Neidio i'r prif gynnwy

Cyflwyniad

Mae Fersiwn 4 o’r canllawiau yn disodli fersiynau blaenorol. Fe'i diwygiwyd i adlewyrchu'r sefyllfa ddeddfwriaethol bresennol yn dilyn cyflwyno lefelau rhybudd, a chyhoeddi ‘Cynllun Rheoli’r Coronafeirws: Canllawiau ynghylch Lefelau Rhybudd ar gyfer gwasanaethau gofal cymdeithasol i oedolion a phlant’ ar 23 Rhagfyr. Yn unol â'r dull pedair lefel, mae'r cynllun yn nodi mesurau profi a mesurau atal a rheoli haint penodol ar gyfer gofal cymdeithasol. 

Mae'r canllawiau wedi'u diwygio mewn ymateb i’r cyngor iechyd y cyhoedd diweddaraf ar draws nifer o feysydd. Er nad yw'n rhestr gynhwysfawr, ceir diweddariadau sylweddol yn arbennig ynghylch y defnydd o strwythurau/podiau ymweld dros dro/lled-barhaol a rôl profi.

Cefndir

Mewn ymateb i’r pandemig COVID-19, gosododd Llywodraeth Cymru gyfyngiadau neu ofynion ar ddinasyddion. Rhoddwyd y rhain ar waith i atal, rheoli ac amddiffyn yn erbyn lledaeniad coronafeirws yng Nghymru. 

Gall y cyfyngiadau a’r gofynion a nodir yn neddfwriaeth Cymru fod yn wahanol i’r rhai mewn mannau eraill yn y DU, felly mae’n bwysig eich bod yn deall y gyfraith a’r canllawiau fel y maen nhw’n gymwys yng Nghymru. Os ydych chi’n darparu gwasanaethau gofal a chymorth mewn mwy nag un wlad yn y DU, rhaid i chi gymhwyso deddfwriaeth a chanllawiau’r wlad lle mae pob cartref gofal unigol wedi’i leoli.

Ar gyfer pwy y mae'r canllawiau a pham y cynhyrchwyd y canllawiau

Mae’r canllawiau hyn ar gyfer darparwyr gwasanaethau cartrefi gofal i oedolion a/neu i blant.

Cynhyrchwyd y canllawiau i gynorthwyo darparwyr i gefnogi preswylwyr i ailgysylltu'n ddiogel â'u teuluoedd, eu ffrindiau a gweithwyr proffesiynol yn ystod y pandemig. Rhaid ei weithredu ar y cyd â phrofion i ymwelwyr, mesurau atal a rheoli heintiau, gan gynnwys cadw pellter cymdeithasol, hylendid dwylo a defnyddio cyfarpar diogelu personol (PPE). Mae canllawiau ar wahân ar gyfer darparwyr gwasanaethau byw â chymorth a gwasanaethau tai â chymorth

Nid yw cydbwyso'r hawliau a'r cyfrifoldebau mewn perthynas â phobl sy'n byw mewn cartrefi gofal, sy'n gweithio ynddynt ac yn ymweld â nhw yn ystod pandemig COVID-19 yn hawdd nac yn syml. Mae cadw mewn cysylltiad â theulu, ffrindiau a gweithwyr proffesiynol yn bwysig er mwyn sicrhau llesiant ac ansawdd bywyd pobl.

Mae'r canllawiau'n cynnwys gwybodaeth i ddarparwyr cartrefi gofal ystyried sut y gallant gefnogi pobl sy'n byw/aros mewn cartrefi gofal i ailgysylltu'n ddiogel â'u teuluoedd a'u ffrindiau. Nid yw'r wybodaeth yn hollgynhwysol. Mae cartrefi gofal a'u hamgylcheddau i gyd yn wahanol iawn, yn yr un modd â’r bobl sy'n byw/aros ynddynt. Felly, mae'n bwysig nad yw darparwyr yn mabwysiadu dull 'un ateb i bawb’. Rhaid ystyried anghenion unigol pobl sy’n derbyn gofal a chymorth a nodweddion unigol y gwasanaethau. 

Er y bydd cartrefi gofal yn cael eu harwain gan y Tîm Rheoli Digwyddiadau lleol o ran y risgiau, darparwr y cartrefi gofal unigol sy'n penderfynu yn y pen draw a ganiateir cynnal ymweliadau â chartrefi gofal, ac o dan ba amgylchiadau. Deallwn y bydd rhai darparwyr yn ei chael yn fwy heriol hwyluso ymweliadau nag eraill ac mae'r risgiau i blant a staff mewn cartrefi gofal i blant yn wahanol i'r rhai ar gyfer pobl hŷn, er enghraifft. Fodd bynnag, gwyddom fod cadw mewn cysylltiad â theulu a ffrindiau yn bwysig i lesiant pobl. 

Mae'r canllawiau'n cynnwys fframwaith moesegol a gwybodaeth, sy'n gyson â gofynion y cyfyngiadau coronafeirws ehangach.

Rhaid i benderfyniadau ar ymweld fod yn seiliedig ar asesiad risg unigol, sy'n cynnal hawliau pobl ac yn pwyso a mesur yr effaith ar lesiant a risgiau. Dylai penderfyniadau gynnwys y preswylydd, ei gynrychiolwyr / eiriolwyr, y darparwr a gweithwyr proffesiynol perthnasol eraill fel gweithwyr cymdeithasol a chlinigwyr lle y bo'n briodol.

Dylid gwneud pob penderfyniad gan ystyried y rhwymedigaethau cyfreithiol cyffredinol, fel y rhai o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010 a Deddf Hawliau Dynol 1998, fel sy'n berthnasol.

Rydym yn disgwyl i ddarparwyr hwyluso cynnal ymweliadau gan reoli’r risg lle bynnag y bo modd, ac fe’u hanogir i wneud hynny.

Gweler y dolenni i'r canllawiau cyfredol ar gyfer cartrefi gofal:

Canllawiau i Atal COVID-19 Ymhlith Preswylwyr Cartrefi Gofal a Rheoli Achosion, Achosion Lluosog a Brigiadau o Achosion mewn Lleoliadau Gofal Preswyl yng Nghymru :

Nodyn cynghori Iechyd Cyhoeddus Cymru ar gyfarpar diogelu personol i'w ddefnyddio mewn Cartrefi Gofal

Cwestiynau Cyffredin – Canllawiau ar gyfer Cartrefi Gofal Plant a COVID 19

Diffiniadau o dermau allweddol 

Pan fyddwn yn cyfeirio at:

‘berson’ neu ‘breswylydd’ - rydym yn golygu oedolyn neu blentyn sy’n byw neu’n aros mewn cartref gofal

‘ymwelydd’ neu ‘ymwelwyr’ - rydym yn golygu aelodau teulu, ffrindiau a gweithwyr proffesiynol sy’n ymweld â pherson mewn cartref gofal. Os yw gwirfoddolwyr a gofalwyr sy’n aelodau o’r teulu fel arfer yn cefnogi preswylwyr, dylai'r darparwr neu'r rheolwr ystyried yn ofalus a yw eu cymorth yn debycach i rôl aelod staff neu ymwelydd rheolaidd a defnyddio'r gweithdrefnau goruchwylio ac atal a rheoli haint priodol.

‘ymwelydd dynodedig’ - rydym yn golygu’r aelod o’r teulu neu’r ffrind a fydd y prif ymwelydd pan fydd amgylchiadau COVID-19 lleol yn caniatáu hynny. Mae hyn yn golygu y bydd yr un ymwelydd yn ymweld bob tro i gyfyngu ar nifer y gwahanol bobl a fydd yn mynd i mewn i’r cartref gofal ac i leihau’r risg o haint Gellir enwebu dirprwy ar gyfer ymweliadau dan do os na all yr ymwelydd dynodedig ymweld, er enghraifft, os yw’n sâl neu i ffwrdd.  

‘Amgylchiadau eithriadol' - rydym yn golygu amgylchiadau fel ymweliadau diwedd oes, ymweliadau gan weithwyr proffesiynol sydd eu hangen i sicrhau iechyd / diogelwch / llesiant preswylydd, ymweliadau gan ymwelwyr dynodedig sydd eu hangen i sicrhau llesiant preswylydd (er enghraifft, preswylydd sy’n arbennig o ofidus neu breswylydd y gofelir amdano yn y gwely ac nad yw'n gallu cysylltu â theulu/ffrindiau gan ddefnyddio dulliau eraill). Nifer fach o enghreifftiau yw'r rhain ac nid rhestr gynhwysfawr. Rhaid ystyried pob sefyllfa ar wahân ac ni ddylid defnyddio unrhyw ddulliau 'cyffredinol’. Nid yw'r trefniant ar gyfer ymwelwyr dynodedig yn berthnasol i ymweliadau a drefnir ar gyfer amgylchiadau eithriadol.   

‘asesiad risg deinamig’ - rydym yn golygu proses o arsylwi a dadansoddi risgiau a pheryglon mewn amgylchedd risg uchel neu amgylchedd sy’n newid. Mae hyn yn galluogi adnabod risgiau’n gyflym a chymryd camau i’w lliniaru.

‘Lefelau COVID-19 yn lleol neu’n genedlaethol' - rydym yn golygu nifer yr achosion o haint, nifer yr heintiau newydd sy'n digwydd a nifer y bobl a brofwyd sy'n cael canlyniad positif ac unrhyw achosion neu fannau problemus a allai gynyddu'r risg o gyflwyno COVID-19 i gartrefi gofal.

