Neidio i'r prif gynnwy

Llywodraeth Cymru - Y Môr a Physgodfeydd

Pob ymgeisydd:

  • Llenwch y ffurflen hon yn gywir ac yn glir, gan gynnwys eich cyfeiriad e-bost neu gyfeiriad e-bost y gellir cysylltu â chi drwyddo.
  • E-bostiwch y ffurflen gais am drwydded wedi’i chwblhau i: MilfordHavenFisheriesOffice@llyw.cymru

Pwysig: Os ydych wedi'ch cyhuddo fwy nag unwaith o fewn 5 mlynedd ers ichi gyflawni trosedd sy'n groes i adran 3(3) o Ddeddf Pysgodfeydd Môr (Pysgod Cregyn) 1967 (cyn ei diddymu) neu drosedd sy'n groes i Ddeddf Rheoleiddio Pysgodfeydd Môr 1966, neu am helpu ac annog troseddau sy'n groes i'r Deddfau hynny, nid oes hawl gennych i drwydded ac ni fydd eich cais yn cael ei brosesu.

Pan Fyddwch yn Cael Eich Trwydded

Bydd eich Trwydded yn cynnwys Rhestr o Amodau Trwydded ar gyfer 2021 a bydd eich Rhif Trwydded yn ymddangos ar frig y dudalen flaen.

Mae'r Drwydded yn ddilys tan 23:59 ar 31 Rhagfyr 2021.

Daw'r Drwydded i ben yn awtomatig, os na chaiff ei therfynu neu ei thynnu’n ôl cyn y dyddiad hwnnw.

Dim ond ar welyau y mae Llywodraeth Cymru yn eu hagor y mae’r Drwydded yn ddilys ac yn ystod y cyfnod y maent yn aros ar agor. Gellir dod o hyd i'r wybodaeth hon ar wefan Llywodraeth Cymru https://llyw.cymru/pysgodfa-gocos-y-tair-afon ac ar Hysbysiadau Cyhoeddus sy’n cael eu harddangos yn lleol.

  • Bydd gwelyau cocos unigol ar agor am gyfnod penodol. Mae’n rhaid ichi gadw at y cyfnod hwn a pheidio â physgota wedi’r cyfnod cau.
  • Mae’n rhaid cadw at Amodau’r Drwydded drwy’r amser. Os ydych yn torri unrhyw un o’r amodau o fewn y drwydded mae’n bosibl y byddwch yn cael eich erlyn ac mae perygl ichi golli eich trwydded.

Cofiwch edrych ar wefan Llywodraeth Cymru: https://llyw.cymru/pysgodfa-gocos-y-tair-afon

Peidiwch â physgota yn y gwelyau cocos sy’n dal i fod ar gau.

Hysbysiad Preifatrwydd Tîm Rheoli Pysgodfeydd Llywodraeth Cymru

Darllenwch cyn llenwi’r ffurflen gais

Mae eich preifatrwydd yn bwysig i Lywodraeth Cymru ac yn unol â Rheoliad Cyffredinol y DU ar Ddiogelu Data, rydym wedi llunio Hysbysiad Preifatrwydd sy’n esbonio pam rydym yn casglu ac yn defnyddio eich gwybodaeth. Mae’r hysbysiad preifatrwydd hwn yn sicrhau y caiff eich data personol eu prosesu’n deg ac yn gyfreithlon, ac mewn ffordd dryloyw.

1. Cefndir

Cymerwch funud i ymgyfarwyddo â’n harferion preifatrwydd a pham rydym yn casglu ac yn prosesu’r data sy’n cael eu casglu.

Ar ôl i’ch cais ddod i law, Llywodraeth Cymru fydd Rheolydd Data y data personol rydych chi’n eu darparu i ni.

Gall y wybodaeth y byddwn yn ei chasglu a’i dal o’ch cais gynnwys eich enw, cyfeiriad, rhif ffôn/ffôn symudol, cyfeiriad e-bost, rhif Yswiriant Gwladol, tystiolaeth o gyrsiau Iechyd a Diogelwch gofynnol a thystiolaeth o’ch cyfeiriad cartref. Ar adegau pan fo cais yn cael ei wneud am drwydded llun, byddwn hefyd yn casglu dau ffotograff maint pasbort gennych.

Bydd data Ffurflen Datgan Niferoedd Dalfa a ddarperir gennych yn unol â deddfwriaeth hefyd yn cael eu casglu a’u dal.

2. Beth ydyn ni’n ei wneud gyda’ch gwybodaeth?

Diben casglu’r data hyn yw i Lywodraeth Cymru roi'r trwyddedau a’r cofrestriadau pysgodfeydd rydych yn gwneud cais amdanynt i Lywodraeth Cymru.
Mae angen gwybodaeth gyswllt i sicrhau eich bod yn cael yr wybodaeth ddiweddaraf am agor a chau pysgodfeydd ac unrhyw wybodaeth bwysig arall y bernir ei bod yn angenrheidiol er mwyn rheoli pysgodfa gynaliadwy yn ddiogel.
Defnyddir Ffurflenni Datgan Niferoedd Dalfa, ar lefel gwelyau cocos unigol, i’n cynorthwyo i fonitro’r bysgodfa wrth arfer ein dyletswydd swyddogol ac i ddarparu ar gyfer hyfywedd y pysgodfeydd dan sylw yn y dyfodol.

