Neidio i'r prif gynnwy

Cyflwyniad

Mae Fersiwn 3 o’r canllawiau yn disodli fersiynau blaenorol. Mae’r canllawiau wedi’u diwygio i adlewyrchu newidiadau i Reoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Cymru) 2020 a ddaeth i rym ar 28 Awst 2020. 

Mae’r canllawiau yn rhoi cyngor i ddarparwyr gofal a chartrefi ar hwyluso:

 • ymweliadau awyr agored
 • ymweliadau dan do pan fo lefelau COVID-19 yn lleol neu’n genedlaethol yn caniatáu hynny
 • ymweliadau dan do o dan amgylchiadau eithriadol, gan gynnwys diwedd oes
 • pobl yn mynd allan i’r gymuned ac yn ymweld â theulu a ffrindiau

Mae canllawiau ar gyfer darparwyr gwasanaethau byw â chymorth a gwasanaethau tai â chymorth yn cael eu datblygu ar wahân.

Mae’r canllawiau’n amlinellu fframwaith moesegol i gefnogi pobl sy’n byw ac aros mewn cartrefi gofal i ailgysylltu’n ddiogel â theuluoedd, ffrindiau a gweithwyr proffesiynol, yn unol â gofynion y cyfyngiadau coronafeirws ehangach.

Y darparwr unigol fydd yn penderfynu a fydd ymweliadau â’r cartref gofal yn cael eu caniatáu, ac ym mha amgylchiadau, a deallwn y bydd yn fwy heriol i rai darparwyr i hwyluso ymweliadau nag eraill. Ond nod y canllawiau hyn yw cefnogi darparwyr i alluogi cynnal ymweliadau, ac rydym yn disgwyl i ddarparwyr hwyluso ymweliadau lle bynnag y bo’n bosibl, ac yn eu hannog i wneud hyn.

Ar gyfer pwy mae’r canllawiau

Mae’r canllawiau hyn ar gyfer darparwyr gwasanaethau cartrefi gofal i oedolion a/neu blant. Eu bwriad yw cefnogi darparwyr i ddatblygu eu polisi a’u gweithdrefnau eu hunain ar gyfer ailgyflwyno ymwelwyr i gartrefi gofal.

Pan fyddwn yn cyfeirio at ‘berson’ neu ‘breswylydd’, rydym yn golygu oedolyn neu blentyn sy’n byw neu’n aros mewn cartref gofal.  

Pan fyddwn yn cyfeirio at ‘ymwelydd’ neu ‘ymwelwyr’, rydym yn golygu aelodau’r teulu, ffrindiau a gweithwyr proffesiynol sy’n ymweld â pherson mewn cartref gofal.

Pan fyddwn yn cyfeirio at ‘ymwelydd dynodedig’, rydym yn golygu’r aelod o’r teulu neu’r ffrind a fydd y prif ymwelydd dan do pan fydd amgylchiadau COVID-19 lleol yn caniatáu hynny. Mae hyn yn golygu yr un ymwelydd yn ymweld bob tro i gyfyngu ar nifer y gwahanol bobl a fydd yn mynd i mewn i’r cartref gofal ac i leihau’r risg o haint.

Gellir nodi dirprwy ar gyfer ymweliadau dan do os na all yr ymwelydd dynodedig ymweld, er enghraifft, os yw’n sâl neu i ffwrdd.

Pan fyddwn yn cyfeirio at ‘asesiad risg deinamig’, rydym yn golygu proses o arsylwi a dadansoddi risgiau a pheryglon mewn amgylchedd risg uchel neu amgylchedd sy’n newid. Mae hyn yn galluogi risgiau i gael eu nodi’n gyflym a chymryd camau i leihau/dileu risgiau.

Pan fyddwn yn cyfeirio at y ‘lefel COVID-19 yn lleol neu’n genedlaethol’, rydym yn golygu mynychder haint yn genedlaethol ac yn y gymuned leol, ac unrhyw achosion neu fannau problemus a all gynyddu’r risg o gyflwyno COVID-19 i gartrefi gofal.

Cefndir

Mewn ymateb i’r pandemig COVID-19, gosododd Llywodraeth Cymru gyfyngiadau neu ofynion ar ddinasyddion. Rhoddwyd y rhain ar waith i atal, rheoli ac amddiffyn yn erbyn lledaeniad coronafeirws yng Nghymru. 

Gall y cyfyngiadau a’r gofynion a nodir yn neddfwriaeth Cymru fod yn wahanol mewn rhai ffyrdd i’r rhai mewn mannau eraill yn y DU, felly mae’n bwysig eich bod yn deall y gyfraith a’r canllawiau fel y maen nhw’n gymwys yng Nghymru. Os ydych chi’n darparu gwasanaethau gofal a chymorth mewn mwy nag un o wledydd y DU, rhaid i chi gymhwyso deddfwriaeth a chanllawiau’r wlad lle mae pob cartref gofal unigol wedi’i leoli.

Ar 23 Mawrth, ysgrifennodd Llywodraeth Cymru at bob darparwr cartref gofal mewn perthynas â chyfyngu ar ymweliadau â chartrefi gofal. Roedd hyn mewn ymateb i gyflymder cynyddol lledaeniad coronafeirws ledled y gymuned. Cydnabyddir bod pobl sy’n byw mewn cartrefi gofal yn fwy agored i niwed na’r boblogaeth gyffredinol a bod potensial i glefyd ledaenu’n gyflym drwy gartref. Felly, diben y cyfyngiadau hyn oedd amddiffyn pobl sy’n byw a gweithio mewn cartrefi gofal, a’r rhai sy’n ymweld â nhw.

Ysgrifennodd Llywodraeth Cymru at bob darparwr cartref gofal ar 5 Mehefin yn rhoi’r cyngor diweddaraf ar sut gall cartrefi gofal hwyluso ymweliadau awyr agored yn ddiogel, yn unol â’r rheoliadau presennol. Diweddarwyd y cyngor ar 16 Mehefin i adlewyrchu cyngor y Prif Swyddog Meddygol nad yw hi’n ofynnol i ymwelwyr wisgo gorchuddion wyneb pan gynhelir ymweliadau yn yr awyr agored a phan fo canllawiau cadw pellter cymdeithasol yn cael eu dilyn. Efallai y bydd rhai ymwelwyr yn dewis gwisgo gorchuddion wyneb, ac mae’r Prif Swyddog Meddygol wedi cynghori’r rhai mewn grwpiau agored i niwed i wisgo mygydau.  Fodd bynnag, nid yw hyn yn ofynnol.