‘IMT' - rydym yn golygu’r Tîm Rheoli Digwyddiadau, a fydd wedi'i roi ar waith gan yr awdurdod lleol / bwrdd iechyd lleol i reoli achosion lluosog o haint COVID-19.

‘Strwythurau/podiau ymweld dros dro/lled-barhaol - rydym yn golygu strwythurau cwbl gaeedig sydd wedi'u lleoli ar dir y cartref gofal, a ddefnyddir i gefnogi ymweliadau (bydd angen i ymwelwyr gael prawf o dan lefelau rhybudd 2, 3 a 4 ar gyfer ymweliadau a gynhelir yn y strwythurau hyn).

‘Ymweliad o dan do’ – rydym yn golygu ymweld â phobl yn y cartref gofal drwy groesi trothwy’r cartref (bydd angen profi ymwelwyr ar gyfer ymweliadau dan do o dan lefelau rhybudd 2, 3 a 4).

‘Ymweliad awyr agored’ – rydym yn golygu ymweld â phobl ar dir y cartref gofal. Mae hyn yn cynnwys, er enghraifft, ymweliadau o dan ganopi sydd ar agor ar o leiaf un ochr ac nad oes angen cael mynediad iddo drwy ddrws (nid oes angen cynnal profion ar ymwelwyr ar gyfer ymweliadau awyr agored).

Diffiniadau o dermau allweddol

Pan fyddwn yn cyfeirio at:

‘berson’ neu ‘breswylydd’ - rydym yn golygu oedolyn neu blentyn sy’n byw neu’n aros mewn cartref gofal

‘ymwelydd’ neu ‘ymwelwyr’ - rydym yn golygu aelodau teulu, ffrindiau a gweithwyr proffesiynol sy’n ymweld â pherson mewn cartref gofal. Os yw gwirfoddolwyr a gofalwyr sy’n aelodau o’r teulu fel arfer yn cefnogi preswylwyr, dylai'r darparwr neu'r rheolwr ystyried yn ofalus a yw eu cymorth yn debycach i rôl aelod staff neu ymwelydd rheolaidd a defnyddio'r gweithdrefnau goruchwylio ac atal a rheoli haint priodol.

‘ymwelydd dynodedig’ - rydym yn golygu’r aelod o’r teulu neu’r ffrind a fydd y prif ymwelydd pan fydd amgylchiadau COVID-19 lleol yn caniatáu hynny. Mae hyn yn golygu y bydd yr un ymwelydd yn ymweld bob tro i gyfyngu ar nifer y gwahanol bobl a fydd yn mynd i mewn i’r cartref gofal ac i leihau’r risg o haint Gellir enwebu dirprwy ar gyfer ymweliadau dan do os na all yr ymwelydd dynodedig ymweld, er enghraifft, os yw’n sâl neu i ffwrdd

‘amgylchiadau eithriadol' - rydym yn golygu amgylchiadau fel ymweliadau diwedd oes, ymweliadau gan weithwyr proffesiynol sydd eu hangen i sicrhau iechyd / diogelwch / llesiant preswylydd, ymweliadau gan ymwelwyr dynodedig sydd eu hangen i sicrhau llesiant preswylydd (er enghraifft, preswylydd sy’n arbennig o ofidus neu breswylydd y gofelir amdano yn y gwely ac nad yw'n gallu cysylltu â theulu/ffrindiau gan ddefnyddio dulliau eraill). Nifer fach o enghreifftiau yw'r rhain ac nid rhestr gynhwysfawr. Rhaid ystyried pob sefyllfa ar wahân ac ni ddylid defnyddio unrhyw ddulliau 'cyffredinol’. Nid yw'r trefniant ar gyfer ymwelwyr dynodedig yn berthnasol i ymweliadau a drefnir ar gyfer amgylchiadau eithriadol

‘asesiad risg deinamig’ - rydym yn golygu proses o arsylwi a dadansoddi risgiau a pheryglon mewn amgylchedd risg uchel neu amgylchedd sy’n newid. Mae hyn yn galluogi adnabod risgiau’n gyflym a chymryd camau i’w lliniaru.

‘lefelau COVID-19 yn lleol neu’n genedlaethol' - rydym yn golygu nifer yr achosion o haint, nifer yr heintiau newydd sy'n digwydd a nifer y bobl a brofwyd sy'n cael canlyniad positif ac unrhyw achosion neu fannau problemus a allai gynyddu'r risg o gyflwyno COVID-19 i gartrefi gofal

‘IMT' - rydym yn golygu’r Tîm Rheoli Digwyddiadau, a fydd wedi'i roi ar waith gan yr awdurdod lleol / bwrdd iechyd lleol i reoli achosion lluosog o haint COVID-19

‘strwythurau/podiau ymweld dros dro/lled-barhaol - rydym yn golygu strwythurau cwbl gaeedig sydd wedi'u lleoli ar dir y cartref gofal, a ddefnyddir i gefnogi ymweliadau (bydd angen i ymwelwyr gael prawf o dan lefelau rhybudd 2, 3 a 4 ar gyfer ymweliadau a gynhelir yn y strwythurau hyn.)

‘ymweliad o dan do’ – rydym yn golygu ymweld â phobl yn y cartref gofal drwy groesi trothwy’r cartref (bydd angen profi ymwelwyr ar gyfer ymweliadau dan do o dan lefelau rhybudd 2, 3 a 4)

‘ymweliad awyr agored’ – rydym yn golygu ymweld â phobl ar dir y cartref gofal. Mae hyn yn cynnwys, er enghraifft, ymweliadau o dan ganopi sydd ar agor ar o leiaf un ochr ac nad oes angen cael mynediad iddo drwy ddrws (nid oes angen cynnal profion ar ymwelwyr ar gyfer ymweliadau awyr agored)

Y dull presennol o ymdrin ag ymweliadau â chartrefi gofal

Mae'n bwysig bod pawb yn dal ati i chwarae eu rhan i leihau trosglwyddiad COVID-19 i'r rhai sy'n byw ac yn gweithio mewn cartrefi gofal; mae hyn yn cynnwys darparwyr, ymwelwyr a phobl sy'n byw ac yn gweithio mewn cartrefi gofal. 

Mae manteision enfawr i bobl ailgysylltu â ffrindiau a theulu. Yn ogystal, mae atal cyflwyno ac ailgyflwyno heintiau COVID-19 i gartrefi gofal yn parhau i fod yn flaenoriaeth. Nid yw ymweliadau yn digwydd heb risg a dylai darparwyr ystyried y cyngor i leihau’r risg fel y nodir yn y canllawiau hyn.

Mae angen proses gadarn ar gyfer ymweliadau yn unol ag asesiad risg gan ganolbwyntio ar weithdrefnau atal a rheoli heintiau effeithiol er mwyn sicrhau bod risgiau i bobl yn cael eu lleihau. 

Dylai'r polisïau ar ymweld a'r holl ymweliadau fod yn seiliedig ar asesiad risg deinamig sy'n ystyried pa mor agored i niwed yw’r bobl sy'n byw ac yn aros yn y cartref gofal, y risgiau i bobl sy'n byw, yn aros ac yn gweithio ynddynt a'r rhai sy'n ymweld â nhw. Mae'r dull hwn yn seiliedig ar amgylchiadau ac anghenion y cartref gofal unigol, gan gynnwys pobl sy'n byw, yn aros ac yn gweithio yn y cartref gofal a'r lefel heintio COVID-19 yn lleol neu’n genedlaethol.

Cyfrifoldeb y darparwr yw canolbwyntio ei asesiadau risg deinamig yn benodol ar eu safle nhw, y rhai sy'n byw ac yn gweithio yno, a’r ymwelwyr sy’n ymweld â nhw. Cânt eu cefnogi yn hyn o beth gan gyngor a roddir gan eu IMT lleol drwy eu hawdurdod lleol. Bydd y dulliau o ymdrin â hyn yn wahanol yn dibynnu ar anghenion y bobl sy'n byw yn y cartref, a’r risgiau iddynt, yn ogystal â chynllun ac amgylchedd y cartref gofal. Os oes gan y lleoliad achosion parhaus o COVID, bydd cyngor yn cael ei roi gan yr awdurdod lleol neu Iechyd Cyhoeddus Cymru mewn perthynas â mesurau rheoli angenrheidiol, gan gynnwys ymweliadau.

Dylid hysbysu ymwelwyr bod eu gallu i ymweld â chartrefi gofal yn ddarostyngedig i amgylchiadau penodol y cartref gofal a'r rhai sy'n byw, yn aros ac yn gweithio ynddo. Mae hyn yn debygol o olygu bod mynychder a hyd yr ymweliadau yn gyfyngedig.

Bydd yr awdurdod lleol yn eich hysbysu os bydd trosglwyddiad COVID-19 yn cynyddu yn eich ardal ac os oes angen i chi gymryd camau pellach i ddiogelu eich cartref rhag COVID.  

Gall awdurdodau lleol roi gwybod bod angen atal neu gyfyngu ar ymweliadau â chartrefi gofal yn eu hardal, yn seiliedig ar gyngor iechyd cyhoeddus a dderbynnir mewn cyfarfodydd IMT. Gellir gosod cyfyngiadau ar ymweliadau â chartrefi gofal mewn ardal benodol o'r awdurdod lleol, ardal gyfan yr awdurdod lleol neu'n genedlaethol gan Lywodraeth Cymru, yn dibynnu ar y risgiau i'r boblogaeth hon sy’n agored i niwed.

