar weithio gartref).

Os yw’n bosibl, byddai Llywodraeth Cymru’n annog cyflogwyr i drafod a chytuno ar unrhyw newidiadau i’r drefn rheoli absenoldeb gyda’r gweithlu a chyda’r undebau llafur cyn i unrhyw newidiadau gael eu rhoi ar waith.

Help a chyngor ariannol wrth hunanynysu

Os nad ydych chi’n gallu gweithio oherwydd COVID-19, fe allech chi gael cymorth

Cymorth ariannol os na allwch chi weithio

Dylech ddweud wrth eich cyflogwr os na allwch chi weithio wrth hunanynysu. Efallai y bydd ei bolisi absenoldeb salwch neu absenoldeb arbennig yn berthnasol i chi.

Os na allwch chi gael tâl salwch gan eich cyflogwr, efallai y byddwch chi’n gallu cael Tâl Salwch Statudol neu fath arall o gymorth ariannol.

Mae rhagor o wybodaeth am Dâl Salwch Statudol, gan gynnwys cymhwysedd a sut i hawlio, ar gael ar GOV.UK.

Taliad (cynllun cymorth) hunanynysu

Os ydych chi ar incwm isel ac yn methu gweithio gartref wrth hunanynysu, gallech chi gael taliad o £500 i’ch helpu gyda cholli enillion. Gallwch hefyd wneud cais am y taliad os ydych wedi profi'n bositif am COVID-19.

Ewch i weld a ydych chi’n gymwys a sut mae gwneud cais am y taliad Hunanynysu.

Cael nodyn hunanynysu ar gyfer eich cyflogwr

Os yw’ch cyflogwr wedi gofyn am nodyn hunanynysu, defnyddiwch y gwiriwr symptomau COVID-19 ar GIG 111 Cymru. Dim ond i gleifion y cynghorir iddynt hunanynysu drwy’r gwiriwr symptomau ar-lein y mae nodiadau hunanynysu ar gael. Mae’r nodyn hunanynysu yn cynhyrchu cyfeirnod unigryw y bydd modd i gyflogwr ei ddefnyddio i wirio bod eich nodyn yn ddilys.

Peidiwch â ffonio 111 oherwydd ni fydd y sawl sy’n delio â'r alwad yn gallu eich helpu. Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.

Os ydych chi’n dal yn teimlo’n sâl ar ôl 5 diwrnod llawn, dylech gysylltu â’ch meddyg teulu. Gallai hyn olygu bod eich meddyg teulu'n rhoi nodyn ffitrwydd i chi (yn ogystal â chymryd camau archwilio eraill) a bydd angen i chi roi hwn i'ch cyflogwr.

Os ydych chi wedi trefnu i gael prawf COVID-19 a bod y canlyniad yn bositif, byddwch chi’n cael hysbysiad ysgrifenedig o’ch statws positif gan y gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu. Bydd hwn hefyd yn cadarnhau bod angen i chi hunanynysu am 5 diwrnod llawn. Gellir rhannu hwn â'ch cyflogwr.

Ap COVID-19 y GIG

Mae ap COVID-19 y GIG yn rhan bwysig o'n rhaglen Profi, Olrhain, Diogelu. Mae'r ap yn cynnwys y canllawiau diweddaraf ar COVID-19 gan gynnwys gwybodaeth sy'n benodol i'ch ardal cod post. Bydd yr ap yn rhoi gwybod ichi os byddwch wedi dod i gysylltiad â rhywun a gafodd ganlyniad prawf coronafeirws positif wedi hynny.

Mae'r ap yn helpu'r GIG i ddeall a yw'r feirws yn lledaenu mewn ardal benodol. Mae'n helpu awdurdodau lleol i ymateb yn gyflym i'w atal rhag lledaenu ymhellach.

Mae’r ap yn gwneud hyn heb ddatgelu pwy yw’r defnyddiwr. Fydd neb, gan gynnwys y llywodraeth, yn gwybod pwy sy’n ei ddefnyddio na ble y mae.

Nid yw'r ap yn cadw unrhyw wybodaeth a allai eich adnabod yn uniongyrchol. Er enghraifft, eich enw, cyfeiriad neu ddyddiad geni.

Nid yw’r ap yn gallu:

 • olrhain eich lleoliad
 • monitro a ydych yn hunanynysu
 • cael gafael ar eich gwybodaeth bersonol
 • cael gafael ar unrhyw wybodaeth arall ar eich ffôn.

Mae rhagor o wybodaeth, gan gynnwys Telerau Defnyddio a Hysbysiad Preifatrwydd, ar gael yn yr adran "Ynglŷn â'r ap hwn" ar Ap COVID-19 y GIG.