Rhoddwyd canllawiau pellach ar ymweld (a oedd yn ymhelaethu ar lythyr 5 Mehefin) i ddarparwyr ar 23 Mehefin a’u cyhoeddi ar 25 Mehefin yn dilyn yr adolygiad o’r cyfyngiadau a gyhoeddwyd ar 19 Mehefin. Roedd hyn yn adlewyrchu’r newid a oedd yn galluogi pobl i deithio ymhellach na phum milltir ar gyfer rhesymau tosturiol, gan gynnwys i ymweld â chartrefi gofal. Rhoddodd y canllawiau fanylion pellach am y materion i’w hystyried wrth drefnu ymweliadau awyr agored gan gydnabod y byddai amgylchiadau eithriadol neu dosturiol lle byddai angen cynnal ymweliadau dan do. 

Ers 16 Awst, mae cysgodi wedi’i oedi ar gyfer pawb ar y rhestr gysgodi (plant ac oedolion) oni bai bod nifer yr achosion COVID-19 yn y gymuned yn dechrau cynyddu yn sylweddol. Mae’r cyngor diweddaraf am gamau gwarchod ar gael yma.

Y dull presennol o ran ymweld â chartrefi gofal

Oherwydd gwaith caled darparwyr cartrefi gofal o ran atal a rheoli haint yn effeithiol ac ymdrechion y boblogaeth ehangach yng Nghymru, mae lledaeniad COVID-19 wedi cael ei reoli ac mae Llywodraeth Cymru wedi gallu llacio'r cyfyngiadau mewn perthynas ag ymweliadau dan do ag aelwydydd eraill, gan gynnwys cartrefi gofal. Dim ond os bydd pawb yn parhau â'r gwaith caled hwn y gallwn ni barhau i wneud hyn. Fel arall, mae risg wirioneddol y gwelwn ni achosion newydd o goronafeirws a allai arwain at gyfyngiadau pellach i reoli lledaeniad yr haint.  

Mae atal cyflwyno ac ailgyflwyno haint COVID-19 mewn cartrefi gofal yn parhau i fod yn flaenoriaeth. Fodd bynnag, gan fod y gyfradd drosglwyddo yn y gymuned wedi gostwng yn lleol ac yn genedlaethol, gall cartrefi gofal bellach ddatblygu dull i alluogi ymweliadau dan do cyfyngedig. Nid yw ymweliadau dan do yn digwydd heb risg a dylai darparwyr ystyried y cyngor i leihau risg fel y nodir yn y canllawiau hyn. 

Er mwyn lleihau'r risg o drosglwyddo, dylai ymweliadau awyr agored barhau lle bynnag y bo'n bosibl ac yn ddiogel i wneud hynny. 

Dylai polisïau ymweld a'r holl ymweliadau fod yn seiliedig ar asesiad risg deinamig sy'n ystyried pa mor agored i niwed yw pobl sy'n byw ac yn aros yn y cartref gofal a'r risgiau i bobl sy'n byw, yn aros ac yn gweithio yn y cartref gofal a'r rhai sy'n ymweld ag ef. Mae'r dull hwn yn seiliedig ar amgylchiadau ac anghenion y cartref gofal unigol, gan gynnwys pobl sy'n byw, yn aros ac yn gweithio yn y cartref gofal a lefelau COVID-19 yn lleol neu’n genedlaethol. 

Dylid hysbysu ymwelwyr bod eu gallu i ymweld â chartrefi gofal yn gyfyngedig o hyd, a'i fod yn ddarostyngedig i amgylchiadau penodol y cartref gofal a'r rhai sy'n byw, yn aros ac yn gweithio ynddo. Mae hyn yn debygol o olygu bod mynychder a hyd yr ymweliadau yn gyfyngedig.

Mae lefelau COVID-19 yn lleol neu’n genedlaethol yn cynnwys mynychder haint yn genedlaethol ac yn y gymuned leol, yn ogystal ag achosion neu fannau problemus a all gynyddu'r risg o haint ar gyfer cartrefi gofal a'r bobl sy'n byw ac yn gweithio ynddynt. Bydd yr awdurdod lleol yn eich hysbysu os bydd trosglwyddiad COVID-19 yn cynyddu yn eich ardal ac os oes angen i chi gymryd camau pellach i gadw eich cartref yn ddiogel rhag COVID. Mae’r trefniadau wedi’u rhoi ar waith drwy Gynllun Atal a Gweithredu Lleol COVID-19. Os oes pryderon ynglŷn â’r cynnydd mewn trosglwyddiad yn y gymuned, bydd yr Awdurdod Lleol yn cysylltu â chartrefi gofal yn uniongyrchol, gan ddisgrifio’r risg ac amlinellu’r camau angenrheidiol.

Gallai ymweliadau â chartrefi gofal ddod i ben os bydd cyfraddau trosglwyddo lleol yn y gymuned yn fwy na 5%. Gall ymweliadau â chartrefi gofal ddod i ben os bydd cyfraddau trosglwyddo COVID-19 yn codi ar lefel genedlaethol. Gellir gosod cyfyngiadau ar ymweliadau â chartrefi gofal mewn ardal benodol o’r awdurdod lleol, yn yr awdurdod lleol cyfan neu yn genedlaethol yn dibynnu ar y gyfradd drosglwyddo.

Os oes digwyddiad gweithredol neu achos o COVID-19 yn y cartref gofal, rhaid i ymweliadau dan do ac awyr agored gael eu cyfyngu i amgylchiadau eithriadol megis diwedd oes.  
Dylai ymwelwyr ond ymweld â chartref gofal sydd wedi bod yn glir o COVID-19 am 28 diwrnod, oni bai eu bod yn ymweld ar gyfer diwedd oes neu amgylchiadau eithriadol.

Dylai'r darparwr hysbysu'r holl ymwelwyr i beidio ag ymweld os oes ganddynt unrhyw symptomau sy'n gyson â COVID-19 neu os ydynt wedi bod mewn cysylltiad ag unrhyw un sydd â symptomau o'r fath. 

Dylai’r darparwr hysbysu’r holl ymwelwyr i beidio ag ymweld os ydynt yn byw mewn ardal o’r DU lle mae cyfyngiadau uwch ar weithgareddau neu symudiadau.

Rhaid cydymffurfio â'r gofynion ar gyfer hunanynysu ac ynysu cartref.  Rhaid i bobl y mae’n ofynnol iddynt hunanynysu, gan gynnwys y rhai a nodwyd fel cyswllt achos cadarnhaol o dan y Strategaeth Profi Olrhain Diogelu, y rhai sy’n hunanynysu y tu allan i’r gofynion profi olrhain diogelu e.e. mewn cwarantin ar ôl teithio o dramor neu’r rhai sydd â heintiau eraill, aros gartref. Dylai'r darparwr hysbysu'r holl ymwelwyr i beidio ag ymweld os ydynt wedi profi'n bositif am COVID-19 yn yr 14 diwrnod diwethaf neu os oes ganddynt symptomau o hyd.

