Neidio i'r prif gynnwy

Manylion y gwahanol lwybrau i yrfa mewn addysgu mewn ysgolion.

Rhan o:
Cyhoeddwyd gyntaf:
15 Ebrill 2016
Diweddarwyd ddiwethaf:

Dod yn athro ysgol cymwysedig

I ddod yn athro ysgol ac addysgu mewn ysgol a gynhelir yng Nghymru, mae angen i chi ennill Statws Athro Cymwysedig (SAC), mae hyn yn golygu cwblhau rhaglen o Addysg Gychwynnol i Athrawon (AGA).

Mae amrywiaeth o ffyrdd o ddechrau eich gyrfa addysgu a bydd Addysgwyr Cymru yn eich helpu i weld sut beth yw addysgu a pha lwybrau sydd ar gael. Unwaith y byddwch wedi ennill eich SAC bydd angen i chi gwblhau cyfnod ymsefydlu.

Mae gennym ardal benodol ar sianel YouTube Addysg Cymru ar gyfer ymgyrch Addysgu Cymru sy'n darparu rhagor o wybodaeth.

Israddedig

Os nad oes gennych radd eisoes, gallwch ddilyn cwrs hyfforddi athrawon israddedig llawn amser. Mae’r rhain yn cynnwys y canlynol:

  • Gradd Baglor mewn Addysg (BEd)
  • Gradd Baglor yn y Celfyddydau (BA)
  • Gradd Baglor mewn Gwyddoniaeth (BSc)

Bydd rhaid i chi wneud cais drwy UCAS.

Gall Addysgwyr Cymru eich helpu i archwilio'r llwybr sy'n gweddu orau i'ch amgylchiadau a’ch cymwysterau.

Gallech fod yn gymwys i gael cymorth cyffredinol i fyfyrwyr wrth astudio. Cysylltwch â Cyllid Myfyrwyr Cymru i gael gwybodaeth am yr hyn sydd ar gael.

Ôl-raddedig

Os oes gennych radd eisoes, gallwch astudio ar gyfer Tystysgrif Addysg i Raddedigion (TAR) gyda Statws Athro Cymwysedig. Mae’r TAR yn gwrs llawnamser blwyddyn. Bydd yn datblygu eich sgiliau fel athro wrth i chi weithio tuag at y Safonau SAC. Mae cyrsiau TAR ar gael drwy bartneriaethau AGA ar draws Cymru.

Gallwch wneud cais yn uniongyrchol i’r Partneriaethau AGA neu drwy wefan UCAS.

TAR Rhan Amser

O fis Medi 2020 mae llwybr newydd rhan amser ar gael i addysgu. Mae’r llwybr newydd yn cael ei ddarparu gan bartneriaeth AGA y Brifysgol Agored.

Bydd y llwybr newydd yn cymryd dwy flynedd i'w gwblhau a bydd yn galluogi athrawon dan hyfforddiant i astudio tra'n gweithio neu gydbwyso ymrwymiadau eraill bywyd. Byddant yn gweithio tuag at gymhwyster TAR (gan gynnwys 60 o gredydau lefel Meistr) ac yn bodloni safonau SAC.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar wefan y Brifysgol Agored

TAR Cyflogedig

O fis Medi 2020 mae llwybr newydd ar gael i mewn i addysgu yng Nghymru: llwybr yn seiliedig ar gyflogaeth. Mae’r llwybr newydd yn cael ei ddarparu gan bartneriaeth AGA y Brifysgol Agored.

Bydd y llwybr newydd yn cymryd dwy flynedd i'w gwblhau a bydd yn caniatáu i chi dderbyn cyflog athro heb gymhwyster wrth i chi weithio tuag at gymhwyster TAR (gan gynnwys 60 o gredydau lefel Meistr) a bodloni safonau SAC.

Mae rhagor o wybodaeth am y rhaglen hon ar gael ar wefan y Brifysgol Agored

Mae rhagor o fanylion am ddarparu'r llwybr ar sail cyflogaeth ar gyfer Blwyddyn Academaidd 2021 ar gael.

Gofynion mynediad sylfaenol

Ers mis Medi 2019 mae’r dull o ddewis myfyrwyr wedi newid, a rhaid i brifysgolion ac ysgolion fod yn rhan o’r broses. Mae’r broses yn edrych ar ddawn bersonol yr ymgeisydd ar gyfer addysgu, yn ogystal ag astudiaethau academaidd a deallusrwydd. 

Gellir gweld y gofynion mynediad llawn yn atodiad 2 i Meini prawf ar gyfer achredu rhaglenni addysg gychwynnol athrawon yng Nghymru. Bydd pob rhaglen AGA a gynigir gan bartneriaethau yn cael eu hasesu, eu gwerthuso a’i monitro yn erbyn y meini prawf hyn.