Os bydd achos neu frigiad o achosion COVID-19 yn y cartref gofal, bydd ymweliadau’n cael eu cyfyngu i amgylchiadau eithriadol. Fodd bynnag, caniateir ymweliadau drwy ffenestr yn ystod brigiad o achosion os gellir hwyluso hyn yn ddiogel.

Dylai'r darparwr hysbysu pob ymwelydd i beidio ag ymweld:

 • os oes ganddynt unrhyw symptomau sy'n gyson â COVID-19
 • os ydynt wedi cael prawf COVID-19 positif o fewn y 10 diwrnod diwethaf
 • os oes gan unrhyw un yn eu cartref neu unrhyw un y maent wedi bod mewn cysylltiad agos ag ef symptomau COVID-19 
 • os ydynt wedi cael eu cynghori i hunanynysu gan swyddog olrhain cysylltiadau o Wasanaeth Profi Olrhain Diogelu GIG Cymru 
 • os ydynt wedi dychwelyd o deithio dramor yn y 10 diwrnod diwethaf o wlad nad yw'n esempt ac mae'n ofynnol iddynt fod mewn cwarantîn

Dylid cadw cofnodion o ymwelwyr â'r cartref, pryd y gwnaethant ymweld, a phwy y daethant i gysylltiad â nhw. Dylid cofnodi pob achos o dorri gofynion / gweithdrefnau ymweld diogel, gan gynnwys y manylion, y dyddiad a’r amser.

Brechu

Wrth i raglen frechu COVID-19 gael ei chyflwyno yn ein cartrefi gofal ac i boblogaeth Cymru mae’n rhoi gobaith inni y byddwn yn gallu dychwelyd i’n ffordd arferol o fyw ac ymweld â chartrefi gofal yn fuan. Fodd bynnag, nes bydd y rhaglen frechu wedi’i chynnal yn llawn, a gwerthusiad o’i heffeithiau wedi’i gynnal, bydd rhaid cadw at yr holl fesurau atal haint yn y canllawiau hyn. Ni ddylid trin pobl sydd wedi cael y brechlyn yn wahanol i bobl sydd heb ei gael, er enghraifft, o ran ymweliadau â chartrefi gofal.

Bydd dau ddos o’r brechlyn yn lleihau’r tebygrwydd y bydd unigolion yn mynd yn ddifrifol wael. Nid ydym yn gwybod eto a fydd yn atal pobl rhag dal y feirws a’i basio i eraill. Felly mae’n bwysig bod darparwyr yn parhau i ddilyn canllawiau COVID-19 i ddiogelu staff a phreswylwyr.

I’ch diogelu chi, eich teulu, eich ffrindiau a chydweithwyr, mae angen i ddarparwyr ddal ati i wneud y pethau canlynol:

Ymwelwyr dynodedig

Diben pennu ymwelwyr dynodedig yw i leihau nifer y bobl sy'n mynd i mewn i'r cartref gofal a lleihau'r risg o drosglwyddo COVID-19. Y bwriad yw y dylai pawb enwebu ymwelydd dynodedig (aelod o'r teulu/ffrind) yn dibynnu ar y lefel rhybudd, ynghyd â dirprwy os nad yw’r ymwelydd dynodedig ar gael oherwydd salwch neu absenoldeb. Ni ddylai'r ddwy rôl gael eu cyfnewid yn rheolaidd.

Mae'n bwysig bod pobl yn cael eu cefnogi i enwebu ymwelydd dynodedig. Os nad oes gan bobl alluedd, dylai hyn gynnwys cymorth gan eiriolwr. Rydym yn cydnabod y gallai’r angen i enwebu ymwelydd dynodedig achosi gwrthdaro rhwng aelodau o'r teulu a ffrindiau'r preswylydd cartref gofal mewn rhai sefyllfaoedd. Dylai cartrefi gofal fod yn ymwybodol o'r sefyllfaoedd posibl hyn a'u trin yn sensitif, gan roi gwybod i berthnasau/ffrindiau preswylwyr mai diben enwebu ymwelwyr dynodedig yw lleihau'r risg o haint ac amddiffyn y preswylwyr.

Dylai ymwelwyr a dirprwyon dynodedig ystyried lefel y risg y maen nhw’n agored iddi drwy eu cysylltiadau cymdeithasol neu alwedigaethol cyn ymgymryd â'r rôl hon. Er enghraifft, gellir ystyried bod gweithwyr allweddol fel gweithwyr gofal iechyd neu weithwyr brys yn risg uchel. Yn yr un modd, dylent fod yn barod i dderbyn cyfrifoldeb am sicrhau nad yw eu hymddygiad yn arwain at fwy o risg o haint COVID-19.   

Awgrymwn y dylai darparwyr bwysleisio'r rôl a'r cyfrifoldeb pwysig sydd gan ymwelwyr dynodedig a dirprwyon enwebedig o ran lleihau'r risg o drosglwyddo haint COVID-19 i'r cartref gofal.    

Nid yw'r trefniant ar gyfer ymwelwyr dynodedig yn berthnasol i ymweliadau a drefnir ar gyfer amgylchiadau eithriadol. 

Ymwelwyr dynodedig (cartrefi gofal i oedolion) a lefelau rhybudd

Lefel rhybudd 1 (os nad yw'n destun brigiad o achosion neu achosion parhaus): caniateir dau ymwelydd dynodedig dan do. Nid oes angen profi ymwelwyr.

Lefel rhybudd 2 (os nad yw'n destun brigiad o achosion neu achosion parhaus): caniateir dau ymwelydd dynodedig dan do. Bydd angen profi ymwelwyr ar gyfer ymweliadau o dan do.

Lefel rhybudd 3 (os nad yw'n destun brigiad o achosion neu achosion parhaus): caniateir un ymwelydd dynodedig dan do. Bydd angen profi ymwelwyr ar gyfer ymweliadau o dan do.

Lefel rhybudd 4: (os nad yw'n destun brigiad o achosion neu achosion parhaus): caniateir un ymwelydd dynodedig ar gyfer ymweliad awyr agored, neu ymweliad mewn pod. Bydd rhaid profi’r ymwelwyr sy’n dod i ymweliadau mewn podiau ymweld.

Gellir cynnal ymweliadau drwy ffenestri mewn cartref lle ceir brigiad o achosion COVID-19 o dan unrhyw lefel rhybudd:

 • os yw staff y cartref gofal yn gallu cefnogi hyn
 • os yw cynllun y cartref gofal yn golygu nad yw ymwelwyr yn dod i mewn i'r cartref; ac 
 • os yw’r preswylydd yn gallu dod at ffenestr heb beryglu preswylwyr eraill sy'n agored i niwed os yw wedi’i heintio, neu heb ddod ar draws preswylwyr eraill sydd wedi’u heintio (ni fydd ymwelwyr sy’n dod at ffenestr i ymweld yn gorfod cael prawf); ac
 • os yw’r ymwelydd yn aros 2 fetr oddi wrth y ffenestr

Ymwelwyr dynodedig (cartrefi gofal plant) a lefelau rhybudd

Lefel rhybudd 1 (os nad yw'n destun brigiad o achosion neu achosion parhaus): Gellir cefnogi ymweliadau gydag asesiad risg â chartrefi gofal plant ar gyfer grwpiau o ddim mwy na phump.

Lefel rhybudd 2 (os nad yw'n destun brigiad o achosion neu achosion parhaus): Gellir cefnogi ymweliadau dan do â chartrefi gofal plant ar gyfer hyd at ddau ymwelydd dynodedig (neu ddirprwy). 

Lefel rhybudd 3 (os nad yw'n destun brigiad o achosion neu achosion parhaus): Gellir cefnogi ymweliadau dan do â chartrefi gofal plant ar gyfer un ymwelydd dynodedig (neu ddirprwy). 

Lefel rhybudd 4: Ni chynghorir ymweliadau dan do â chartrefi gofal plant. Dim ond mewn amgylchiadau eithriadol y cynghorir ymweliadau dan do yn amodol ar brofion.

Gweithwyr proffesiynol sy'n ymweld, a gwasanaethau cefnogi eraill

Gellir hwyluso ymweliadau dan do gan weithwyr proffesiynol (gan gynnwys; eiriolwyr, ciropodyddion, deintyddion, dietegwyr, nyrsys cymunedol, gweithwyr cymdeithasol, arolygwyr, Iechyd Cyhoeddus Cymru a swyddogion iechyd yr amgylchedd awdurdodau lleol etc), yn unol â'r cyngor a nodir yn y canllawiau hyn. Fodd bynnag, rydym yn cynghori mai dim ond ymweliadau hanfodol y dylid eu cynnal o dan lefel rhybudd 4, ac y dylid cyfyngu ar y rhain yn gyffredinol i weithwyr proffesiynol sy’n ymweld i ymdrin â materion iechyd a diogelwch uniongyrchol yn y cartref.

Gellir hwyluso gwasanaethau eraill sy'n cefnogi llesiant pobl, fel trinwyr gwallt a diddanwyr yn unol â'r cyngor a nodir yn y canllawiau hyn. Fodd bynnag, rydym yn cynghori na ddylid cynnal y gwasanaethau hyn o dan do yn lefel rhybudd 4.

Dylid cytuno ar ymweliadau ymlaen llaw â'r darparwr gwasanaeth, oni bai bod angen i'r ymweliad fod yn ddirybudd. Dylai gweithwyr proffesiynol sy'n ymweld gymryd camau addas i gadw eu hunain ac eraill yn ddiogel gan gynnwys arsylwi mesurau atal a rheoli heintiau priodol a defnyddio cyfarpar diogelu personol priodol. Dylent hefyd ddilyn cyngor a roddir mewn perthynas â'u proffesiwn. Bydd angen i staff cartrefi gofal gynorthwyo gwasanaethau cefnogi eraill yn ystod eu hymweliad, er mwyn sicrhau bod gweithdrefnau atal a rheoli haint a chyfarpar diogelu personol priodol yn cael eu dilyn.

