Neidio i'r prif gynnwy

Cynhelir Arolwg Cenedlaethol Cymru ar ran Llywodraeth Cymru a'i phartneriaid gan Y Swyddfa Ystadegau Gwladol.  Mae'r arolwg yn casglu gwybodaeth am safbwyntiau a bywydau pobl er mwyn helpu i ddatblygu polisïau a phenderfynu sut y mae gwasanaethau'n cael eu darparu. Bob blwyddyn, mae'r arolwg yn cynnal cyfweliadau dros y ffôn gyda thua 12,000 o bobl 16+ ar draws Cymru.

Llywodraeth Cymru yw rheolydd y data ar gyfer yr ymchwil ac mae'n cael yr wybodaeth a gesglir. Defnyddir yr wybodaeth at ddibenion ymchwil ac ystadegau yn unig, i gynhyrchu bwletinau ystadegol ac adroddiadau ymchwil. Mae canlyniadau'r ymchwil yn ymwneud â phoblogaeth Cymru yn gyffredinol, nid â phobl unigol.

Cyhoeddir adroddiadau ar yr arolwg ar dudalennau gwe'r Arolwg Cenedlaethol.

Eich dewis chi yn llwyr yw p'un ai i gymryd rhan yn y gwaith ymchwil hwn ai peidio. Er hynny, mae eich barn a'ch profiadau yn bwysig. Mae Llywodraeth Cymru, cynghorau lleol a GIG Cymru yn defnyddio canlyniadau'r ymchwil i weithredu ar faterion sy'n effeithio arnoch chi a phobl yn eich ardal.

Y manylion cyswllt ar gyfer tîm yr Arolwg Cenedlaethol yn Llywodraeth Cymru yw:

Cyfeiriad e-bost: arolygon@llyw.cymru
Rhif ffôn: 0300 025 2021

Y cyswllt ar gyfer yr ymchwil hon yn y Swyddfa Ystadegau Gwladol yw Dani Evans:

Cyfeiriad e-bost: dani.evans@ons.gov.uk
Rhif ffôn: +44(0)1633 580047

Pa ddata personol a ddelir gennym, ac o ble yr ydym yn cael yr wybodaeth hon?

Diffinnir data personol o dan Reoliad Cyffredinol y DU ar Ddiogelu Data (GDPR y DU). Unrhyw wybodaeth ydyw a allai arwain at adnabod person, p'un a yw'r wybodaeth honno ar ei phen eu hun neu'n cael ei chyfuno â gwybodaeth ychwanegol, ee enw, cyfeiriad neu fanylion penodol eraill am y person.

Fel rhan o'r ymchwil hon, byddwn yn casglu'r wybodaeth bersonol ganlynol:

 • enw, cyfeiriad, rhif ffôn, cyfeiriad e-bost
 • dyddiad geni
 • rhyw
 • statws priodasol
 • cydberthnasau aelwydydd
 • hunaniaeth genedlaethol
 • grŵp ethnig
 • crefydd
 • sgiliau Cymraeg
 • statws economaidd, gan gynnwys cyflogaeth bresennol a blaenorol
 • cymwysterau, addysg a hyfforddiant, gan gynnwys ar gyfer plant
 • statws ariannol ac a yw'n cael Credyd Cynhwysol
 • iechyd a salwch, gan gynnwys taldra a phwysau, ac a yw'n feichiog
 • apwyntiadau gofal iechyd
 • deiet, yfed alcohol a smygu
 • gweithgarwch corfforol, gan gynnwys ar gyfer plant yn y cartref, a chyfranogiad mewn chwaraeon

Weithiau mae'r Swyddfa Ystadegau Gwladol yn cael rhifau ffôn o ffynhonnell sydd ar gael yn fasnachol o'r enw REaD Group, sy'n darparu cyfleuster i gyplysu rhifau ffôn yn erbyn y cyfeiriadau yn y sampl.