Mae’r ap ar gael ichi ei lawrlwytho o’r Apple app store neu Google Play.

Ffyrdd o osgoi lledaenu COVID-19 i bobl sy’n byw gyda chi

Ceisiwch osgoi dod i gysylltiad ag aelodau eraill o’ch aelwyd i’r graddau mwyaf posibl

Os oes gennych chi symptomau COVID-19, neu os ydych yn profi’n bositif, mae’n bwysig lleihau lledaeniad yr haint i bobl eraill yn eich cartref i'r graddau mwyaf posibl.

Dylech wneud y canlynol:

 • aros mewn ystafell wedi’i hawyru’n dda ar wahân i bobl eraill yn eich cartref, gyda ffenestr allanol y gellir ei hagor
 • cadw’r drws ar gau
 • defnyddio ystafell ymolchi ar wahân i weddill y cartref os oes modd
 • glanhau’r ystafell ymolchi'n rheolaidd os oes rhaid i chi rannu'r cyfleusterau hyn, neu geisio defnyddio'r cyfleusterau ar ôl pawb arall a glanhau'r ystafell yn drylwyr
 • defnyddio llieiniau ar wahân i aelodau eraill y cartref, i sychu eich hun ac at ddibenion hylendid dwylo
 • osgoi defnyddio mannau a rennir fel ceginau tra mae pobl eraill yn bresennol
 • mynd â’ch bwyd i’ch ystafell i'w fwyta
 • golchi’ch llestri gan ddefnyddio glanedydd a dŵr cynnes, a'u sychu gan ddefnyddio lliain sychu llestri ar wahân i weddill y cartref, neu ddefnyddio peiriant golchi llestri
 • golchi eich dwylo’n rheolaidd gyda dŵr a sebon am 20 eiliad neu ddefnyddio hylif diheintio dwylo
 • gorchuddio eich peswch a'ch tisian, taflu unrhyw hancesi papur a golchi eich dwylo ar unwaith
 • ystyried defnyddio gorchudd wyneb mewn rhannau o'r cartref a rennir os ydych yn byw gydag eraill (ni ddylai plant o dan 3 oed ddefnyddio gorchuddion wyneb o gwbl ar sail diogelwch anadlu)
 • glanhau gan ddefnyddio cynhyrchion arferol ond rhoi sylw manwl i bwyntiau cyffwrdd rheolaidd fel dolenni drysau, rheiliau llaw, teclynnau rheoli o bell ac arwynebau
 • osgoi ysgwyd dillad budr, gan y gall hyn achosi i ronynnau firws wasgaru drwy'r awyr. Os oes rhaid i chi fynd â'ch dillad budr i olchdy cyhoeddus, arhoswch 72 awr ar ôl i'ch cyfnod hunanynysu ddod i ben.

Os oes person agored i niwed yn byw gyda chi

Yn ystod y cyfnod hunanynysu dylech helpu'r rhai sydd:

 • mewn mwy o berygl neu
 • yn eithriadol o agored i niwed

i leihau eu cyswllt â’r bobl eraill yn eich cartref. Mae hyn yn berthnasol p’un a oes gan aelodau eraill o’r aelwyd symptomau ai peidio. Gallwch hefyd ddefnyddio’r cyngor hwn i ddiogelu’r holl bobl sy’n byw gyda chi.

Os gallwch, trefnwch i unrhyw un sydd mewn mwy o berygl yn sgil COVID-19 neu sy’n eithriadol o agored i niwed yn glinigol (y rheini a oedd ar y rhestr cleifion a warchodir yn flaenorol) i symud allan o’ch cartref. Gallant aros gyda ffrindiau neu deulu yn ystod eich cyfnod hunanynysu.

Os na allwch chi drefnu i’r bobl agored i niwed symud o’ch cartref, dylech gadw draw oddi wrthynt i'r graddau mwyaf posibl.

Bwydo o’r fron tra rydych chi wedi’ch heintio

Does dim tystiolaeth ar hyn o bryd i awgrymu y gellir trosglwyddo’r feirws drwy laeth y fron. Gellir lledaenu haint i’r babi yn yr un ffordd ag y caiff ei ledaenu i unrhyw un arall sy’n dod i gysylltiad agos â chi.

Ceir rhagor o wybodaeth ar wefan Coleg Brenhinol yr Obstetryddion a'r Gynaecolegwyr.

Anifeiliaid anwes yn y cartref

Ar hyn o bryd, does dim tystiolaeth bod anifeiliaid anwes yn gallu trosglwyddo’r clefyd i bobl. Fodd bynnag, dylech olchi eich dwylo ar ôl cyffwrdd eich anifeiliaid anwes neu eu gwastraff.