Mynd allan

Yn naturiol, bydd pobl yn dymuno gadael y cartref, h.y. i fynd am dro byr neu os yw’r lefel rhybudd yn caniatáu, i ymweld â theulu a ffrindiau, yn ogystal â mynychu addoldai ac ati. Os yw oedolyn â galluedd yn dymuno gadael y cartref, ni chaiff y staff eu hatal rhag gwneud hynny. Fodd bynnaf, bydd mynd allan o'r cartref gofal yn cynyddu'r risg o ddod i gysylltiad â COVID-19 a dylai preswylwyr, eu teuluoedd a'u cartrefi gofal ystyried yn ofalus iawn ai dyma'r peth iawn i'w wneud, neu a fydd cynnal ymweliad yn y cartref gofal, yn amodol ar y canllawiau, yn darparu cyswllt ystyrlon mewn ffordd fwy diogel. Os nad oes achos neu achosion lluosog yn y cartref, dylai'r darparwr asesu risg gyda'r person (a'i deulu / eiriolwr fel y bo'n briodol) cyn cymeradwyo unrhyw benderfyniad i fynd allan yn y gymuned neu i ymweld â theulu neu ffrindiau. 

Dylai unigolion sicrhau hylendid anadlol, cadw pellter cymdeithasol, hylendid dwylo, a gwisgo gorchuddion wyneb, yn unol â’r rheoliadau, pan fyddant i ffwrdd o'r cartref gofal.

Bydd angen ystyried cludiant yn ofalus pan fydd preswylwyr yn mynd allan o'r cartref. Os defnyddir trafnidiaeth gyhoeddus, bydd y rheolau trafnidiaeth gyhoeddus cenedlaethol yn berthnasol i fysiau mini a cherbydau tebyg. Os yw'r cartref gofal yn defnyddio ei gerbyd ei hun yna bydd angen sefydlu protocolau glanhau. Os yw aelodau'r teulu'n casglu preswylydd am ddiwrnod allan / ymweliad cartref, dylid lleihau'r nifer sydd yn y car – yn ddelfrydol, y gyrrwr yn unig; os yw'n bosibl, dylai’r person ddefnyddio'r sedd gefn, agor y ffenestri os gellir goddef hyn i wella awyru, a dylai pawb wisgo gorchuddion wyneb / masgiau.

Gellid ystyried 'swigod cymdeithasol' mewn cartrefi gofal fel bod grŵp cyson sy'n rhyngweithio'n agos yn gymdeithasol, megis bwyta a chymdeithasu gyda'i gilydd, yn gallu mynd allan ar daith gyda'i gilydd. Dylid cyfyngu tripiau allan a drefnir gan y cartref gofal i fannau awyr agored. 

Y cyngor gan Iechyd Cyhoeddus Cymru yw bod ymweliadau â chartrefi perthnasau a ffrindiau, gan gynnwys aros dros nos pan fo’r rheoliadau’n caniatáu, yn peri risg. Mae'r risg yn haws ei rheoli os cynhelir ymweliadau â'r cartref gofal. Rhaid rhoi gwybod i'r bobl sy'n byw mewn cartrefi gofal a'u teuluoedd am y risgiau a’r opsiynau posibl i'w galluogi i wneud dewis gwybodus. Lle nad oes gan bobl y galluedd i wneud hyn, efallai y bydd angen eiriolwr. Bydd risgiau'n amrywio o berson i berson ac ni ddylid gwneud penderfyniadau cyffredinol. 

Os oes achosion lluosog neu frigiad o achosion yn y cartref gofal, ni ddylai’r bobl sy’n byw yn y cartref gofal adael y lleoliad, oni bai bod rheswm hanfodol dros wneud hynny e.e. apwyntiad gofal iechyd brys.  

Ym mhob achos lle mae pobl yn cael eu cyfyngu rhag mynd allan, dylai cartrefi gofal ddilyn y canllawiau ynghylch amddifadu o ryddid, yn enwedig yr angen i barhau i ddilyn y broses Trefniadau Diogelu wrth Amddifadu o Ryddid. Fel o dan amgylchiadau arferol, dylid ystyried amddifadu o ryddid fel y dewis olaf bob amser.

Gweler y cynllun rheoli am ganllawiau sy'n ymwneud â maint grwpiau ar gyfer ymweliadau â mannau cyhoeddus ac ymweliadau â chartrefi preifat a threfniadau ynysu ar ôl dychwelyd i'r cartref gofal. 

Cadw mewn cysylltiad

Gydol y cyfnod hwn, mae’n bwysig bod pobl yn cael eu cefnogi i gynnal eu perthynas â’u teuluoedd a’u ffrindiau a’u bod yn gallu cael gafael ar weithwyr proffesiynol pan fo angen. Mae darparwyr wedi bod yn cefnogi pobl i gadw cysylltiad mewn amryw o ffyrdd drwy alwadau ffôn, galwadau fideo, cylchlythyrau, cardiau, ffotograffau ac e-byst. Bydd angen i ddarparwyr fod yn ymwybodol ac yn barod am fwy o alw am gyswllt yn ystod cyfnodau gwyliau diwylliannol ac achlysuron arbennig fel pen-blwyddi, pen-blwyddi priodas ac ati.

Iechyd Cyhoeddus Cymru

Diben y canllawiau hyn yw eich cynorthwyo chi i alluogi ymweliadau â'ch cartref gofal. Fodd bynnag, rydym yn cydnabod bod pob cartref yn wahanol a bod cyfraddau heintio COVID-19 yn amrywio yn ôl ardal a thros amser. Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru bob amser yn barod i gefnogi darparwyr cartrefi gofal sy'n ystyried asesiadau risg unigol ac yn barod i roi cyngor. Cysylltwch â nhw ar 0300 00300 32 a byddant yn hapus i drafod eich cwestiynau.

Egwyddorion moesegol

Mae ymateb i’r pandemig COVID-19 wedi golygu bod penderfyniadau anodd wedi’u gwneud o dan bwysau newydd ac eithriadol. Mae'r penderfyniadau hyn wedi cael effaith bersonol ar bawb ac wedi effeithio ar ddarpariaeth ein gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol.

Rydym yn argymell y dylai darparwyr cartrefi gofal ddefnyddio fframwaith sy’n seiliedig ar egwyddor foesegol i gefnogi eu gwaith parhaus o ran cynllunio a gwneud penderfyniadau mewn perthynas â COVID-19. Mae angen ystyried y fframwaith moesegol ar y cyd â chodau ymddygiad proffesiynol a’r canllawiau a’r ddeddfwriaeth swyddogol berthnasol ddiweddaraf, gan gynnwys hawliau dynol. Mae fframwaith moesegol yn helpu i sicrhau bod ystyriaeth yn cael ei rhoi i gyfres o werthoedd ac egwyddorion wrth drefnu a darparu gofal cymdeithasol. 

Bydd angen llunio barn ar i ba raddau y gellir cymhwyso egwyddor benodol yng nghyd-destun pob penderfyniad. Ym mhob achos, dylid defnyddio parch a rhesymoldeb fel yr egwyddorion sylfaenol sy’n llywio penderfyniadau cynllunio a chefnogi. Dylid ceisio barn preswylwyr ar ymweliadau fel rhan o'r broses hon lle bynnag y bo modd.

Nid yw’r egwyddorion a nodir ac a ddiffinnir isod yn rhestr gaeth ac nid ydynt wedi’u rhestru yn nhrefn eu harwyddocâd.

Fframwaith moesegol - egwyddorion

Parch 

Cydnabod bod pob unigolyn a’u hawliau dynol, eu dewisiadau personol, eu diogelwch a’u hurddas yn bwysig.

Rhesymoldeb

Sicrhau bod penderfyniadau’n rhesymol, yn deg, yn ymarferol ac wedi’u seilio ar brosesau priodol, tystiolaeth sydd ar gael a chyfiawnhad clir.

Cynwysoldeb

Sicrhau bod unigolion yn cael cyfle teg i ddeall sefyllfaoedd, yn cael eu cynnwys mewn penderfyniadau sy’n effeithio arnynt ac yn gallu cynnig eu barn a herio. Yn eu tro, dylai penderfyniadau a chamau gweithredu geisio lleihau anghydraddoldeb gymaint â phosibl.

Lleihau niwed

Ymdrechu i leihau’r niwed corfforol, seicolegol, cymdeithasol ac economaidd y gallai’r pandemig ei achosi i unigolion a chymunedau.

Hawliau dynol

Cydnabod hawliau dynol pobl wrth wneud penderfyniadau a fydd yn effeithio ar unigolion yn eich cartref, er enghraifft eu hawl i ryddid, yr hawl i barch at fywyd preifat a theuluol) a'r hawl i ryddid crefyddol. 

Hyblygrwydd

Bod yn ymatebol, yn abl ac yn barod i addasu pan fydd amgylchiadau’n newid. Mae’n hanfodol bod yr egwyddor hon yn cael ei chymhwyso i’r gweithlu gofal cymdeithasol a’r sector ehangach i hwyluso gweithio hyblyg a chydweithredol. 

