Sicrhau fod pawb yn gallu cael mynediad at seilwaith digidol cyflym a dibynadwy.

Cyhoeddwyd gyntaf:
18 Mehefin 2019
Diweddarwyd ddiwethaf:

Estyn darpariaeth band eang ffeibr

Fe wnaeth ein prosiect Cyflymu Cymru drawsnewid tirwedd ddigidol Cymru. Erbyn hyn gall y mwyafrif o eiddo ledled y wlad gael mynediad i fand eang cyflym ffeibr. Roedd hyn ar y cyd â BT gyda buddsoddiad sector cyhoeddus o fwy na £200 miliwn. Roedd hyn yn cynnwys Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop.

Mae yna eiddo o hyd sydd heb fynediad i fand eang cyflym, lle nad oes gan y sector preifat gynlluniau i fynd i'r afael â hyn. Rydym yn cydweithio gyda Openreach ddod â band eang cyflym iawni 26,000 o eiddo arall ledled Cymru. Mae hyn yn un rhan o'n hymdrechion i helpu cyrraedd yr eiddo sydd ar ôl.

Ariannu datrysiadau cysylltedd

Nid ffeibr yw'r unig ddatrysiad ar gyfer yr eiddo sydd ar ôl heb fynediad at fand eang cyflym. Gall technolegau eraill ddod â band eang cyflym i ardaloedd pan fo'r dirwedd yn her fawr. Gallwn gyllido cysylltedd i unigolion, busnesau a chymunedau drwy ein cynlluniau grant.

Cysylltu'r sector cyhoeddus

Mae ein rhwydwaith band eang sector cyhoeddus yn cysylltu sefydliadau sector cyhoeddus. Mae'n darparu seilwaith digidol cost effeithiol i helpu darparu gwasanaethau cyhoeddus gwych.

Cymryd camau i wella darpariaeth ffonau symudol

Rydym wedi datblygu cynllun gweithredu ffonau symudol. Dyma sut y byddwn yn gweithio gyda'r diwydiant ffonau symudol ac Ofcom i ddarparu cysyllted i fodloni anghenion pobl a busnesau Cymru.

Edrych tua'r dyfodol

Rydym am i Gymru fod ar flaen y gad gyda thechnolegau newydd. Rydym yn gweithio i alluogi cyflwyno rhwydweithiau pumed genhedlaeth (5G) a thechnolegau eraill.

Codi llais Cymru

Nid yw polisi telegyfathrebu wedi ei ddatganoli i Gymru. Rydym yn cydweithio'n agos gyda Llywodraeth y DU, gweithredwyr telegyfathrebu ac Ofcom. Mae hyn yn ein helpu i ddeall cynlluniau'r farchnad, dylanwadu ar bolisi'r DU a chymryd camau sy'n iawn i Gymru.