Mae eich atebion i'r arolwg yn cael eu cysylltu'n ddienw â  ffynonellau data eraill fel rhan o fanc data Cyswllt Diogel Gwybodaeth Ddienw (SAIL) at ddibenion ymchwil heb fod yn fasnachol yn unig, oni bai eich bod yn gofyn am beidio â gwneud y cysylltiad hwn (gweler y nodyn esboniadol).  

Gyda'ch cytundeb mae data dienw o'r arolwg hefyd ar gael drwy Wasanaeth Data'r DU ar gyfer prosiectau ymchwil sy'n cael eu cyflawni gan ymchwilwyr achrededig megis  academyddion ac ymchwilwyr y GIG. Mae gwybodaeth ddienw o'r arolwg yn cael ei chadw'n ddiogel, a'i defnyddio at ddibenion ymchwil anfasnachol yn unig. Nid ydym yn rhannu nac yn defnyddio eich gwybodaeth at ddibenion masnachol neu farchnata.

Cynigir taleb i ymatebwyr yr arolwg fel diolch am gymryd rhan yn yr arolwg.  Os hoffech gael taleb, yna bydd contractwr yr arolwg yn cofnodi eich manylion ac yn eu trosglwyddo i'w contractwr sy'n anfon talebau allan. Os byddwch yn dewis anfon y daleb atoch drwy e-bost yna bydd eich enw a'ch cyfeiriad e-bost yn cael eu trosglwyddo'n ddiogel i Sodexo Motivation Solutions UK Limited.Os byddwch yn dewis i'r daleb gael ei hanfon atoch yna bydd eich enw a'ch cyfeiriad e-bost yn cael eu trosglwyddo'n ddiogel i Park Retail Limited.  Bydd y ddau gwmni hyn yn dal eich gwybodaeth yn ddiogel ac ni fyddant yn defnyddio'ch manylion ond i anfon y daleb atoch. Ni fyddant yn rhannu eich manylion ag unrhyw un arall. Byddant yn dileu eich manylion yn ddiogel o fewn chwe mis (Sodexo) neu flwyddyn (Park Retail) ar ôl eu cael.

Beth yw'r sail gyfreithiol ar gyfer defnyddio eich gwybodaeth?

O dan y gyfraith caniateir inni brosesu gwybodaeth a gesglir yn yr arolwg gan ei bod yn ein helpu i ymgymryd â'n “tasg gyhoeddus”.  Mae hyn yn golygu, er enghraifft, fod y canlyniadau'n helpu Llywodraeth Cymru a'i sefydliadau partner megis cynghorau lleol ac Iechyd Cyhoeddus Cymru i ddeall mwy am fywydau beunyddiol a safbwyntiau pobl ledled Cymru a thrwy hynny i wneud penderfyniadau pwysig am wasanaethau a blaenoriaethau'r llywodraeth.

Gelwir rhywfaint o'r wybodaeth a gasglwn ar yr arolwg yn 'ddata categori arbennig' (er enghraifft gwybodaeth am ethnigrwydd ac iechyd). O dan y gyfraith caniateir inni gasglu'r wybodaeth hon gan ei bod yn cael ei defnyddio at ddibenion ymchwil.

Mae eich cyfranogiad yn gyfan gwbl wirfoddol. Er hynny, mae astudiaethau ymchwil fel hyn yn bwysig gan eu bod yn ein galluogi i wneud penderfyniadau ar sail tystiolaeth gadarn. Gellid defnyddio'r wybodaeth a gesglir yn yr ymchwil er enghraifft:

 • i ddarganfod pa mor fodlon yw pobl gyda'u hardal leol, ac am faterion yn eu hardal leol
 • i edrych ar sut y gallwn helpu pobl nad ydynt yn defnyddio'r rhyngrwyd i gael mynediad ato ac i deimlo'n hyderus wrth ei ddefnyddio
 • i weld a yw pobl yn ei chael hi'n hawdd gwneud apwyntiadau yn y feddygfa, ac os nad ydynt, pa rwystrau penodol y mae angen inni fynd i'r afael â hwy.