Atebolrwydd 

Dwyn unigolion, a ni ein hunain, i gyfrif am ba benderfyniadau a wneir a sut. Yn ei dro, mae hyn yn gofyn am fod yn dryloyw ynghylch pam y gwneir penderfyniadau a phwy sy’n gyfrifol am eu gwneud a’u cyfathrebu. 

Cymesuredd

Darparu cymorth sy’n gymesur ag anghenion a galluoedd unigolion, cymunedau a staff, a nodi manteision a risgiau drwy brosesau penderfynu. 

Cymuned

Ymrwymiad i ddod drwy’r pandemig gyda’n gilydd drwy gefnogi ein gilydd a chryfhau ein cymunedau hyd eithaf ein gallu.

Y camau y gall darparwyr cartrefi gofal eu cymryd i gynorthwyo pobl i ailgysylltu â theuluoedd, ffrindiau a gweithwyr proffesiynol 

Nid yw cydbwyso hawliau a chyfrifoldebau mewn perthynas â phobl, ymwelwyr a staff yn rhwydd nac yn syml. Er mwyn cynorthwyo darparwyr cartrefi gofal i feddwl sut gallant gynorthwyo pobl i ailgysylltu’n ddiogel â’u teuluoedd, eu ffrindiau a gweithwyr proffesiynol, rydym wedi nodi rhai pwyntiau i’w hystyried yn yr atodiadau isod. Nid yw’r rhestr hon yn cynnwys pob un dim. Does dim un ateb sy’n addas i bawb. Felly, rhaid ystyried anghenion unigol pobl sy’n derbyn gofal a chymorth a nodweddion unigol y gwasanaethau.  

Camau nesaf

Byddwn yn adolygu’r canllawiau hyn i sicrhau eu bod yn parhau i fod yn gyson â rheoliadau a chanllawiau ehangach.

Atodiad 1

Pwyntiau i'w hystyried wrth gefnogi pobl i ailgysylltu'n ddiogel â theuluoedd, ffrindiau a gweithwyr proffesiynol: 

Polisi ymweld a chyfathrebu (mae atodiad 5 yn cynnwys templed brotocol ar gyfer ymwelwyr y gallai darparwyr cartrefi gofal ei ddefnyddio/addasu)

 • sicrhewch fod polisi ymweld clir a hygyrch ar waith sy’n cael ei gyfathrebu i unigolion perthnasol ynglŷn ag ymweld yn ystod cyfyngiadau COVID-19. Dylech gynnwys y gweithdrefnau ar gyfer atal a rheoli heintiau, gan gynnwys cyfarpar diogelu personol
 • ystyriwch alluogi ymweliadau drwy apwyntiad yn unig, a hyd yr ymweliadau hyn. Os yw’r cartref gofal wedi gweithredu polisi ymweld ‘drws agored’ yn y gorffennol, dylid hysbysu pobl ac ymwelwyr o’r newid i’r trefniadau a pham mae hynny’n angenrheidiol.
 • gofalwch fod ymwelwyr yn ymwybodol o’r trefniadau ar gyfer canslo eu hymweliad a beth fydd yn digwydd os byddant yn cyrraedd yn hwyr ar gyfer ymweliad a drefnwyd ymlaen llaw
 • rhowch wybod i bobl ac ymwelwyr am yr amgylchiadau eithriadol a all arwain at newid trefniadau ar gyfer ymweliadau
 • sicrhewch fod pobl ac ymwelwyr yn ymwybodol efallai y bydd rhaid atal ymweliadau os bydd brigiad o achosion neu niferoedd cynyddol o breswylwyr â symptomau COVID-19 (neu haint arall) yn y cartref neu os cawsant wybod y byddai nifer yr achosion yn lleol yn rhoi preswylwyr a staff mewn mwy o berygl
 • rhowch asesiadau risg ar waith ar gyfer pob math o ymweliadau ac amgylchiadau. Sicrhewch fod y preswylydd a'r ymwelydd, a’u cynrychiolwyr os yw hynny’n berthnasol, yn rhan o’r gwaith o ddatblygu ac adolygu cynlluniau personol ac asesiadau risg
 • dylai cynlluniau personol ac asesiadau risg adlewyrchu’r trefniadau ar gyfer cefnogi llesiant, perthnasoedd a chysylltiadau cymdeithasol
 • os bydd pobl sy’n byw / aros yn y cartref gofal yn mynd allan, dylid ystyried y dull cludiant a ddefnyddir
 • os oes cyfyngiad ymwelwyr ar waith, dylid trafod a chynnig dulliau cyfathrebu amgen rhwng pobl a’u teuluoedd a’u ffrindiau. Lle bo’n briodol, dylai’r gwasanaeth ddarparu diweddariadau rheolaidd i deuluoedd a ffrindiau ar iechyd meddwl a chorfforol eu hanwyliaid, sut maen nhw’n ymdopi a nodi unrhyw ffyrdd ychwanegol o’u cefnogi nhw’n well, gan gynnwys unrhyw anghenion diwylliannol neu grefyddol
 • ystyried beth sydd angen ei wneud i gadw at y canllawiau swyddogol diweddaraf, dyletswyddau statudol, a rheoliadau perthnasol
 • sicrhewch fod pobl yn cael eu cefnogi i ddeall sefyllfaoedd, cyfrannu at benderfyniadau sy’n eu heffeithio nhw, a chynnig eu barn a herio h.y. defnyddio eiriolwyr, prosesau apelio a chwynion clir
 • sicrhewch fod dewisiadau personol unigol pobl yn cael eu parchu, wrth ystyried a chyfleu goblygiadau a risgiau
 • os oes gan berson ddiffyg galluedd i wneud penderfyniadau (fel y diffinnir yn y Ddeddf Galluedd Meddyliol 2005), dylai’r sawl sy’n gwneud penderfyniadau er eu lles gorau o dan Ddeddf 2005, ystyried yr holl amgylchiadau perthnasol, gan gynnwys dymuniadau, credoau a gwerthoedd yr unigolyn, barn ei deulu a’r hyn y byddai’r person wedi bod ei eisiau (lle bo hynny’n hysbys) pe bai ganddo’r gallu i wneud y penderfyniad ei hun
 • sicrhewch fod prosesau digonol ar waith i atal a rheoli heintiau cyn, yn ystod ac ar ôl ymweliadau (gan gynnwys ymweliadau allan) gan gynnwys cefnogi pobl i gadw pellter cymdeithasol
 • ystyriwch sut y gellid ceisio adborth gan ymwelwyr, er mwyn llywio trefniadau ar gyfer ymweliadau yn y dyfodol
 • ystyriwch lefelau staffio i gefnogi trefniadau ymweld diogel
 • ystyriwch sut bydd y gwasanaeth yn ymateb ac yn addasu i newidiadau wrth iddynt ddigwydd e.e. os daw gwybodaeth newydd i’r amlwg neu os bydd lefelau’r galw yn newid
 • rhowch gymaint o wybodaeth â phosibl i bobl ac ymwelwyr am yr hyn sy’n digwydd neu'r hyn y disgwylir iddo ddigwydd o dan unrhyw amgylchiadau penodol
 • seiliwch benderfyniadau ar y dystiolaeth a'r wybodaeth sydd ar gael ar y pryd, gan fod yn ymwybodol o'r risgiau a'r manteision hysbys

Paratoi pobl ar gyfer ymweliadau

 • dylid ystyried beth sydd angen ei wneud i baratoi preswylwyr ac ymwelwyr ar gyfer ymweliadau. Er enghraift, cefnogi ymwelwyr i baratoi ar gyfer ymweliad gan gynnwys darparu gwybodaeth am sut y gallant leihau eu risg i'r preswylydd, darparu gwybodaeth am ble y bydd yr ymweliad yn digwydd a beth i'w ddisgwyl. Rhowch awgrymiadau ar sut i gyfathrebu, gan fod angen gwisgo gorchuddion wyneb fel arfer, megis: 
  •  siarad yn uchel a chlir
  • cadw cyswllt llygaid
  • peidio â gwisgo hetiau nac unrhyw beth a all guddio eu hwyneb ymhellach
  • gwisgo dillad neu wneud eu gwallt mewn ffordd y byddai’r person yn fwy tebygol o’u hadnabod
  • defnyddio byrddau negeseuon neu symbolau neu ddyfeisiau electronig
 • ceisiwch dawelu meddwl ymwelwyr drwy esbonio efallai na fydd rhai pobl, er enghraifft, pobl sy’n byw gyda dementia, yn eu cofio nhw neu’n eu hadnabod nhw ar y cychwyn. Dylai’r darparwr geisio paratoi pobl ar gyfer ymweliad ac ystyried dulliau unigol i gefnogi hyn, er enghraifft, edrych ar ffotograffau o’r person a fydd yn ymweld a siarad â nhw am eu perthynas
 • dylid annog ymwelwyr i beidio â dod â rhoddion a blodau. Os yw ymwelwyr yn dod â rhoddion, gan gynnwys bwyd, cyfyngir hyn i roddion mewn pecynnau wedi’u selio y gellir eu sychu ac ni chaniateir eu rhoi mewn oergelloedd neu ardaloedd cymunedol
 • ni ddylid rhannu bwyd, diod ac eitemau eraill rhwng pobl a’u hymwelwyr.

