Neidio i'r prif gynnwy

Sicrhau fod pawb yn gallu cael mynediad at seilwaith digidol cyflym a dibynadwy.

Cyhoeddwyd gyntaf:
18 Mehefin 2019
Diweddarwyd ddiwethaf:

Estyn darpariaeth band eang ffeibr

Ein nod yw darparu band eang cyflym a dibynadwy i’r ardaloedd hynny o Gymru nad yw’r farchnad yn darparu ar eu cyfer.

Fe wnaeth ein prosiect Cyflymu Cymru drawsnewid tirwedd ddigidol Cymru. Erbyn hyn gall y mwyafrif o eiddo ledled y wlad gael mynediad i fand eang cyflym ffeibr. Roedd y prosiect hwn yn bartneriaeth â BT a gefnogwyd gan fuddsoddiad sector cyhoeddus o fwy na £200 miliwn. Roedd hyn yn cynnwys cyllid o Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop.

Mae yna eiddo o hyd sydd heb fynediad i fand eang cyflym, lle nad oes gan y sector preifat gynlluniau i fynd i'r afael â hyn. Rydym yn cydweithio gyda Openreach i ddod â band eang cyflym iawn i 39,000 o eiddo arall ledled Cymru. Mae hyn yn un rhan o'n hymdrechion i helpu i gyrraedd yr eiddo sydd ar ôl.

Ariannu datrysiadau cysylltedd

Mae technolegau sy’n gallu dod â band eang cyflym i ardaloedd sydd hebddo ar hyn o bryd. I eiddo nad yw wedi’i gynnwys mewn unrhyw ddarpariaeth band eang ffeibr, gallwn gyllido cysylltedd i unigolion, busnesau a chymunedau drwy ein cynlluniau grant. Rydym hefyd wedi sicrhau bod £10 miliwn ar gael drwy ein Cronfa Band eang Lleol i gefnogi awdurdodau lleol a mentrau cymdeithasol i ddarparu prosiectau band eang yn lleol.

Cysylltu'r sector cyhoeddus

Mae ein rhwydwaith band eang sector cyhoeddus yn cysylltu sefydliadau sector cyhoeddus. Mae'n darparu seilwaith digidol cost effeithiol i helpu darparu gwasanaethau cyhoeddus gwych.

Cymryd camau i wella darpariaeth ffonau symudol

Rydym wedi datblygu cynllun gweithredu ffonau symudol. Dyma sut y byddwn yn gweithio gyda'r diwydiant ffonau symudol ac Ofcom i ddarparu cysyllted i fodloni anghenion pobl a busnesau Cymru.

Edrych tua'r dyfodol

Rydym am gysylltu Cymru â gweddill y byd drwy dechnolegau newydd o’r radd flaenaf.

Rydym yn buddsoddi mewn gweithgarwch sy’n helpu i adeiladu rhwydwaith ffeibr pellgyrhaeddol ar draws Cymru. Mae rhwydwaith mwy ffisegol yn creu mwy o gystadleuaeth, gan ddarparu mwy o ddewis a chyflenwad rhyngrwyd cadarn.

Rydym hefyd yn gweithio i sicrhau bod Cymru yn elwa ar dechnolegau newydd ac arloesol megis 5G a’r rhyngrwyd pethau.

Codi llais Cymru

Nid yw polisi telegyfathrebu wedi ei ddatganoli i Gymru. Rydym yn cydweithio'n agos gyda Llywodraeth y DU, gweithredwyr telegyfathrebu ac Ofcom. Mae hyn yn ein helpu i ddeall cynlluniau'r farchnad, dylanwadu ar bolisi'r DU a chymryd camau sy'n iawn i Gymru.