Dylai'r darparwr hysbysu'r holl ymwelwyr i beidio ag ymweld os ydynt wedi dychwelyd o dramor yn ystod yr 14 diwrnod diwethaf.

Dylid cadw cofnodion o ymwelwyr â'r cartref, pryd y gwnaethant ymweld a phwy y daethant i gysylltiad â nhw. 

Ymwelwyr dynodedig ar gyfer ymweliadau dan do

Diben ymwelwyr dynodedig ar gyfer ymweliadau dan do yw lleihau nifer y bobl sy'n mynd i mewn i'r cartref gofal a lleihau'r risg o drosglwyddo haint COVID-19. Y bwriad yw y dylai pawb enwebu un ymwelydd dynodedig (aelod o'r teulu, rhywun annwyl, ffrind) ar gyfer ymweliadau dan do, ynghyd â dirprwy enwebedig os na fydd yr ymwelydd dynodedig ar gael oherwydd salwch neu absenoldeb. Ni ddylai'r ddwy rôl gael eu cyfnewid yn rheolaidd.  

Mae'n bwysig bod pobl yn cael eu cefnogi i enwebu ymwelydd dynodedig. Os nad oes gan bobl alluedd, gall hyn gynnwys cymorth gan eiriolwr. Rydym yn cydnabod y gall caniatáu dim ond un ymwelydd dynodedig achosi gwrthdaro rhwng aelodau teulu a ffrindiau preswylwyr cartrefi gofal mewn rhai amgylchiadau. Dylai cartrefi gofal fod yn ymwybodol o’r sefyllfaoedd hyn a’u trin mewn modd sensitif, gan sicrhau bod anwyliaid yn ymwybodol mai diben caniatáu dim ond un ymwelydd dynodedig yw i leihau’r risg o haint a diogelu’r preswylwyr.  

Dylai ymwelwyr a dirprwyon dynodedig ystyried lefel y risg y maen nhw’n agored iddi drwy eu cysylltiadau cymdeithasol neu alwedigaethol cyn ymgymryd â'r rôl hon. Er enghraifft, efallai y bydd gweithwyr allweddol fel gweithwyr gofal iechyd neu weithwyr argyfwng yn cael eu hystyried yn bobl risg uchel. Yn yr un modd, dylent fod yn barod i dderbyn cyfrifoldeb dros sicrhau nad yw eu hymddygiad yn arwain at risg uwch o gael haint COVID-19.   

Awgrymwn y dylai darparwyr bwysleisio'r rôl a'r cyfrifoldeb pwysig sydd gan ymwelwyr dynodedig a dirprwyon enwebedig o ran lleihau'r risg o drosglwyddo haint COVID-19 i'r cartref gofal.    

Nid yw'r trefniant ar gyfer ymwelwyr dynodedig yn berthnasol i ymweliadau a drefnir o dan amgylchiadau eithriadol megis ymweliadau diwedd oes.  

Nid yw'r trefniant ar gyfer ymwelwyr dynodedig yn berthnasol i ymweliadau awyr agored. 

Gweithwyr proffesiynol a gwasanaethau cymorth eraill sy'n ymweld

Gellir hwyluso ymweliadau dan do gan weithwyr proffesiynol (ciropodyddion, deintyddion, dietegwyr, nyrsys cymunedol ac ati) a gwasanaethau eraill sy’n cefnogi llesiant pobl megis trinwyr gwallt a diddanwyr yn unol â'r cyngor a nodir yn y canllawiau hyn. Dylid cytuno ar ymweliadau ymlaen llaw gyda'r darparwr gwasanaethau. Dylai gweithwyr proffesiynol sy'n ymweld gymryd camau addas i gadw eu hunain ac eraill yn ddiogel, gan gynnwys arsylwi ar fesurau priodol ar gyfer atal a rheoli haint a defnyddio cyfarpar diogelu personol (PPE) priodol.  Dylent hefyd ddilyn cyngor a roddir mewn perthynas â'u proffesiwn. Bydd angen i staff y cartref gofal oruchwylio gwasanaethau cymorth eraill yn ystod eu hymweliad i sicrhau eu bod yn dilyn y gweithdrefnau atal a rheoli haint a chyfarpar diogelu personol priodol. 

Mynd allan

Yn naturiol, bydd pobl yn awyddus i fynd allan i'r gymuned ac ymweld â theuluoedd a ffrindiau, yn ogystal ag i fynychu mannau addoli. Y cyngor gan Iechyd Cyhoeddus Cymru yw na ddylent wneud hynny os oes digwyddiad gweithredol neu achos o COVID-19 yn y cartref. Dylai'r broses o wneud penderfyniadau gael ei llywio hefyd gan lefelau COVID-19 yn lleol neu’n genedlaethol. Dylid cyfyngu ar ymweliadau i fannau awyr agored os yw’n bosibl. 

Bydd angen ystyried trafnidiaeth yn ofalus a bydd rheolau trafnidiaeth gyhoeddus yn berthnasol i fysiau mini a cherbydau tebyg. Os yw’r cartref gofal yn defnyddio ei gerbyd ei hun, bydd angen rhoi gweithdrefnau glanhau ar waith. Yn yr un modd, dylid parhau i gadw pellter cymdeithasol a sicrhau hylendid anadlol a hylendid dwylo pan fyddant i ffwrdd o'r cartref gofal. Gellid ystyried 'swigod cymdeithasol' fel bod grŵp cyson sy'n rhyngweithio'n agos yn gymdeithasol, megis bwyta a chymdeithasu gyda'i gilydd yn y cartref gofal, yn gallu mynd allan ar daith gyda'i gilydd. Dylid cyfyngu ar deithiau allan o’r cartref gofal i fannau awyr agored yn unig. Dylid rheoli disgwyliadau gan y bydd mynediad i fannau awyr agored yn debygol o fod yn gyfyngedig wrth i’r tymhorau newid. 

Y cyngor gan Iechyd Cyhoeddus Cymru yw bod ymweliadau â chartrefi perthnasau a ffrindiau, gan gynnwys aros dros nos, yn peri risg. Mae'r risg yn haws ei rheoli os cynhelir ymweliadau â'r cartref gofal. Felly ni ddylai preswylwyr cartrefi gofal ymweld dan do â chartrefi pobl, nac aros dros nos.

Ym mhob achos lle bydd cyfyngiadau ar adael y cartref, dylai’r cartrefi gofal fod yn ymwybodol o’r canllawiau ynghylch amddifadu o ryddid, yn enwedig yr angen i barhau i ddilyn y Trefniadau Diogelu wrth Amddifadu o Ryddid. Fel mewn amgylchiadau arferol, dylid ystyried amddifadu o ryddid fel y dewis olaf ac ni ddylid ei awdurdodi er hwylustod y staff o gwbl.