Lle cynhelir ymweliadau

 • ystyriwch sut y trefnir rhannau mewnol ac allanol y cartref i helpu i hwyluso ymweliadau diogel e.e. ardaloedd lle dangosir pellter o ddau fetr yn glir, mannau ymweld dynodedig, mynediad i ardaloedd ymweld ac oddi yno
 • ystyriwch orchuddion fel gazebos ac ymbaréls gardd ar gyfer ymweliadau awyr agored (ni ddylai’r rhain fod yn gaeedig) i amddiffyn pobl rhag y tywydd
 • ystyriwch y mathau o ymweliadau awyr agored y gellid eu cynnig lle bo’n ddiogel ac yn briodol i wneud hynny, a allai gynnwys:
  • ymweliad ffenestr lle gall yr ymwelydd siarad â’i berthynas/ffrind drwy ffenestr agored ar lawr isaf y cartref/gwasanaeth. Cedwir pellter o ddau fetr o’r ffenestr
  • ymweliad gardd lle cedwir pellter cymdeithasol o ddau fetr
  • ymweliad gyrru i mewn lle bydd y person sy’n byw yn y cartref yn eistedd dau fetr i ffwrdd o gar yr ymwelydd ac yn gallu gweld a siarad â’i ymwelydd drwy ffenestr car agored
 • dylai unrhyw arwyddion ar gyfer ymdrin ag ymweliad fod yn weladwy, fel bod ymwelwyr yn gwybod ble i barcio a bod llwybr clir wedi'i gyfeirio at yr ardal ymweld / cyfarfod, yn ddelfrydol yn uniongyrchol i'r ardal ymweld / cyfarfod. Os oes angen i ymwelwyr gerdded drwy'r cartref i gael mynediad i fan cyfarfod, cânt eu tywys drwodd, ac ni chânt gyffwrdd ag unrhyw beth nac ymweld ag unrhyw ardaloedd eraill ar wahân i'r ardal ymweld
 • yn ddelfrydol, ni ddylai ymwelwyr ddefnyddio cyfleusterau toiled yn y cartref, ond os bydd angen dylai fod gan y cartref doiled penodol at ddefnydd ymwelwyr yn unig yn ystod ymweliadau. Ni ddylai staff na phobl sy’n byw yn y cartref ddefnyddio’r toiled ymwelwyr. Os yn bosibl, dylai’r toiled ymwelwyr fod wedi’i leoli’n agos at fynedfa fel y gellir osgoi symud yn ddiangen drwy’r cartref. Caiff toiledau a ddefnyddir gan ymwelwyr eu glanhau rhwng pob defnydd
 • dylai’r holl gadeiriau a chyfarpar a ddefnyddir yn ystod ymweliadau fod yn hawdd eu glanhau ac yn anhydraidd i hylifau a dylent gael eu glanhau ar ôl pob ymweliad i baratoi ar gyfer yr ymweliad nesaf
 • dylid cynghori a chefnogi ymwelwyr i wisgo gorchudd wyneb cyn dod i mewn i’r cartref a golchi eu dwylo wrth gyrraedd y cartref, ar adegau priodol yn ystod eu hamser yn y cartref a chyn gadael. Byddai’n well golchi dwylo â sebon a dŵr, ond dylid darparu hylif diheintio dwylo ag alcohol os nad yw’r cyfleusterau golchi dwylo yn hygyrch e.e. yn yr ardd / mewn ardal gyfarfod yn yr awyr agored / mewn lleoliad cyfarfod/pod dros dro neu led barhaol
 • ystyriwch a oes digon o bwyntiau gwastraff wedi'u darparu a'u gosod yn strategol i atal pobl rhag gollwng sbwriel a gorchuddion wyneb ac eitemau ychwanegol
 • staff fydd yn hwyluso mynediad diogel at yr unigolyn sy’n derbyn yr ymweliad. Lle bynnag y bo modd, anogir ymwelwyr i beidio â chyffwrdd ag arwynebau h.y. handlenni, switsys ac ati. Caiff unrhyw arwynebau y cyffyrddir â nhw eu glanhau yn drylwyr
 • yn ystod yr ymweliad, cedwir drysau ystafelloedd ar gau ond dylid agor ffenestri er mwyn awyru lle bo'n bosibl ac yn ddiogel i wneud hynny. Bydd cyn lleied o bobl â phosibl o bobl yn mynd i mewn ac allan o’r ystafell. Dylai ymwelwyr aros yn yr ystafell sy'n cael ei defnyddio ar gyfer yr ymweliad
 • ystyriwch a yw'n bosibl ac yn briodol i ddefnyddio sgriniau
 • ni chaiff ymwelwyr gael mynediad at bobl eraill sy’n byw yn y cartref, a byddant yn cael cyn lleied o gyswllt â phosibl â staff (bydd unrhyw gyswllt â staff yn digwydd ar bellter o ddau fetr) a chedwir at ofynion atal a rheoli heintiau
 • bydd yr ystafell/ardal ymweld yn cael ei glanhau yn syth ar ôl yr ymweliad ac mae gweithdrefnau atal a rheoli heintiau cadarn ar waith

Atodiad 2

Pwyntiau i'w hystyried wrth gynnal asesiadau risg mewn perthynas ag ymweld: 

 • mae gan ddarparwyr, staff, preswylwyr ac ymwelwyr â chartrefi gofal gyfrifoldeb i wneud ymweliadau mor ddiogel â phosibl. Nid oes modd dileu pob risg
 • mae’n arbennig o bwysig bod ymwelwyr yn dilyn polisi a gweithdrefnau ymweld y cartref ac unrhyw ofynion yn ymwneud ag atal a rheoli heintiau a chadw pellter cymdeithasol
 • mae gan ymwelwyr gyfrifoldeb i sicrhau nad yw eu hymddygiad cyn yr ymweliad yn cynyddu eu risg o ddal a throsglwyddo COVID-19. Dylid annog ymwelwyr i drafod unrhyw risg a phryderon posibl gyda'r cartref
 • cyn caniatáu ymweliadau mewn cartrefi gofal lle nad oes achosion lluosog neu frigiad o achosion ar hyn o bryd, dylai'r darparwr ystyried addasrwydd ymweliadau yn y cartref gofal, gan ystyried y gallu i ddarparu amgylchedd diogel, a bod yn hyderus bod yr IMT yn fodlon bod cyfraddau heintio a mynychder cymunedol yn caniatáu ymweliadau dan do yn ogystal â’r ddeddfwriaeth a chanllawiau perthnasol
 • bydd rhaid i unigolion sydd wedi’u hadnabod gan wasanaeth Profi Olrhain Diogelu’r GIG fel rhywun sydd wedi  dod i gysylltiad â pherson sydd wedi profi'n bositif am COVID-19 hunanynysu am 10 diwrnod. Hyd yn oed os ydynt wedi cael prawf, a bod y canlyniad yn negatif, mae’n rhaid iddynt hunanynysu am y 10 diwrnod llawn, ac ni ddylent ymweld â'r cartref
 • canlyniadau unrhyw brofion rheolaidd ar staff a phreswylwyr. Bydd y data hwn yn galluogi llywio'r asesiad risg. Dylid hefyd ystyried tystiolaeth o frigiadau o achosion a’r adferiad o’r achosion hyn
 • dylai asesiadau risg unigol asesu pobl ar gyfer ffactorau risg COVID-19 e.e. cyflyrau sydd gan bobl eisoes
 • parodrwydd y cartref gofal i ymateb yn gyflym pan fydd achos o COVID-19 wedi’i gadarnhau neu wedi’i amau yn y cartref gofal, gan ddychwelyd ar unwaith i ymweliadau hanfodol/eithriadol yn unig e.e. ymweliadau diwedd oes/tosturiol
 • lefel briodol o staff i alluogi ymweliadau diogel dan do
 • anghenion iechyd a llesiant y preswylydd, risgiau e.e. a yw eu hanghenion yn gwneud ymweliadau dan do yn arbennig o bwysig, a fyddai cyfyngu ar ymweliadau dan do yn cael effaith niweidiol ar eu hiechyd a'u llesiant
 • cydbwysedd rhwng manteision derbyn ymweliadau ar gyfer y preswylwyr sy'n byw ac yn aros yn y cartref gofal a'r risg y gallai ymwelwyr gyflwyno haint i'r cartref gofal, neu ledaenu haint o'r cartref gofal i'r gymuned
 • ymgynghorir â phobl, a lle bo hynny'n berthnasol, eu heiriolwyr ynghylch nodi blaenoriaeth ymwelwyr h.y. pwy ddylai ymweld
 • gallu'r darparwr i roi mesurau ymarferol ar waith i gynnal profion ar ymwelwyr (ystafell bwrpasol i roi’r prawf yn ddiogel, man aros, staff hyfforddedig i roi'r prawf ac i gynorthwyo’r ymwelydd i ddefnyddio’r cyfarpar diogelu personol priodol)
 • effeithiolrwydd ymarferol mesurau cadw pellter cymdeithasol rhwng yr ymwelydd a'r preswylydd/preswylwyr, gan roi sylw i statws gwybyddol y preswylydd a'i anghenion cyfathrebu
 • os yw gwirfoddolwyr / gofalwyr o’r teulu fel arfer yn cefnogi preswylwyr, dylai'r darparwr neu'r rheolwr ystyried yn ofalus a yw eu cymorth yn debycach i gymorth aelod o staff neu ymwelydd rheolaidd a defnyddio'r gweithdrefnau goruchwylio a rheoli heintiau priodol
 • cyn cyrraedd, bydd ymwelwyr yn cael gwybod am y gofyniad i ddefnyddio cyfarpar diogelu personol (masgiau wyneb, ffedogau a menig)
 • cynghorir ymwelwyr yn y categori eithriadol o agored i niwed yn glinigol i wisgo masg meddygol yn ogystal â menig a ffedog mewn lleoliad gofal cymdeithasol
 • dylid cynghori ymwelwyr i olchi eu dwylo'n drylwyr (neu ddefnyddio hylif diheintio dwylo) cyn ac ar ôl gwisgo a thynnu gorchudd wyneb (nid yw gorchudd wyneb yn fasg meddygol/llawfeddygol)
 • byddai rhaid i ymwelwyr diwedd oes â phreswylwyr sydd wedi cael prawf COVID positif ddefnyddio cyfarpar diogelu personol yn unol â’r canllawiau ar gyfer staff cartrefi gofal
 • dylid nodi unrhyw ymddygiadau gan y preswylydd neu'r ymwelydd a allai roi'r person, yr ymwelydd neu'r staff mewn mwy o berygl o gael eu heintio, a chymryd camau lliniaru os oes angen
 • rydym yn cynghori bod ymweliadau'n cael eu cynnal mewn mannau awyr agored (os yw'n briodol), yn ystafell yr unigolyn ei hun neu mewn ardal ymwelwyr ddynodedig (a all gynnwys strwythur/pod ymweld dros dro/lled-barhaol), a fydd ond yn cael ei ddefnyddio gan un preswylydd a'i ymwelydd ar y tro. Dylid glanhau'r mannau ymweld ar ôl pob ymweliad. Dylid mynd gydag ymwelwyr pan fyddant yn y cartref gofal ac wrth fynd i ardaloedd ymwelwyr dynodedig ac ni ddylent gael unrhyw gysylltiad ag eraill
 • dylid nodi'r angen i staff fod yn bresennol yn ystod ymweliadau fel rhan o'r broses asesu risg
 • ar gyfer ymweliadau awyr agored ar dir y cartref, dylid lleihau nifer yr aelwydydd y daw’r ymwelwyr ohonynt. Fel canllaw, awgrymir bod ymweliadau’n cael eu cyfyngu i ymwelwyr o un neu ddwy aelwyd yr wythnos. Dylai hyn ystyried amgylchiadau unigol y person
 • anogir yn erbyn ymweliadau gan blant ifanc yn gyffredinol oherwydd yr anhawster o ran cadw pellter cymdeithasol a’r risg sy’n deillio o hynny. Gall fod amgylchiadau eithriadol a thosturiol lle caniateir ymweliad gan blentyn, er enghraifft os yw’r plant yn frodyr a chwiorydd i breswylydd mewn cartref plant. Caiff ymweliadau gan blant eu rheoli’n ofalus ac maen nhw yn ôl disgresiwn Rheolwr y Cartref Gofal
 • os yw'r ymwelydd yn y categori eithriadol o agored i niwed yn glinigol, dylai'r preswylydd, yn ogystal â'r ymwelydd, wisgo masg meddygol, os yw’n gallu ei oddef
 • cyn ac ar ôl cyrraedd, gofynnir i ymwelwyr:
  • gadarnhau nad oes ganddynt unrhyw symptomau COVID-19 nac wedi cael prawf COVID-19 positif yn ystod y 10 diwrnod blaenorol. Prif symptomau COVID-19 yw twymyn uchel, peswch cyson newydd, colli blas / arogl
  • cadarnhau nad ydynt yn hunanynysu neu’n byw ar aelwyd gyda rhywun sy’n hunanynysu
  • cydymffurfio â pholisi a gweithdrefnau’r gwasanaeth, gan gynnwys atal a rheoli heintiau
  • cydymffurfio â gofynion cadw pellter cymdeithasol a chyfyngiadau eraill
 • cyn ac yn ystod ymweliadau, dylid hysbysu ymwelwyr am unrhyw ofynion mewn perthynas ag atal a rheoli heintiau, gan gynnwys, lle bo’n ofynnol, cyflenwi, gwisgo a gwaredu cyfarpar diogelu personol a gofynion cadw pellter cymdeithasol
 • dylid osgoi cyswllt corfforol, gan y bydd hyn yn groes i ofynion cadw pellter cymdeithasol, er enghraifft dylid osgoi cofleidio a chusanu. Fodd bynnag, os yw’r ymweliad â phreswylydd nad yw wedi cael prawf COVID positif, gellir caniatáu dal dwylo heb fenig cyn belled â bod ymwelwyr yn golchi eu dwylo cyn ac ar ôl unrhyw gysylltiad â'r preswylydd neu eu hamgylchedd ac yn cadw at y cyfarwyddiadau a roddir. Rhaid gorchuddio unrhyw groen sydd wedi torri â dresin neu blastr gwrth-ddŵr cyn cael cysylltiad. Rhaid gwisgo gorchudd wyneb neu fasg os na ellir cadw at ganllawiau cadw pellter cymdeithasol yn llym.

