Penderfyniad yn ofynnol

Cabinet i gytuno i'r ymatebion ffurfiol i adroddiad a map Adolygiad o Gydraddoldeb Rhywiol ‘Gwneud nid Dweud’ ; ac yn benodol, cytuno ar ymatebion i'r argymhellion yn Atodiadau B ac C a chytuno i sefydlu Bwrdd Gweithredu wedi'i gadeirio gan y Dirprwy Weinidog a'r Prif Chwip.

Crynodeb

 1. Dechreuodd yr Adolygiad o Gydraddoldeb Rhywiol, a gynhaliwyd gan Chwarae Teg, ym mis Mawrth 2018 a daeth i ben ym mis Gorffennaf 2019 pan gyhoeddwyd adroddiad a map 'Gwneud nid Dweud' yn canolbwyntio'n benodol ar feysydd polisi penodol.
 2. Lluniwyd adroddiadau ategol gan Ganolfan Polisi Cyhoeddus Cymru a Dr Alison Parken (Prifysgol Caerdydd) yn ymdrin â phrif-ffrydio rhywedd, cyllidebu ar sail rhyw a digwyddiad Cyfnewidfa Norwyaidd. Hefyd, asesiadau effaith a chysoni cydraddoldeb, deddfwriaeth Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol a Thrais yn erbyn Menywod a Cham-drin Domestig, dangosyddion ac adrodd (gweler Atodiad A). Mae argymhellion yr adroddiadau hyn wedi cael eu crynhoi ym mhrif adroddiad 'Gwneud nid Dweud'. Mae 50 o argymhellion yn yr adroddiad.
 3. Mae'r Map yn nodi'r argymhellion ar gyfer meysydd polisi penodol gan gynnwys y canlynol: Iechyd, Addysg a Sgiliau, Tlodi a Diwygio Lles, Cyflogaeth, Gofal Plant, Trafnidiaeth a Thrais yn erbyn Menywod a Cham-drin Domestig. Mae argymhellion y Map, ynghyd ag â'r ymatebion a awgrymir, wedi'u hatodi yn Atodiad B. Mae 31 o argymhellion yn y Map.
 4. Bydd angen i Lywodraeth Cymru ymateb i'r adroddiad a'r Map ac ystyried sut i roi'r argymhellion hyn ar waith. Mae'r materion yn gymhleth ac, o ganlyniad, mae'r cyfrifoldeb am ymateb i'r argymhellion yn ymdrîn â materion y byddai'r Cabinet yn gwneud penderfyniadau arnynt, yn ogystal â phenderfyniadau am y ffordd y mae Llywodraeth Cymru yn gweithredu. Mae'r rhain yn faterion y mae'r Ysgrifennydd Parhaol a'r Pwyllgor Gweithredol yn gyfrifol amdanynt, a chawsant eu hystyried yn eu cyfarfod ar 26 Medi. Mae argymhellion 'Gwneud nid Dweud' wedi'u cynnwys yn Atodiad C ac mae'r rhai a ystyriwyd gan y Pwyllgor Gweithredol wedi'u hamlygu.

Amcan y papur

 1. Nododd Cam 1 o'r Adolygiad o Gydraddoldeb Rhywiol fod angen gweledigaeth arnom ac iaith a rennir ar gyfer cydraddoldeb rhywiol yng Nghymru; a bod angen i ni ddiffinio beth yw Llywodraeth Cymru ffeministaidd. Ar 5 Mawrth 2019, mewn Datganiad Llafar i nodi Diwrnod Rhyngwladol y Merched, cyflawnodd y Dirprwy Weinidog a'r Prif Chwip y ddau argymhelliad hyn drwy gyhoeddi'r Weledigaeth a'r Egwyddorion ar gyfer cydraddoldeb rhywiol yng Nghymru:

  Mae Cymru sy'n gyfartal o ran rhyw yn golygu rhannu pŵer, adnoddau a dylanwad yn gyfartal rhwng pob menyw, dyn a pherson anneuaidd. Dyma weledigaeth lle mae'r llywodraeth yn anelu at greu amodau i sicrhau cydraddoldeb i bawb o ran deilliannau.

  Mae'r weledigaeth lawn a'r egwyddorion ar gyfer Llywodraeth Cymru ffeministaidd yn Atodiad D.

 2. Nod yr Adolygiad o Gydraddoldeb Rhywiol yw nodi sut y gall Cymru gyflawni'r weledigaeth feiddgar a heriol hon ar gyfer cydraddoldeb rhywiol. Drwy gytuno i roi argymhellion adroddiad 'Gwneud nid Dweud' ar waith, bydd Llywodraeth Cymru yn ymrwymo i newidiadau sylweddol yn y ffordd y mae'n gweithredu fel cyflogwr, lluniwr polisi, darparwr gwasanaethau ac arweinydd gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru. Mae'r argymhellion yn yr adroddiad yn ymdrin â'r byrdymor, y tymor canolig a'r hirdymor. Mae hyn yn gyson â dyheadau Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol ac yn ymrwymo Llywodraeth bresennol Cymru a Llywodraethau'r dyfodol i hyrwyddo cydraddoldeb rhywiol.
 3. Er bod yr Adolygiad wedi canolbwyntio ar gydraddoldeb rhywiol, mae'n bwysig nodi ein bod yn ymwybodol iawn na ddylai hyn gael ei gyflawni ar draul meysydd cydraddoldeb eraill na'r nodweddion gwarchodedig. Un o argymhellion allweddol yr adroddiad yw'r angen i ymwreiddio model prif-ffrydio cydraddoldeb. Bydd hyn yn sicrhau ein bod yn ymdrin â chydraddoldeb mewn ffordd groestoriadol ac yn ystyried pob agwedd ar gydraddoldeb a'r nodweddion gwarchodedig. Dylai'r Adolygiad o Gydraddoldeb Rhywiol gael ei ystyried yn ddull ysgogi allweddol i greu cymdeithas fwy cyfartal, teg a chyfiawn yng Nghymru.