3. Gyda phwy yr ydym yn rhannu eich gwybodaeth?

Gall yr wybodaeth a gesglir gael ei rhannu â nifer o Adrannau Llywodraeth Cymru ar gyfer busnesau morol a physgodfeydd. Lle bo angen, gall eich gwybodaeth hefyd gael ei throsglwyddo i Gyrff Statudol megis Awdurdodau Lleol neu'r Awdurdod Meistri Gangiau a Cham-drin Llafur, ond heb fod yn gyfyngedig iddynt, fel y gallant gysylltu â chi ynghylch materion sy'n ymwneud â rheoleiddio gweithgarwch pysgota. Gall asiantaethau, a awdurdodwyd gan Lywodraeth Cymru, hefyd weld eich data er mwyn dilysu eich cymhwysedd ar gyfer grantiau ariannol, busnes neu iechyd a diogelwch.

4. Am ba mor hir y byddwn yn cadw eich gwybodaeth?

Bydd Llywodraeth Cymru ond yn cadw eich data personol am 4 blynedd ac ar gyfer y dibenion a nodir yn y ddogfen hon.

Ar ôl hynny, bydd y data a gesglir naill ai’n cael eu dileu neu’n cael eu gwneud yn ddienw yn unol ag arferion gorau ac yn cael eu defnyddio at ddibenion ystadegol ac ymchwil yn unig.

5. Eich hawliau mewn perthynas â’ch gwybodaeth.

O dan y ddeddfwriaeth diogelu data, mae gennych chi hawl i wneud y canlynol:

  • gweld y data personol mae Llywodraeth Cymru yn eu dal amdanoch chi;
  • mynnu ein bod yn cywiro unrhyw wybodaeth anghywir yn y data hynny;
  • gwrthwynebu neu gyfyngu ar brosesu data (mewn rhai amgylchiadau);
  • ‘dileu’ eich data (mewn rhai amgylchiadau);
  • cyflwyno cwyn i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth, sef ein rheoleiddiwr annibynnol ar gyfer diogelu data.

Dyma fanylion cyswllt Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth:

Cyswllt Cwsmeriaid
Wycliffe House,
Water Lane,
Wilmslow,
Swydd Gaer,
SK9 5AF

Rhif ffôn: 01625 545 745 neu 0303 123 1113
Gwefan : www.ico.org.uk

6. Eich Gwybodaeth a’r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth

O dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 a Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004, gall y cyhoedd ofyn am gael gweld gwybodaeth sy’n cael ei dal gan gyrff cyhoeddus, gan gynnwys Llywodraeth Cymru. Gall yr wybodaeth rydych chi’n ei rhoi i ni fod yn destun cais rhyddid gwybodaeth gan aelod arall o’r cyhoedd. Byddem yn cysylltu â chi i gael eich barn cyn ymateb i gais o'r fath.

7. Newidiadau i’r polisi hwn

The Welsh Government may make changes to this privacy policy at any time and you will be notified of any changes immediately.

For further information on your information rights

Gall Llywodraeth Cymru newid y polisi preifatrwydd hwn ar unrhyw adeg a byddwn yn cysylltu â chi i roi gwybod am unrhyw newidiadau ar unwaith.
I gael rhagor o wybodaeth am eich hawliau gwybodaeth
Y Swyddog Diogelu Data
Llywodraeth Cymru
Parc Cathays
CAERDYDD
CF10 3NQ
E-bost: swyddogdiogeludata@llyw.cymru

Ffurflen Gais am Drwydded Gocos y Tair Afon 2021

 

 
Rhif y Drwydded:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      at ddefnydd y Llywodraeth

Ffurflen Gais am Drwydded Gocos y Tair Afon 2021

Rhaid ichi ddarparu'r holl fanylion er mwyn inni allu prosesu'ch cais. Defnyddiwch BRIF LYTHRENNAU

 

Teitl (Mr/Mrs/Ms etc.):         . . . . . . . .     Dyddiad Geni: . . . . . . . . . . . . . . . .

Cyfenw:                              . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Enwau cyntaf:                     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Cyfeiriad:                             . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

                                            . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

                                            . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Llofnod:                            . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

Rhif Ffôn:                          . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cyfeiriad E-bost:               . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                       

Dewis Iaith:     Cymraeg / Saesneg     (Rhowch gylch)

E-bostiwch i:   MilfordHavenFisheriesOffice@llyw.cymru

Lawrlwytho'r dudalen hon fel PDF . Maint Ffeil 119 KB.

Maint Ffeil 119 KB. Efallai na fydd y ffeil hon yn gyfan gwbl hygyrch.