Neidio i'r prif gynnwy

Sut y dylai’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol reoli ymwelwyr â’r ysbyty yn ystod pandemig y coronafeirws.

Cyhoeddwyd gyntaf:
22 Ebrill 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Cleifion yn yr ysbyty nad ydynt wedi’u heintio â COVID-19

Mae ymweliadau â chleifion yn yr ysbyty wedi’u hatal dros dro, hyd nes y clywir yn wahanol. Mae rhai eithriadau i’w gweld isod:

  • caniateir un rhiant neu warcheidwad ar gyfer plant a babanod newydd-anedig
  • unigolion sy’n cael gofal diwedd oes
  • caniateir i ferched sy’n esgor gael partner geni (o’u cartref eu hunain)
  • unigolion sydd â chyflyrau iechyd meddwl fel dementia, anabledd dysgu neu awtistiaeth (pan fyddai peidio â chael unigolyn arall yn bresennol yn peri gofid i’r unigolyn)

Rhaid i ymwelwyr gael caniatâd ymlaen llaw gan brif nyrs y ward cyn ymweld. Os bydd caniatâd yn cael ei roi, dim ond 1 ymwelydd ar y tro y dylid ei ganiatáu, a hynny am amser penodol.

Os yw’r partner geni arfaethedig yn teimlo’n anhwylus a/neu yn dangos symptomau COVID-19, rhaid iddo gadw draw. Dylid trafod trefniadau eraill gyda’r tîm bydwreigiaeth.

Ni ddylai unrhyw ymwelwyr fynd i’r ysbyty os ydynt yn teimlo’n anhwylus a/neu yn dangos symptomau COVID-19 (link to be included). Rhaid iddynt gadw draw nes bod eu cyfnod hunanynysu wedi dod i ben a dilyn y canllawiau i aros gartref. 

Ni ddylai unrhyw ymwelydd sydd yn feichiog, o dan 12 oed neu sydd mewn grŵp sydd mewn perygl mawr ymweld â chleifion yn yr ysbyty. Rhaid i bob ymwelydd gadw at y canllawiau cadw pellter cymdeithasol cyhyd ag y bo hynny’n bosibl.

Caiff ymwelwyr eu hannog i ddefnyddio ffonau neu adnoddau digidol fel FaceTime neu Skype i gadw mewn cysylltiad. Rhoddir cymorth iddynt wneud hynny lle y bo’n bosibl.

Gofynnir i ymwelwyr beidio ag ymweld ag unrhyw gleifion eraill na defnyddio cyfleusterau’r ysbyty (ee ffreuturau a siopau coffi) wrth ymweld â chlaf.

Cleifion yn yr ysbyty sydd wedi’u heintio â COVID-19 ac sy’n cael gofal diwedd oes

Lle bynnag y bo’n bosibl ac yn ddiogel, mae angen helpu teuluoedd ac anwyliaid i ffarwelio â chleifion sydd wedi’u heintio â COVID-19.  Dylai ymwelwyr:

  • geisio caniatâd ymlaen llaw gan brif nyrs y ward i ymweld â chlaf. Os bydd caniatâd yn cael ei roi, dim ond 1 ymwelydd ar y tro y dylid ei ganiatáu, a hynny am amser penodol
  • gwisgo Cyfarpar Diogelu Personol a dilyn cyngor y staff ynglŷn â sut i ymddwyn
  • bod yn ymwybodol o’r peryglon iddyn nhw eu hunain, yn enwedig os oes ganddynt gyflyrau iechyd sy’n bodoli eisoes
  • cadw at reolau llym yn ymwneud â hylendid dwylo a rheoli heintiau wrth gyrraedd a gadael yr ardal.

Rhannu’r dudalen hon