Cadw mewn cysylltiad

Gydol y cyfnod hwn, mae’n bwysig bod pobl yn cael eu cefnogi i gynnal eu perthynas â’u teuluoedd a’u ffrindiau a’u bod yn gallu cael gafael ar weithwyr proffesiynol pan fo angen. Mae darparwyr wedi bod yn cefnogi pobl i gadw cysylltiad mewn amryw o ffyrdd drwy alwadau ffôn, galwadau fideo, cylchlythyrau, cardiau, ffotograffau ac e-byst. 

Iechyd Cyhoeddus Cymru 

Bwriad y canllawiau hyn yw eich cynorthwyo chi i alluogi ymweliadau â'ch cartref gofal. Fodd bynnag, rydym yn cydnabod bod pob cartref yn wahanol a bod cyfraddau haint COVID-19 yn amrywio yn ôl ardal a thros amser. Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru bob amser yn barod i gefnogi darparwyr cartrefi gofal sy’n ystyried asesiadau risg unigol a rhoi cyngor. Cysylltwch â nhw ar 0300 00300 32 a byddant yn hapus i drafod eich cwestiynau.

Egwyddorion moesegol

Mae ymateb i’r pandemig COVID-19 wedi golygu bod penderfyniadau anodd wedi’u gwneud o dan bwysau newydd ac eithriadol. Mae’r penderfyniadau hyn wedi cael effaith bersonol ar ein teuluoedd, ein gofalwyr a’n cymunedau, ac maen nhw’n cael effaith ehangach ar y modd y caiff ein gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol eu trefnu a’u darparu.

Rydym yn argymell y dylai darparwyr cartrefi gofal ddefnyddio fframwaith sy’n seiliedig ar egwyddor foesegol i gefnogi eu gwaith parhaus o ran cynllunio a gwneud penderfyniadau mewn perthynas â COVID-19. Mae angen ystyried y fframwaith moesegol ar y cyd â chodau ymddygiad proffesiynol a’r canllawiau a’r ddeddfwriaeth swyddogol berthnasol ddiweddaraf, gan gynnwys ar hawliau dynol. Mae fframwaith moesegol yn helpu i sicrhau bod ystyriaeth yn cael ei rhoi i gyfres o werthoedd ac egwyddorion wrth drefnu a darparu gofal cymdeithasol. 

Bydd angen llunio barn ar i ba raddau y gellir cymhwyso egwyddor benodol yng nghyd-destun pob penderfyniad. Ym mhob achos, dylid defnyddio parch a rhesymoldeb fel yr egwyddorion sylfaenol sy’n llywio penderfyniadau cynllunio a chefnogi. Dylid gofyn barn y preswylwyr am ymweliadau fel rhan o’r broses hon lle bynnag y bo’n bosibl.

Nid yw’r egwyddorion a nodir ac a ddiffinnir isod yn rhestr gaeth ac nid ydynt wedi’u rhestru yn nhrefn eu harwyddocâd.

Fframwaith moesegol - egwyddorion

Parch

Cydnabod bod pob unigolyn a’u hawliau dynol, eu dewisiadau personol, eu diogelwch a’u hurddas yn bwysig.

Rhesymoldeb

Sicrhau bod penderfyniadau’n rhesymol, yn deg, yn ymarferol ac wedi’u seilio ar brosesau priodol, tystiolaeth sydd ar gael a chyfiawnhad clir.

Cynwysoldeb

Sicrhau bod unigolion yn cael cyfle teg i ddeall sefyllfaoedd, yn cael eu cynnwys mewn penderfyniadau sy’n effeithio arnynt ac yn gallu cynnig eu barn a herio. Yn eu tro, dylai penderfyniadau a chamau gweithredu geisio lleihau anghydraddoldeb gymaint â phosibl.

Lleihau niwed

Ymdrechu i leihau’r niwed corfforol, seicolegol, cymdeithasol ac economaidd y gallai’r pandemig ei achosi i unigolion a chymunedau.

Hawliau dynol

Cydnabod hawliau dynol pobl wrth wneud penderfyniadau a fydd yn effeithio ar yr unigolion yn eich cartref, er enghraifft eu hawl i ryddid, eu hawl i fywyd preifat a bywyd teuluol a’r hawl i ryddid crefyddol. Mae’r pwynt olaf yn arbennig o berthnasol yn dilyn y diwygiadau i Reoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 2) (Cyfyngiadau) 2020 sy’n galluogi mannau addoli i ailagor ar gyfer cynnal gwasanaethau cyhoeddus.

Hyblygrwydd

Bod yn ymatebol, yn abl ac yn barod i addasu pan fydd amgylchiadau’n newid. Mae’n hanfodol bod yr egwyddor hon yn cael ei chymhwyso i’r gweithlu gofal cymdeithasol a’r sector ehangach i hwyluso gweithio hyblyg a chydweithredol. 

Atebolrwydd

 Dwyn unigolion, a ni ein hunain, i gyfrif am ba benderfyniadau a wneir a sut. Yn ei dro, mae hyn yn gofyn am fod yn dryloyw ynghylch pam y gwneir penderfyniadau a phwy sy’n gyfrifol am eu gwneud a’u cyfathrebu. 

Cymesuredd

Darparu cymorth sy’n gymesur ag anghenion a galluoedd unigolion, cymunedau a staff, a manteision a risgiau yn cael eu nodi drwy brosesau penderfynu. 

Cymuned

Ymrwymiad i ddod drwy’r pandemig gyda’n gilydd drwy gefnogi ein gilydd a chryfhau ein cymunedau hyd eithaf ein gallu.

Y camau y gall darparwyr cartrefi gofal eu cymryd i gynorthwyo pobl i ailgysylltu â theuluoedd, ffrindiau a gweithwyr proffesiynol

Nid yw cydbwyso hawliau a chyfrifoldebau mewn perthynas â phobl, ymwelwyr a staff yn rhwydd nac yn syml. Er mwyn cynorthwyo darparwyr cartrefi gofal i feddwl sut gallant gynorthwyo pobl i ailgysylltu’n ddiogel â’u teuluoedd, eu ffrindiau a gweithwyr proffesiynol, rydym wedi nodi yn yr atodiadau isod rai pwyntiau i’w hystyried. Nid yw’r rhestr hon yn cynnwys pob un dim. Does dim un ateb sy’n addas i bawb. Felly, rhaid ystyried anghenion unigol pobl sy’n derbyn gofal a chymorth a nodweddion unigol y gwasanaethau. 

Camau nesaf

Byddwn yn adolygu’r canllawiau hyn i sicrhau eu bod yn parhau i fod yn gyson â rheoliadau a chanllawiau ehangach.