Pa mor ddiogel yw eich data personol?

Dim ond ar weinyddion diogel yn y DU y mae gwybodaeth a gesglir fel rhan o'r astudiaeth hon yn cael ei storio. Dim ond nifer cyfyngedig o ymchwilwyr sy'n gweithio ar y prosiect hwn sy'n gallu cael mynediad at y data.

Wrth gynnal arolygon, mae'r Swyddfa Ystadegau Gwladol yn defnyddio rhaglen feddalwedd o'r enw Blaise ar gyfer arolygon. Mae Blaise yn cydymffurfio â GDPR y DU ac yn cadw eich data'n ddiogel.

Mae gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol weithdrefnau i ymdrin ag unrhyw achosion a amheuir o dorri rheolau diogelwch data. Os ceir amheuaeth bod rheolau diogelu data wedi cael eu torri sy'n effeithio ar eich gwybodaeth, bydd y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn adrodd am hyn i Lywodraeth Cymru a fydd yn rhoi gwybod ichi ac i unrhyw reoleiddiwr cymwys lle mae'n ofynnol inni wneud hynny yn ôl y gyfraith.

Bydd data personol a ddarperir i Lywodraeth Cymru yn cael ei gadw ar weinydd diogel, ac yn cael ei ddal mewn man sy'n hygyrch i dîm ymchwil yr Arolwg Cenedlaethol yn unig. Bydd eich manylion cyswllt ac unrhyw ddata personol y byddwch yn ei ddarparu yn cael eu storio yn y ffolder cyfyngedig hwn. Fel y crybwyllir uchod, dim ond at ddibenion ymchwil y defnyddir yr wybodaeth a gesglir ac i ddod i gasgliadau am y boblogaeth gyffredinol, yn hytrach na chanolbwyntio ar bobl unigol.

Dim ond ar ffurf ddienw yr adroddir ar ganlyniadau'r arolwg. Ni fydd adroddiadau'n cynnwys unrhyw wybodaeth sy'n golygu bod modd eich adnabod. Cyhoeddir adroddiadau yn www.llyw.cymru/arolwgcenedlaethol.

Mae data dienw arolygon ar gael drwy Wasanaeth Data'r DU i ymchwilwyr a gydnabyddir yn swyddogol, megis academyddion ac ymchwilwyr y GIG, a chyrff eraill yn y sector cyhoeddus yng Nghymru.  Gall ymchwilwyr o'r fath hefyd ofyn am fynediad at ddata manylach nad yw ar gael drwy Wasanaeth Data'r DU. Bydd Prif Swyddog Ymchwil Gymdeithasol Llywodraeth Cymru yn craffu ar y ceisiadau hyn ac - os byddant yn cael eu cymeradwyo - byddant yn dod o dan Gytundebau Gweld Data a gyhoeddir gan Lywodraeth Cymru. Mae'r trefniadau ffurfiol hyn yn gosod gofynion caeth ar gyfer prosesu a diogelu data personol.

Pan fo Llywodraeth Cymru yn dadansoddi ymhellach neu'n cynnal ymchwil dilynol i gefnogi'r dibenion a amlinellir uchod, gall y gwaith hwn gael ei gyflawni gan drydydd parti sydd wedi'i awdurdodi'n swyddogol (ee sefydliad ymchwil neu gwmni ymgynghori). Ni fydd unrhyw waith o'r fath ond yn cael ei gyflawni o dan gontract. Mae telerau ac amodau safonol Llywodraeth Cymru ar gyfer contractau o'r fath yn gosod gofynion caeth ar gyfer prosesu a diogelu data personol.

Am ba hyd y byddwn yn cadw eich data personol?