Rhaid i ymgeisydd gael o leiaf:

  • Gradd B TGAU (neu gyfatebol) mewn mathemateg neu mewn mathemateg-rhifedd
  • Gradd B TGAU (neu gyfatebol) mewn Saesneg Iaith, Llenyddiaeth Saesneg, Cymraeg Iaith neu Lenyddiaeth Cymraeg. Lle bo’r hyn sy’n gyfatebol i radd B mewn naill ai Llenyddiaeth Saesneg neu Lenyddiaeth Cymraeg wedi’i gyflawni, rhaid cael gradd C (neu gyfatebol) fan leiaf yn yr arholiad TGAU cyfatebol mewn Saesneg Iaith neu Gymraeg Iaith
  • Gradd C TGAU (neu gyfatebol) mewn gwyddoniaeth os byddwch am addysgu mewn ysgol gynradd
  • Gradd sydd o leiaf 50% yn berthnasol i’r pwnc rydych am ei addysgu i fod yn athro mewn ysgol uwchradd (gallwch wirio hyn gyda darparwyr AGA)

Gall darparwyr AGA ychwanegu eu gofynion mynediad eu hunain hefyd. 

Os ydych yn ansicr os yw eich cymwysterau yn bodloni’r gofynion mynediad, neu os hoffech gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â darparwr AGA. 

Partneriaethau Addysg Cychwynnol Athrawon

Mae partneriaethau Addysg Gychwynnol Athrawon (AGA) yn bartneriaethau rhwng prifysgolion ac ysgolion sy’n cydweithio i ddarparu addysg a datblygiad proffesiynol i athrawon dan hyfforddiant, gan eu paratoi i weithio mewn ysgol.

O flwyddyn academaidd 2020/21 mae saith partneriaeth AGA ar gyfer rhaglenni AGA wedi’u hachredu gan Gyngor y Gweithlu Addysg:

Statws Athro Cymwysedig (SAC)

I fod yn athro ac addysgu mewn ysgol a gynhelir yng Nghymru, mae angen ichi ennill Statws Athro Cymwysedig (SAC). Mae'n rhaid i holl hyfforddeion Addysg Gychwynnol Athrawon (AGA) gyrraedd y safonau proffesiynol ar gyfer addysgu ac arweinyddiaeth. Mae safonau proffesiynol yn gymwys ers mis Medi 2019 sy’n nodi beth sy'n rhaid i hyfforddeion AGA ei wybod, ei ddeall a gallu ei wneud ar ddiwedd eu cwrs er mwyn iddynt gael SAC.

Mae grym statudol i’r Safonau SAC ac maent wedi eu nodi mewn deddfwriaeth.

Unwaith y byddwch wedi cael SAC a'ch bod yn Athro Newydd Gymhwyso (ANG) bydd rhaid i chi lenwi Proffil Dechrau Gyrfa a gwneud eich cyfnod ymsefydlu.

Bydd rhaid i chi hefyd gofrestru â Chyngor y Gweithlu Addysg os ydych eisiau gweithio mewn ysgol a gynhelir yng Nghymru. Os gwnaethoch gymhwyso fel athro y tu allan i Gymru, gallwch naill ai wneud cais i gofrestru neu wneud cais am gydnabyddiaeth yn uniongyrchol gyda Chyngor y Gweithlu Addysg (CGA) yn dibynnu ar ble y gwnaethoch gymhwyso.

Cymhellion Addysg Gychwynnol Athrawon

Mae dau gynllun cymell ar gael i fyfyrwyr:

  • Mae Cynllun Cymhelliant Addysg Gychwynnol Athrawon pynciau a blaenoriaeth yn grantiau sydd ar gael i fyfyrwyr cymwys â graddau penodol sy'n ymgymryd â rhaglenni AGA ôl-raddedig achrededig â Statws Athro Cymwysedig. 
  • Mae Iaith Athrawon Yfory yn grant sydd ar gael i fyfyrwyr sy'n astudio rhaglen AGA uwchradd ôl-raddedig achrededig â Statws Athro Cymwysedig, sy'n eu galluogi i addysgu drwy gyfrwng y Gymraeg neu'r Gymraeg fel pwnc. Mae'r grant hwn yn cefnogi strategaeth Cymraeg 2050, uchelgais Llywodraeth Cymru i gynyddu nifer yr athrawon Cymraeg a'r targed o filiwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.

Dylai myfyrwyr sy'n ymgymryd â rhaglenni hyfforddi sy'n eu galluogi i addysgu yn y Sector Addysg a Hyfforddiant Ôl Orfodol (PGCE PCET) (AB) gysylltu â'u darparwr neu post-16workforcedevelopment@llyw.cymru

Rhagor o wybodaeth

I gael rhagor o wybodaeth am ddod yn athro, ewch i Addysgwyr Cymru. Os hoffech chi siarad ag aelod o'r tîm i gael cefnogaeth bellach neu wybodaeth am yrfa mewn addysg, cysylltwch â gwybodaeth@addysgwyr.cymru

I gael rhagor o wybodaeth am ein polisi ynghylch addysg gychwynnol i athrawon, anfonwch e-bost at teaching.enquiries@llyw.cymru