Atodiad 1

Pwyntiau i’w hystyried wrth gynorthwyo pobl i ailgysylltu â theuluoedd, ffrindiau a gweithwyr proffesiynol:

 • sicrhau bod polisi ymweld clir a hygyrch ar waith sy’n cael ei gyfathrebu i unigolion perthnasol, ynglŷn ag ymweld yn ystod cyfyngiadau COVID-19. Dylid cynnwys y gweithdrefnau ar gyfer atal a rheoli haint, gan gynnwys PPE
 • ystyried galluogi ymwelwyr drwy apwyntiad yn unig, a hyd yr ymweliadau hyn. Os oedd y cartref gofal yn gweithredu polisi ymweld ‘drws agored’ yn flaenorol, dylid rhoi gwybod i bobl ac ymwelwyr am y newid mewn trefniadau a’r rheswm pam y mae angen hynny
 • sicrhau bod pobl ac ymwelwyr yn ymwybodol efallai y bydd rhaid atal ymweliadau os bydd achos neu nifer uwch o breswylwyr â symptomau COVID-19 (neu haint arall) yn digwydd yn y cartref?
 • sicrhau bod asesiadau risg ar waith ar gyfer pob math o ymweliadau. Sicrhau bod pobl a, lle bo’n ofynnol, eu cynrychiolwyr yn rhan o’r gwaith o ddatblygu ac adolygu cynlluniau personol ac asesiadau risg
 • dylai cynlluniau personol ac asesiadau risg adlewyrchu’r trefniadau ar gyfer cefnogi llesiant a chysylltiadau cymdeithasol
 • dylai asesiad risg unigol asesu pobl ar gyfer ffactorau risg COVID-19 e.e. cyflyrau sydd gan bobl yn barod
 • os bydd pobl sy’n byw / aros yn y cartref gofal yn mynd allan, dylid ystyried y dull cludiant a ddefnyddir. Byddai rheolau trafnidiaeth gyhoeddus yn berthnasol i unrhyw fath o gludiant bws mini
 • os oes cyfyngiad ymwelwyr ar waith, dylid trafod a chynnig dulliau cyfathrebu amgen rhwng pobl a’u teuluoedd a’u ffrindiau. Lle bo’n briodol, dylai’r gwasanaeth ddarparu diweddariadau rheolaidd i deuluoedd a ffrindiau ar iechyd meddyliol a chorfforol eu hanwyliaid, sut maen nhw’n ymdopi a nodi unrhyw ffyrdd ychwanegol o’u cefnogi nhw’n well, gan gynnwys unrhyw anghenion diwylliannol neu grefyddol.
 • ystyried beth sydd angen ei wneud i gydymffurfio â’r canllawiau swyddogol, y dyletswyddau statudol a’r rheoliadau perthnasol diweddaraf, gan gynnwys Canllawiau Iechyd Cyhoeddus Cymru ar Atal COVID-19 ymhlith Preswylwyr Cartrefi Gofal a Rheoli Achosion mewn Lleoliadau Gofal Preswyl yng Nghymru
 • ystyried sut gallwch chi sicrhau bod pobl yn cael eu cefnogi i ddeall sefyllfaoedd, cyfrannu at benderfyniadau sy’n effeithio arnynt a chynnig eu barn a herio h.y. defnyddio eiriolwyr, prosesau apelio a chwyno clir
 • sicrhau bod dewisiadau personol unigolion yn cael eu parchu, tra’n ystyried a chyfleu goblygiadau ar gyfer y presennol a’r dyfodol
 • os nad oes gan berson y gallu perthnasol i wneud penderfyniadau (fel y’i diffinnir yn Neddf Galluedd Meddyliol 2005), dylai’r penderfynwr sy’n gwneud penderfyniad budd pennaf o dan Ddeddf 2005 ystyried yr holl amgylchiadau perthnasol, gan gynnwys dymuniadau, credoau a gwerthoedd yr unigolyn, barn ei deulu a’r hyn y byddai’r person wedi ei eisiau (lle bo hynny’n hysbys) pe bai ganddo’r gallu i wneud y penderfyniad ei hun
 • sicrhau bod prosesau digonol ar waith i atal a rheoli haint cyn, yn ystod ac ar ôl ymweliadau, gan gynnwys cefnogi pobl i gadw pellter cymdeithasol
 • ystyried beth y gall y darparwr ei wneud i baratoi preswylwyr ac ymwelwyr ar gyfer ymweliadau. Er enghraifft, cefnogi ymwelwyr ar sut i baratoi ar gyfer ymweliad a gwneud awgrymiadau ar sut i gyfathrebu os yw gorchuddion wyneb yn ofynnol, megis:
  • siarad yn uchel a chlir
  • cadw cyswllt llygaid
  • peidio â gwisgo hetiau neu unrhyw beth a all guddio eu hwyneb ymhellach
  • gwisgo dillad neu eu gwallt mewn ffordd y byddai’r person yn fwy tebygol o’i hadnabod
 • defnyddio byrddau negeseuon neu symbolau neu ddyfeisiau electronig
 • tawelu meddwl ymwelwyr drwy esbonio efallai na fydd rhai pobl, er enghraifft, pobl sy’n byw gyda dementia, yn eu cofio nhw neu’n eu hadnabod nhw ar y cychwyn
 • dylai’r darparwr geisio paratoi pobl ar gyfer ymweliad ac ystyried dulliau unigol i gefnogi hyn, er enghraifft, edrych ar ffotograffau o’r person a fydd yn ymweld a siarad â nhw am eu perthynas
 • ystyried sut y gellir casglu adborth gan ymwelwyr, i hysbysu trefniadau ar gyfer ymweliadau yn y dyfodol
 • ystyried lefelau staffio i gefnogi trefniadau ymweld diogel
 • rhoi cymaint o wybodaeth â phosibl i bobl ac ymwelwyr am yr hyn sy’n digwydd neu'r hyn y disgwylir iddo ddigwydd o dan unrhyw amgylchiadau penodol
 • seilio penderfyniadau ar y dystiolaeth a’r wybodaeth sydd ar gael ar y pryd, gan fod yn ymwybodol o’r risgiau a’r manteision hysbys
 • ystyried sut bydd y gwasanaeth yn ymateb ac addasu i newidiadau wrth iddynt ddigwydd e.e. os daw gwybodaeth newydd i’r amlwg neu lefelau’r galw yn newid.