Mae'r Swyddfa Ystadegau Gwladol yn cadw data personol yn ystod cyfnod y contract ac yn dileu data personol chwe mis ar ôl i'r set ddata gael ei chymeradwyo. Mae cymeradwyo'n digwydd tua thri mis ar ôl diwedd y flwyddyn gwaith maes, sy'n rhedeg o fis Ebrill i'r mis Mawrth canlynol.

Mae'r Swyddfa Ystadegau Gwladol yn rhoi'r set ddata lawn i Lywodraeth Cymru, gan gynnwys data personol yn unig ar gyfer yr ymatebwyr hynny sydd wedi cytuno y gellir ailgysylltu â hwy.  

Ar gyfer ymatebwyr sydd wedi cytuno y gellir ailgysylltu â hwy, mae Llywodraeth Cymru yn dileu enwau, rhifau ffôn a chyfeiriadau e-bost o fewn dwy flynedd ar ôl i'r set ddata gael ei chymeradwyo. Mae'n dileu cyfeiriadau ymatebwyr sydd wedi cytuno y gellir ailgysylltu â hwy o fewn tair blynedd ar ôl i'r set ddata gael ei chymeradwyo.

Mae gan Wasanaeth Gwybodeg GIG Cymru (NWIS) hefyd fynediad at ran o'r data personol am gyfnod o dri mis, dim ond i ganiatáu i ddata gael ei gysylltu â banc data Cyswllt Diogel Gwybodaeth Ddienw (SAIL) ym Mhrifysgol Abertawe.

Hawliau'r unigolyn

O dan GDPR y DU  mae gennych yr hawliau canlynol mewn perthynas â'r wybodaeth bersonol a ddarperir gennych fel rhan o'r Arolwg Cenedlaethol. Mae gennych yr hawl:

 • I weld copi o'ch data eich hun;
 • I'w gwneud yn ofynnol inni gywiro unrhyw wallau yn y data hwnnw;
 • I wrthwynebu neu gyfyngu unrhyw brosesu (o dan amgylchiadau penodol);
 • I'ch data gael eu 'dileu' (o dan amgylchiadau penodol); ac
 • Hawl i gyflwyno cwyn i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth sef ein rheoleiddiwr annibynnol ar gyfer diogelu data.

Dyma fanylion cyswllt Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth:

Wycliffe House,
Water Lane,
Wilmslow,
Swydd Gaer,
SK9 5AF

Ffôn: 01625 545 745 neu 0303 123 1113
Gwefan: www.ico.org.uk

Rhagor o wybodaeth

Os oes gennych ragor o gwestiynau am mae'r data a ddarperir fel rhan o'r astudiaeth hon yn cael ei ddefnyddio gan Lywodraeth Cymru, neu os hoffech arfer eich hawliau gan ddefnyddio Rheoliad Cyffredinol y DU ar Ddiogelu Data, cysylltwch â:

Tîm yr Arolwg Cenedlaethol

Cyfeiriad e-bost: arolygon@llyw.cymru
Rhif ffôn: 0300 025 2021

Gweler y manylion ar gyfer cysylltu â Swyddog Diogelu Data Llywodraeth Cymru isod:

Llywodraeth Cymru,
Parc Cathays,
Caerdydd,
CF10 3NQ

E-bost: DataProtectionOfficer@llyw.cymru.

Nodyn esboniadol

Mae Banc Data SAIL yn cynnwys data dienw am boblogaeth Cymru, ac yn cael ei chydnabod yn rhyngwladol am storio a defnyddio data dienw am bobl yn ddiogel i'w defnyddio i wella iechyd, llesiant a gwasanaethau. Gall ymatebwyr ddewis peidio â chysylltu eu hatebion. I gael rhagor o wybodaeth am sut i wneud hynny, neu ar gysylltu data ewch i Arolwg Cenedlaethol Cymru: Cysylltu Data.

Lawrlwytho'r dudalen hon fel PDF . Maint Ffeil 112 KB.

Maint Ffeil 112 KB. Efallai na fydd y ffeil hon yn gyfan gwbl hygyrch.