Atodiad 3

Pwyntiau i’w hystyried (yn ogystal â’r pwyntiau a nodir yn yr atodiadau eraill) i gefnogi plant a phobl ifanc sy’n byw mewn cartrefi gofal i ailgysylltu â theuluoedd, ffrindiau a gweithwyr proffesiynol:
•    Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi canllawiau gweithredol ar gyfer darparwyr gwasanaethau gofal cymdeithasol i blant yn ystod COVID-19. Mae'r canllawiau'n cynnwys sut y dylai awdurdodau lleol gadw mewn cysylltiad â phlant a phobl ifanc sy'n byw / aros mewn cartrefi gofal  

 • efallai na fydd hi bob amser yn ymarferol nac yn briodol i hwyluso cyfarfodydd gyda phlant a’u teuluoedd, ffrindiau a gweithwyr proffesiynol yn ardaloedd mewnol neu allanol y cartref. Dylai ymweliadau fod yn seiliedig ar asesiad risg deinamig sy'n cynnwys ystyried y cyfyngiadau sydd ar waith. Dylai gweithwyr proffesiynol perthnasol fod yn rhan o’r broses rheoli risg
 • fel gyda gwasanaethau cartrefi gofal i oedolion, dylid penderfynu ar ymwelwyr a dirprwy ymwelwyr dynodedig ar gyfer ymweliadau dan do â chartrefi gofal i blant. Os yw rhieni wedi gwahanu, gellir dyrannu rolau ymwelydd dynodedig a dirprwy ymwelydd i bob rhiant
 • dylai unrhyw benderfyniadau a wneir fod er lles pennaf y plentyn. Dylai penderfyniadau ynglŷn â phwy ddylai ymweld, a blaenoriaethu ymweliadau, fod yn seiliedig ar amgylchiadau unigol a dylid cynnwys plant yn y penderfyniadau hyn, gan gynnwys pwy ddylai fod yn ymwelydd dynodedig a dirprwy ymwelydd. Dylai hyn gynnwys eu hawl i eiriolaeth
 • yn ogystal ag ystyried sut i hwyluso cyfarfodydd dan do ac awyr agored yn y cartref, dylai darparwyr hefyd ystyried sut y gallent hwyluso cyfarfodydd awyr agored mewn mannau eraill, rhwng plant a'u teuluoedd, ffrindiau a gweithwyr proffesiynol. Dylai’r rhain fod yn unol â'r gofynion presennol a dylid cadw at ofynion cadw pellter cymdeithasol a hylendid personol

Atodiad 4

Pwyntiau i'w hystyried (yn ogystal â'r pwyntiau a nodir yn yr atodiadau eraill) i gefnogi pobl sy'n cael ymweliadau dan do mewn amgylchiadau eithriadol, tra bod ymweliadau wedi'u cyfyngu i ymweliadau hanfodol yn unig:

 • dylai cais am ymweliad y bydd angen ei gynnal yn y cartref at ddiben penodol y teimlir ei fod yn gwbl hanfodol gael ei wneud i reolwr y cartref gofal er mwyn cael penderfyniad. Mae’r ymweliad, os cytunir arno, yn cynnwys cyfyngiadau o ran nifer yr ymwelwyr, hyd a lleoliad yr ymweliad
 • dylai’r ymwelwyr ddilyn canllawiau atal a rheoli heintiau ar ddefnyddio cyfarpar diogelu personol
 • os yw’n debygol bod y preswylydd yn dioddef o COVID-19 neu os yw hyn wedi'i gadarnhau, dylid darparu masg llawfeddygol, menig a ffedog gwrth-hylif i’r ymwelwyr a chyfarpar diogelu’r llygaid e.e. feisor
 • os yw’r ymwelydd mewn categori eithriadol o agored i niwed yn glinigol, dylid ei hysbysu am y risg uwch – byddai’r cyfarpar diogelu personol yr un fath, os byddant yn dewis ymweld
 • ni ddylid caniatáu i ymwelwyr ymweld yn ystod unrhyw weithdrefn sy’n cynhyrchu aerosol (AGP) nac am awr ar ôl cynnal AGP ar eu perthynas. Dylai'r cartref gofal roi gwybod i ymwelwyr am hyn fel y bo'n berthnasol

Atodiad 5

Taflen i ymwelwyr (mae fersiwn Word o'r ddogfen hon ar gael ar wefan AGC) 

Gwybodaeth ar gyfer ymweliadau teulu a chymdeithasol â chartref gofal XXXXX xx 2021  
  
Mae cadw mewn cysylltiad gyda’ch perthynas / ffrind yn bwysig, ac rydym eisiau eich helpu i wneud hyn mor ddiogel â phosibl. Mae pawb sy’n byw yn y cartref gofal yn wynebu risg uwch yn sgil COVID-19 oherwydd eu hoedran a/neu eu hiechyd. Bydd y daflen hon yn eich helpu i wybod beth i'w ddisgwyl pan fyddwch yn ymweld, a sut i wneud hynny yn ddiogel. 