Atodiad 2

Pwyntiau i’w hystyried (yn ogystal â’r pwyntiau a nodir yn yr atodiadau eraill) wrth gefnogi ymweliadau dan do:

 • mae gan ddarparwyr, staff, preswylwyr ac ymwelwyr â chartrefi gofal gyfrifoldeb i wneud ymweliadau mor ddiogel â phosibl. Nid oes modd dileu pob risg
 • mae’n arbennig o bwysig bod ymwelwyr yn dilyn polisi a gweithdrefnau ymweld y cartref ac unrhyw ofynion yn ymwneud ag atal a rheoli haint a chadw pellter cymdeithasol
 • mae gan ymwelwyr gyfrifoldeb i sicrhau nad yw eu hymddygiadau cyn yr ymweliad yn cynyddu eu risg o ddal a throsglwyddo COVID-19. Dylid annog ymwelwyr i drafod unrhyw risgiau a phryderon posibl gyda’r cartref
 • rhaid i breswylwyr ac ymwelwyr gyfrannu at yr asesiad risg a bod yn ymwybodol o unrhyw risgiau a chamau y bydd angen eu cymryd i leihau risgiau

Yr hyn y bydd angen i ddarparwyr ei ystyried wrth gynnal asesiadau risg ar gyfer ymweliadau dan do â chartrefi gofal:

 • cyn i ymweliadau dan do gael eu caniatáu mewn cartrefi gofal, dylai'r darparwr ystyried addasrwydd ymweliadau dan do yn y cartref gofal, gan ystyried cyfraddau haint, mynychder yn y gymuned, deddfwriaeth berthnasol a chanllawiau
 • unrhyw brofion sy'n digwydd y tu allan i'r cartref gofal, er enghraifft, profi yn y gymuned neu yn y cartref. Rhaid i staff ac ymwelwyr roi gwybod i'r cartref gofal fel bod y canlyniad yn cael ei ystyried yn y broses gwneud penderfyniadau a'r asesiad risg. Ni ddylai ymwelwyr sydd wedi cael prawf ymweld â’r cartref am 14 diwrnod wedi iddynt ddod i gysylltiad â’r haint, waeth beth fo canlyniad y prawf.  Byddwn yn rhoi ystyriaeth bellach i’r angen am brofion i ymwelwyr wrth i’r sefyllfa ddatblygu
 • canlyniadau o unrhyw brofion rheolaidd ar staff a phreswylwyr. Bydd y data hwn yn galluogi'r asesiad risg i gael ei lywio'n dda. Dylid hefyd ystyried tystiolaeth o achosion ac achosion a adferwyd (diffinnir achosion a adferwyd fel 28 diwrnod neu fwy ers yr achos diwethaf a gadarnhawyd)
 • parodrwydd y cartref gofal i ymateb yn gyflym pan fydd achos o COVID-19 yn y cartref gofal, i ddychwelyd ar unwaith i ymweliadau hanfodol/eithriadol yn unig e.e. ymweliadau diwedd oes/tosturiol
 • lefel briodol o staff i alluogi arferion ymweld dan do mwy diogel
 • anghenion iechyd a llesiant y preswylydd, risgiau e.e. a yw eu hanghenion yn gwneud ymweliadau dan do yn arbennig o bwysig, ac a fyddai cyfyngu ar ymweliadau dan do yn cael effaith niweidiol ar eu hiechyd a'u llesiant
 • cydbwysedd rhwng manteision derbyn ymweliadau â'r preswylwyr sy'n byw ac yn aros yn y cartref gofal a'r risg y gallai ymwelwyr gyflwyno haint i'r cartref gofal, neu ledaenu haint o'r cartref gofal i'r gymuned
 • gallu'r darparwr i roi mesurau ymarferol ar waith i liniaru unrhyw risgiau sy'n deillio o ymweliadau dan do
 • effeithiolrwydd ymarferol mesurau cadw pellter cymdeithasol rhwng yr ymwelydd a'r preswylydd, gan roi sylw i statws gwybyddol y preswylydd a'i anghenion cyfathrebu
 • lle mae gwirfoddolwyr fel arfer yn cefnogi preswylwyr, dylai'r darparwr neu'r rheolwr ystyried yn ofalus a yw eu cymorth yn cyd-fynd yn well â chymorth aelod o staff neu ymwelydd rheolaidd a defnyddio'r gweithdrefnau goruchwylio a rheoli haint priodol
 • dylid annog ymwelwyr i wisgo eu gorchudd wyneb eu hunain ar gyfer pob ymweliad dan do, oni bai y gellir cadw pellter cymdeithasol.
 • Dylid cynghori ymwelwyr sydd yn y categori a fu’n gwarchod i wisgo masg meddygol
 • cyn ac ar ôl cyrraedd, mae ymwelwyr yn y categori cysgodi yn cael gwybod am gyngor i wisgo masg meddygol mewn lleoliad gofal cymdeithasol. Os yw'r ymwelydd yn y categori cysgodi, dylai'r preswylydd hefyd wisgo masg meddygol, os yw'n gallu ei oddef
 • dylai ymwelwyr gael eu cynghori i olchi eu dwylo'n drylwyr (neu ddefnyddio diheintydd llaw) cyn ac ar ôl gwisgo a thynnu gorchudd wyneb (nid yw gorchudd wyneb yn fasg meddygol/llawfeddygol)
 • unrhyw ymddygiad ar ran y preswylydd neu'r ymwelydd a allai olygu bod y preswylydd, yr ymwelydd neu staff yn wynebu risg uwch o haint. Y camau sy'n ofynnol i leihau'r risgiau
 • lle bydd yr ymweliad yn cael ei gynnal, cynghorwn y dylai ymweliadau gael eu cynnal yn ystafell y preswylydd ei hun neu mewn ardal ymwelydd dynodedig, a ddefnyddir gan un preswylydd a'i ymwelydd ar y tro yn unig. Dylid glanhau'r mannau ymweld ar ôl pob ymweliad. Dylid hebrwng ymwelwyr pan fyddant yn yr adeilad a dylid cyfyngu ar eu cysylltiad ag eraill. Nid oes angen aros gyda’r ymwelwyr pan fyddant yn ystafell y preswylydd

Atodiad 3

Pwyntiau i’w hystyried (yn ogystal â’r pwyntiau a nodir yn yr atodiadau eraill) i gefnogi ymweliadau awyr agored:

