Neidio i'r prif gynnwy

Yn fwy penodol, ein nod yw bodloni'r safonau canlynol o ran gwasanaethau i gwsmeriaid. Fe'i cyhoeddir yn unol â'r gofynion a bennwyd yng Cod Ymarfer ar gyfer ystadegau.

Gwasanaeth i gyflenwyr data

Byddwn yn mynd ati i roi cyn lleied o waith ag sy'n bosibl i'r rhai sy'n darparu data trwy integreiddio ein gwaith ar ystadegau ac ymchwil ledled y llywodraeth pan fo’n bosibl. Byddwn yn ofalus iawn o'r wybodaeth a ddarperir i ni a byddwn yn parchu cyfrinachedd yr wybodaeth honno sy'n datgelu ffeithiau personol yn unol â'r Datganiad ar gyfrinachedd a gweld data sy'n mynd law yn llaw â'r datganiad hwn.  

Gwasanaeth i ddefnyddwyr

Byddwn yn ystyried anghenion ein holl ddefnyddwyr wrth gynllunio’n gweithgareddau ystadegol fel eu bod yn parhau i fod yn berthnasol i ddefnyddwyr, lle mae'n bosibl, yn sicrhau bod yr wybodaeth a ddarparwn o fewn cyrraedd pawb yn y gymuned.

Rydym yn croesawu sylwadau cadarnhaol mewn perthynas â phob dim a wneir gennym oherwydd byddant yn ein helpu i wella'n gwasanaeth.

Safonau gwasanaeth

Rydym bob amser yn gwerthfawrogi ymholiadau ac adborth gan gwsmeriaid. Byddwn yn ymateb yn brydlon ac yn broffesiynol, byddwn ar gael i drafod ac yn barod ein cymorth a byddwn yn gwneud pob ymdrech i ddarparu gwybodaeth sy'n berthnasol, yn gywir ac yn gyfredol.

Byddwn yn ymateb i'ch ymholiad o fewn 20 diwrnod gwaith, yn gyson gyda gofynion y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth. Gwyddom fod yn aml mae angen gwybodaeth ystadegol yn gyflym i gyfrannu at, er enghraifft, penderfyniadau, cyfarfodydd neu areithiau cyhoeddus. Felly, byddwn yn ceisio ateb galw am atebion sydyn lle yn ymarferol ac os gall amserlen sy’n gyfleus i bawb cael ei gytuno.

Os dymunwch, byddwn yn darparu ymateb llafar neu ysgrifenedig yn Gymraeg.

Nodi enw, rhif ffôn, cyfeiriad ac e-bost rhywun y gallwch gysylltu â nhw ar bob e-bost, llythyr ac ar bopeth a gyhoeddir gennym.

Byddwn yn glynu wrth god ymarfer y Cynulliad ar gwynion. Ein nod yw trin pob cwyn yn gwrtais a deallgar a byddwn yn cysylltu â chi i ddweud beth sy'n digwydd. Os byddwn yn teimlo bod angen mwy nag esboniad syml neu ymddiheuriad, byddwn yn cydnabod y gwyn ac yn ceisio darparu ateb llawn o fewn 15 diwrnod gwaith.

Cyswllt

Ystadegau

Os oes gennych gwyn, cysylltwch â:

Tîm Polisi Ystadegol a Safonau
Gwasanaethau Gwybodaeth a Dadansoddiad
Llywodraeth Cymru
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NQ

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
E-bost: desg.ystadegau@llyw.cymru

Bydd y Prif Ystadegydd yn cael gwybod am yr holl gwynion am ein hystadegau.

Ymchwil

Os oes gennych chi gwyn am unrhyw un o’n gwaith maes neu allbynnau ymchwil, cysylltwch â:

Cymorth Fframwaith Sicrhau Ansawdd Ymchwil Gymdeithasol
Gwasanaethau Gwybodaeth a Dadansoddi
Llywodraeth Cymru
Parc Cathays
Caerdydd
Cf10 3NQ

Ffôn: 0300 025 6942
E-bost: cyngor.ymchwil@llyw.cymru

Bydd y Prif Ymchwilydd Cymdeithasol yn cael gwybod am yr holl gwynion am waith maes neu allbynnau ymchwil.