Mae Cymru’n gweithredu system lefelau rhybudd a bydd trefniadau i ymwelwyr yn amrywio yn dibynnu ar y lefel rhybudd.

I leihau’r risg o COVID-19 yn y cartref gofal, rydym yn cyfyngu ar nifer yr ymwelwyr, ac yn unol â'r canllawiau presennol, rydym yn gweithredu system ymwelwyr dynodedig. 

Mae Llywodraeth Cymru’n cynghori y dylid enwebu dau ymwelydd dynodedig i bob preswylydd ar gyfer ymweliadau dan do, ynghyd â dirprwy enwebedig os na fydd yr ymwelydd dynodedig ar gael oherwydd salwch neu absenoldeb. 

Gall nifer yr ymwelwyr newid yn dibynnu ar y lefel rhybudd sydd ar waith yn lleol ac yn genedlaethol. Gall y trefniadau ymweld hefyd newid am rai rhesymau, er enghraifft, os oes achosion o COVID-19 yn y cartref. 

Byddwn yn rhoi gwybod  ichi sawl person fydd yn cael ymweld ar unwaith, hyd yr ymweliad, lle y cynhelir yr ymweliad, a fydd angen ichi gael prawf COVID a beth arall i’w ddisgwyl cyn yr ymweliad. Ystyriwch hyn wrth gynllunio eich ymweliad.  

Mewn rhai amgylchiadau, hyd yn oed os ydych wedi trefnu ymweliad ymlaen llaw, efallai y bydd yn rhaid iddo newid. Er enghraifft, os oes achosion o COVID-19 yn y cartref gofal, neu os cawn wybod bod y gyfradd heintio yn y gymuned yn rhy uchel. 

Bydd y rheolau ar gyfer ymweld â phobl mewn amgylchiadau eithriadol (fel diwedd oes) yn wahanol. Cysylltwch â ni os ydych yn dymuno siarad am hyn.

Diolch ymlaen llaw am helpu i gadw’r preswylwyr yn ddiogel ac am eich amynedd a'ch cefnogaeth.   

Cyn eich ymweliad  

 • cysylltwch â ni i drefnu dyddiad ac amser ar gyfer eich ymweliad sy'n gweithio i chi, y person rydych yn ymweld ag ef a'n staff. Yn anffodus, ni fydd ymwelwyr nad ydynt wedi trefnu eu hymweliad ymlaen llaw yn cael dod i mewn i'r cartref gofal
 • os ydych yn eithriadol o agored i niwed yn glinigol (yn gwarchod yn flaenorol) rhowch wybod i ni
 • byddwn yn rhoi gwybod i chi faint o bobl all ymweld ar unwaith, hyd yr ymweliad, yn lle y bydd yr ymweliad yn cael ei gynnal, a fydd angen i chi gael prawf COVID a beth arall i’w ddisgwyl cyn yr ymweliad. Ystyriwch hyn wrth gynllunio eich ymweliad
 • gwyddom y bydd llawer o bobl yn awyddus i ymweld â’u hanwyliaid cyn gynted â phosibl, ond yn anffodus, dim ond nifer cyfyngedig o ymwelwyr y gallwn eu caniatáu ar unwaith
 • gwyddom fod hwn yn gyfnod heriol ond er mwyn diogelu’r bobl sy'n byw ac yn gweithio yn y cartref gofal, os yw unrhyw un o'r canlynol yn berthnasol i chi, RHAID ichi ohirio eich ymweliad:  
  • os oes gennych unrhyw symptomau sy'n gyson â COVID-19
  • os ydych wedi cael prawf COVID-19 positif o fewn y 10 diwrnod diwethaf
  • os oes gan rywun yn eich cartref neu rywun rydych wedi bod mewn cysylltiad agos â nhw symptomau COVID-19 
  • os cawsoch eich cynghori i hunanynysu gan swyddog olrhain cysylltiadau o wasanaeth Profi Olrhain Diogelu’r GIG 
  • os ydych chi wedi dychwelyd o deithio dramor yn y 10 diwrnod diwethaf o wlad nad yw'n esempt ac mae'n ofynnol ichi fod mewn cwarantîn
 • mae symptomau COVID-19 yn cynnwys: 
  • twymyn uchel 
  • peswch cyson, newydd 
  • colli blas neu arogl 
 • byddwch yn barod i wisgo cyfarpar diogelu personol. Gall hyn gynnwys gorchudd wyneb a menig
 • deallwn efallai y byddwch yn dymuno dod ag anrheg gyda chi. Rhowch wybod i ni i weld a allwn ganiatáu hyn
 • os oes gennych unrhyw bryderon neu os bydd eich amgylchiadau'n newid rhwng trefnu eich ymweliad a diwrnod eich ymweliad, rhaid i chi gysylltu â ni
 • peidiwch ag ymweld os oes gennych unrhyw salwch/haint trosglwyddadwy e.e. y ffliw, norofeirws

Yn ystod eich ymweliad  

 • mae cartrefi gofal wedi gwneud eu trefniadau eu hunain i wneud ymweliadau mor ddiogel â phosibl. Mae hyn yn golygu y bydd ymweliadau ychydig yn wahanol i’r cyfnod cyn COVID-19
 • gofynnir i chi fewngofnodi a rhoi eich manylion cyswllt. Diben hyn yw sicrhau eich bod yn teimlo'n ddigon da i ymweld, ac fel y gall y cartref gofal a’r gwasanaeth Profi Olrhain Diogelu gysylltu â chi os oes angen.
 • fel rhan o’r ymdrech i gadw pobl yn y cartref gofal yn ddiogel efallai y gofynnir ichi gymryd prawf COVID-19 (a elwir yn brawf llif unffordd). Mae hon yn ffordd ychwanegol o leihau'r risg o ledaenu COVID-19 drwy wirio a yw rhywun yn heintus ar adeg y prawf. Mae'r prawf yn cymryd amser i'w brosesu (tua 30 munud), a gofynnir i chi aros y tu allan i'r cartref gofal nes y daw'r canlyniadau yn ôl:
  • yn anffodus, os yw'r prawf yn bostif, ni fyddwch yn gallu ymweld â'ch perthynas/ffrind. Ar ôl cael prawf positif bydd rhaid ichi fynd yn syth adref a chysylltu â’r gwasanaeth profi ac olrhain i drefnu prawf dilynol. Felly rydym yn argymell ichi fod â chynllun wrth gefn, os oes rhaid ichi fynd yn syth adref ar ôl cael prawf negatif
  • os daw'r prawf yn ôl yn negatif, cofiwch fod yn rhaid ichi ddilyn ein holl weithdrefnau o hyd i'ch cadw chi a'ch perthynas/ffrind yn ddiogel
 • byddwn yn esbonio ein gweithdrefn ar gyfer ymwelwyr. Bydd hyn yn amrywio yn dibynnu ar y Lefel Rhybudd sydd ar waith ar adeg eich ymweliad. Bydd hyn yn cynnwys: 
 • lle bydd yr ymweliad yn cael ei gynnal. Gallai hyn fod y tu allan neu mewn "pod" felly gwnewch yn siŵr eich bod yn gwisgo dillad priodol
 • cadw pellter cymdeithasol, fel aros 2 fetr / 6 troedfedd oddi wrth eraill, ac er y gall fod yn anodd, osgoi cyswllt corfforol fel cofleidio  
 • golchi eich dwylo'n drylwyr wrth gyrraedd ac ar adegau priodol drwy gydol eich ymweliad 
 • defnyddio cyfarpar diogelu personol priodol gan gynnwys gorchudd wyneb
 • mynd i'r ystafell ymolchi. Yn ddelfrydol, ni ddylech ddefnyddio'r toiledau yn y cartref gofal, ond os bydd angen bydd toiled penodol i ymwelwyr
 • bydd yr ardaloedd ymwelwyr dynodedig yn cael eu glanhau cyn ac ar ôl eich ymweliad. I'n helpu i gynnal y drefn lanhau hon, dilynwch unrhyw farciau un ffordd a allai fod yn bresennol. Cadwch at yr ardal ymweld ddynodedig ac osgoi cyswllt â phreswylwyr eraill
 • gwyddom y gall ceisio siarad â'ch anwyliaid wrth wisgo gorchudd wyneb fod yn heriol. I wneud siarad yn haws, ceisiwch: 
  • gadw cyswllt llygad a siarad yn glir ac yn uchel   
  • gwisgo dillad y byddai eich anwyliaid yn eu hadnabod   
  • tynnu hetiau i ffwrdd fel y gellir gweld mwy o'ch wyneb  
  • defnyddio byrddau negeseuon neu dechnoleg arall a ddarperir gan y cartref gofal  

Ar ôl eich ymweliad  

 • byddwn yn eich cefnogi i ddod o hyd i ffyrdd eraill o gadw mewn cysylltiad â'ch anwyliaid, er enghraifft, drwy drefnu ymweliad yn y dyfodol, neu drwy alwadau fideo a ffôn
 • os byddwch yn mynd yn sâl gydag unrhyw un o symptomau COVID-19 yn yr 14 diwrnod ar ôl eich ymweliad, arhoswch gartref a threfnwch brawf. Rhowch wybod inni cyn gynted â phosibl os ydych yn datblygu symptomau a phan fyddwch yn derbyn canlyniad eich prawf
Lawrlwytho'r dudalen hon fel PDF . Maint Ffeil 183 KB.

Maint Ffeil 183 KB. Efallai na fydd y ffeil hon yn gyfan gwbl hygyrch.