 • sicrhau bod staff yn ymwybodol o’r cyfyngiadau a’r gofynion mewn perthynas ag ymweliadau awyr agored
 • ar gyfer ymweliadau awyr agored, dylai’r ymwelwyr ddod o’r nifer lleiaf posibl o aelwydydd. Fel canllaw, awgrymir bod ymweliadau’n cael eu cyfyngu i ymwelwyr o un neu ddwy aelwyd yr wythnos. Os bydd yr un aelwyd yn ymweld fwy nag unwaith mewn wythnos, dylai’r ymwelwyr fod yr un dau berson, nid gwahanol bobl o’r un aelwyd. Fodd bynnag, dylai hyn ystyried amgylchiadau’r unigolyn – mae’n bosibl y bydd gan unigolion amryw o blant sy’n oedolion, gyda phob un yn byw ar aelwydydd ar wahân
 • anogir yn erbyn ymweliadau gan blant ifanc a phlant bach yn gyffredinol oherwydd yr anhawster o ran cadw pellter cymdeithasol a’r risg sy’n deillio o hynny. Gall fod amgylchiadau eithriadol a/neu dosturiol lle caniateir ymweliad gan blentyn, er enghraifft os yw’r plentyn yn frawd neu’n chwaer i breswylydd mewn cartref plant. Caiff ymweliadau gan blant eu rheoli’n ofalus ac maen nhw yn ôl disgresiwn Rheolwr y Cartref Gofal
 • dylid peidio â dod â rhoddion a blodau i’r gwasanaeth. Os yw ymwelwyr yn dod â rhoddion, gan gynnwys bwyd, cyfyngir hyn i roddion mewn pecynnau wedi’u selio y gellir eu sychu ac na chânt eu rhoi mewn oergelloedd neu ardaloedd cymunedol
 • ni ddylai bwyd, diod ac eitemau eraill gael eu rhannu rhwng pobl a’u hymwelwyr
 • cyn ac ar ôl cyrraedd, hysbysir ymwelwyr yn y categori cysgodi am y cyngor i wisgo masg meddygol mewn lleoliad gofal cymdeithasol. Os yw’r ymwelydd yn y categori cysgodi, dylai’r preswylydd wisgo masg meddygol hefyd, os yw’n gallu ei oddef
 • cyn ac ar ôl cyrraedd, gofynnir i ymwelwyr:
  • gadarnhau nad oes ganddynt unrhyw symptomau COVID-19. Prif symptomau COVID-19 yw twymyn uchel, peswch cyson a gychwynnodd yn ddiweddar, colli blas / arogl
  • cadarnhau nad ydynt yn hunanynysu neu’n byw ar aelwyd gyda rhywun sy’n hunanynysu
  • cydymffurfio â pholisi a gweithdrefnau’r gwasanaeth, gan gynnwys atal a rheoli heintiaucydymffurfio â gofynion cadw pellter cymdeithasol a chyfyngiadau eraill
  • defnyddio hances bapur neu eu llawes os ydynt yn tisian neu beswch, nid eu llaw
 • cyn ac yn ystod ymweliadau, dylid hysbysu ymwelwyr am unrhyw ofynion mewn perthynas ag atal a rheoli haint, gan gynnwys, lle bo’n ofynnol, cyflenwi, gwisgo a gwaredu PPE a gofynion cadw pellter cymdeithasol. Dylid osgoi rhyngweithio personol lle bo hynny’n bosibl, er enghraifft, osgoi cyffwrdd croen (ysgwyd llaw, cwtsh)
 • cofnodwch bob achos o dorri gofynion / gweithdrefnau, gan gynnwys y math o dramgwydd, y dyddiad a’r amser
 • gofalwch fod ymwelwyr yn ymwybodol o’r trefniadau ar gyfer canslo eu hymweliad a beth fydd yn digwydd os byddant yn cyrraedd yn hwyr ar gyfer eu hymweliad a drefnwyd ymlaen llaw
 • rhowch wybod i bobl ac ymwelwyr am yr amgylchiadau eithriadol a all arwain at newid trefniadau ar gyfer ymweliadau
 • darparwch ddiweddariadau amserol ynghylch unrhyw newidiadau i drefniadau, cyfyngiadau, gofynion neu achos o COVID-19 yn y gwasanaeth
 • a yw pobl a, lle’n berthnasol, eu heiriolwyr yn cael eu hymgynghori ynghylch nodi blaenoriaeth ymwelwyr h.y. pwy ddylai ymweld (ymweliadau â blaenoriaeth yw’r rhai sy’n cefnogi iechyd a llesiant pobl)
 • ystyriwch sut mae ardal allanol y cartref wedi’i threfnu i gynorthwyo i hwyluso ymweliadau awyr agored diogel e.e. ardaloedd penodol gydag arwyddion cadw pellter cymdeithasol clir, gorchuddion megis gasibos ac ymbarelau gardd (ni ddylai’r rhain fod yn gaeedig) i amddiffyn pobl rhag amodau’r tywydd
 • ystyriwch y mathau o ymweliadau awyr agored y gellid eu cynnig lle bo hynny’n ddiogel, a allai gynnwys:
  • ymweliad ffenestr lle gall yr ymwelydd siarad â’i berthynas/ffrind drwy ffenestr agored ar lawr daear y cartref/gwasanaeth. Cedwir pellter o ddau fetr o’r ffenestr
  • ymweliad gardd lle cedwir pellter cymdeithasol o ddau fetr
  • ymweliad gyrru lle mae’r person sy’n byw yn y cartref yn eistedd dau fetr i ffwrdd o gar yr ymwelydd ac yn gallu gweld a siarad â’i ymwelydd drwy ffenestr car agored
 • dylai unrhyw arwyddion i dywys ymwelwyr fod yn weladwy fel bod ymwelwyr yn gwybod lle i barcio
 • a oes gan ymwelwyr lwybr clir wedi’i gyfeirio at yr ardal ymweld / cyfarfod yn yr awyr agored, yn ddelfrydol yn syth i’r ardal ymweld / cyfarfod. Os bydd angen i ymwelwyr gerdded drwy’r cartref i gyrraedd y man cyfarfod yn yr awyr agored, a ydynt yn cael eu tywys ac a allant osgoi cyffwrdd ag unrhyw beth ac ymweld ag unrhyw ardaloedd mewnol?
 • yn ddelfrydol, ni ddylai ymwelwyr ddefnyddio cyfleusterau toiled yn y cartref, ond os bydd yr angen yn codi, dylai fod gan y cartref doiled penodol at ddefnydd ymwelwyr yn unig yn ystod ymweliadau. Ni ddylai staff na phobl sy’n byw yn y cartref ddefnyddio’r toiled ymwelwyr. Os yn bosibl, dylai’r toiled ymwelwyr fod wedi’i leoli’n agos at fynedfa fel y gellir osgoi symud yn ddiangen drwy’r cartref. Caiff toiledau a ddefnyddir gan ymwelwyr eu glanhau rhwng pob defnydd
 • dylai’r holl gadeiriau a chyfarpar a ddefnyddir yn ystod ymweliadau fod yn hawdd eu glanhau ac yn anhydraidd i hylifau ac yn cael eu glanhau ar ôl pob ymweliad i baratoi ar gyfer yr ymweliad nesafd
 • ylid cynghori a chefnogi ymwelwyr i olchi eu dwylo wrth gyrraedd y cartref, ar adegau priodol yn ystod eu hamser yn y cartref a chyn gadael? Byddai’n well golchi dwylo â sebon a dŵr, ond dylid darparu gel llaw alcohol os nad yw’r cyfleusterau golchi dwylo yn hygyrch e.e. yn yr ardd / yn yr ardal cyfarfod yn yr awyr agored
 • ystyriwch a oes digon o bwyntiau gwastraff wedi’u darparu a’u rhoi mewn mannau strategol i osgoi sbwriel?

Atodiad 4

Pwyntiau i’w hystyried (yn ogystal â’r pwyntiau a nodir yn yr atodiadau eraill) i gefnogi plant a phobl ifanc sy’n byw mewn cartrefi gofal i ailgysylltu â theuluoedd, ffrindiau a gweithwyr proffesiynol:

 • ar 28 Gorffennaf, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ganllawiau gweithredol ar gyfer darparwyr gwasanaethau gofal cymdeithasol i blant yn ystod COVID-19. Mae’r canllawiau’n cynnwys sut dylai awdurdodau lleol gynnal cysylltiad â phlant a phobl ifanc sy’n byw / aros mewn cartrefi gofal 
 • efallai na fydd hi bob amser yn ymarferol nac yn briodol i hwyluso cyfarfodydd gyda phlant a’u teuluoedd, ffrindiau a gweithwyr proffesiynol yn ardaloedd mewnol neu allanol y cartref. Dylai cyfarfodydd yn ardaloedd mewnol ac allanol y cartref fod yn seiliedig ar asesiad risg deinamig sy’n cynnwys ystyried y cyfyngiadau sydd ar waith. Dylai gweithwyr proffesiynol perthnasol fod yn rhan o’r broses rheoli risg. Fel mewn gwasanaethau cartrefi gofal i oedolion, dylid sicrhau bod ymwelydd dynodedig a dirprwy ymwelydd wedi’u henwi ar gyfer ymweliadau dan do mewn cartrefi plant hefyd. Os yw’r rhieni wedi gwahanu, gall y naill riant a’r llall fod yn ymwelwyr dynodedig neu’n ddirprwy ymwelwyr
 • dylai unrhyw benderfyniadau a wneir fod er lles pennaf y plentyn. Dylai penderfyniadau ynglŷn â phwy ddylai ymweld a blaenoriaethu ymweliadau fod yn seiliedig ar amgylchiadau unigol a dylid cynnwys plant yn y penderfyniadau hyn, gan gynnwys swyddogaethau’r ymwelydd dynodedig a dirprwy ymwelydd. Dylai hyn gynnwys eu hawl i gael eiriolaeth
 • yn ogystal ag ystyried sut i hwyluso cyfarfodydd dan do ac yn yr awyr agored yn y cartref, dylai darparwyr ystyried hefyd sut gallent hwyluso cyfarfodydd yn yr awyr agored mewn mannau eraill, rhwng plant a’u teuluoedd, ffrindiau a gweithwyr proffesiynol sy’n unol â’r gofynion presennol h.y. cyfarfod yn yr awyr agored rhwng dwy aelwyd o’r ardal leol (o fewn pum milltir fel arfer) a lle cydymffurfir â rheolau cadw pellter cymdeithasol a hylendid personol

Atodiad 5

Pwyntiau i’w hystyried (yn ogystal â’r pwyntiau a nodir yn yr atodiadau eraill) i gefnogi pobl sy’n derbyn gofal diwedd oes neu o dan amgylchiadau tosturiol i dderbyn ymweliadau dan do os bydd ymweliadau dan do wedi’u cyfyngu i ymweliadau hanfodol yn unig:  

 • ylai cais am ydmweliad y bydd angen ei gynnal yn y cartref at ddiben penodol y teimlir ei fod yn gwbl hanfodol gael ei wneud i reolwr y cartref gofal er mwyn cael penderfyniad. Mae’r ymweliad, os cytunir arno, yn gosod cyfyngiadau o ran nifer yr ymwelwyr, hyd a lleoliad yr ymweliad
 • dylai hysbysiadau clir fod ar waith ym mhob pwynt mynediad i’r safle ar gyfer unrhyw ymwelwyr sy’n nodi’r disgwyliadau i gael mynediad
 • gofynnwch i ymwelwyr olchi eu dwylo gyda dŵr a sebon am gyfnod o 20 eiliad wrth gyrraedd y cartref, yn aml yn ystod eu hamser yn y cartref a chyn gadael
 • dylid dilyn canllawiau a rheoli heintiau ar ddefnyddio PPE ar gyfer yr ymwelwyr:
  • os yw statws COVID-19 y preswylydd yn debygol neu wedi’i gadarnhau, dylid darparu Masg Llawfeddygol Gwrth-hylif, menig a ffedog ar gyfer yr ymwelwyr ac amddiffyniad llygaid e.e. feisor, yn ogystal ag os oes risg uchel y caiff secretiadau sblasio / anadlu eu pesychu gan y preswylydd
  • os yw’r ymwelydd mewn "categori cysgodi", dylid ei hysbysu am ei risg uwch – byddai’r PPE yr un fath, os byddant yn dal i ddewis ymweld
 • ni ddylid caniatáu i ymwelwyr ymweld yn ystod unrhyw weithdrefn sy’n cynhyrchu aerosol (AGP) neu am awr ar ôl i AGP gael ei pherfformio ar eu perthynas
 • mae’r ymweliad yn digwydd yn ystafell yr unigolyn a chydymffurfir â rheolau cadw pellter cymdeithasol
 • mae staff yn hwyluso mynediad diogel at yr unigolyn yr ymwelir ag ef. Lle bynnag y bo modd, anogir ymwelwyr i beidio â chyffwrdd ag arwynebau h.y. handlenni, switsys ac ati. Caiff unrhyw arwynebau y cyffyrddir â nhw eu glanhau yn drylwyr
 • yn ystod yr ymweliad, caiff drws/drysau yr ystafell eu cadw ar gau lle bo hynny’n bosibl ac yn ddiogel. Bydd cyn lleied o bobl â phosibl yn mynd i mewn ac allan o’r ystafell. Dylai ymwelwyr aros yn ystafell yr unigolyn y maen nhw’n ymweld ag ef
 • ni all ymwelwyr gael mynediad at bobl eraill sy’n byw yn y cartref, a byddant yn cael cyn lleied o gyswllt â phosibl â staff (bydd unrhyw gyswllt â staff yn digwydd ar bellter o ddau fetr)
 • darparwch bwyntiau gwastraff ychwanegol a’u gosod yn strategol ar gyfer gorchuddion wyneb tafladwy ac eitemau ychwanegol er mwyn osgoi sbwriel
 • gofalwch fod yr ystafell yn cael ei glanhau yn syth ar ôl yr ymweliad a bod gweithdrefnau cadarn ar waith ar gyfer atal a rheoli heintiau