Gwneud nid Dweud – materion allweddol

 1. Mae Chwarae Teg wedi mynegi'n glir mai cynllun hirdymor ar gyfer newid dros yr 20-30 mlynedd nesaf yw hwn, ac o ganlyniad mae argymhellion yr Adolygiad yn eang ac yn hirdymor eu natur. Mae'r Adroddiad yn amlygu nifer o faterion allweddol y bydd angen i ni fynd i'r afael â nhw ond nid yw'n awgrymu blaenoriaethau na chamau gweithredu hanfodol. Gan ddysgu o brofiad cenhedloedd eraill, ac ystyried canfyddiadau'r Adroddiad, mae swyddogion wedi nodi heriau allweddol. Mae'r rhain wedi'u nodi yn Atodiad E ac yn canolbwyntio ar newid diwylliannol, perchenogaeth, meithrin gallu, gosod nodau a mesur cynnydd, gweithredu'n groestoriadol a'r fframwaith deddfwriaethol.
 2. Mae'r Adolygiad o Gydraddoldeb Rhywiol yn cynnig cyfle gwerthfawr i ystyried sut y gallwn roi safbwynt rhywedd wrth galon y broses o wneud penderfyniadau a dyrannu adnoddau a’r gyllideb. Yn arbennig, yn y gyfnewidfa Norwyaidd ar 21 Chwefror, dysgwyd gwersi defnyddiol gan y gwledydd Norwyaidd o ran sut y maent wedi treialu ac ymwreiddio cyllidebu ar sail rhyw. Un o'r pwyntiau allweddol oedd gwerth cyllidebu ar sail rhyw wrth ddadansoddi cyllidebau a pholisïau o safbwynt rhywedd, yn hytrach na llunio cyllideb sy'n nodi beth sy'n cael i wario ar y rhywiau.
 3. Mae swyddogion Cyllidebu Strategol yn arwain gwaith ar Gyllidebu ar sail Rhyw ar ran y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd. Fel rhan o'r paratoadau ar gyfer cyllideb 2020-21, cychwynnwyd cynllun peilot cyllidebu ar sail rhyw yn canolbwyntio ar gynllun peilot y Cyfrif Dysgu Personol a lansiwyd ar 16 Medi, fel rhan o Gynllun Cyflogadwyedd Llywodraeth Cymru. Bydd y cynllun peilot hwn yn para am ddwy flynedd a'r nod yw cefnogi oedolion sydd wedi'u cyflogi mewn gwaith sgil isel â thâl isel i newid gyrfa neu gael cyflogaeth ar lefel uwch mewn sectorau blaenoriaeth.

Effaith

Ymateb i'r Adolygiad o Gydraddoldeb Rhywiol

 1. Mae ymatebion i bob un o'r argymhellion yn y map wedi'u cyflwyno yn Atodiad B. Cei ymatebion awgrymedig i argymhellion 'Gwneud nid Dweud' yn Atodiad C. Mae'r argymhellion a ystyriwyd ac y cytunwyd arnynt gan y Pwyllgor Gweithredol wedi'u hamlygu. Mae'r swyddogion ym mhob maes wedi cael cymeradwyaeth eu priod Weinidogion ar gyfer yr ymatebion a gynigir ganddynt.
 2. Mae'r rhan fwyaf o'r argymhellion yn Atodiad B wedi cael eu derbyn yn llawn. Fodd bynnag, mae nifer bach o argymhellion y gellir ond eu derbyn yn rhannol.
  1. Argymhelliad 19: Dylid gwneud newidiadau i'r Cynnig Gofal Plant presennol er mwyn lleihau'r oed cymwys i o leiaf 2. Mae hwn yn fater sy'n cael ei ystyried ar hyn o bryd, ac er nad oes unrhyw gynlluniau i ehangu'r Cynnig ar hyn o bryd, na chapasiti ariannol i ariannu argymhelliad o'r fath, mae'n rhywbeth y gallai'r Llywodraeth ei ystyried ymhellach yng nghyd-destun ein dull gweithredu datblygol ar gyfer darpariaeth y blynyddoedd cynnar ar gyfer unrhyw weinyddiaeth yn y dyfodol.
  2. Argymhelliad 30: Dylai'r Canllawiau Comisiynu newydd [ar gam-drin domestig] gael eu hadolygu bob 6 mis, bob 12 mis a phob 18 mis er mwyn ystyried mesurau diogelu a ddyluniwyd i sicrhau bod sefydliadau llai, arbenigol yn gallu ymgeisio'n deg am gontractau. Nid yw'r cyfnodau adolygu'n cyd-fynd â'r cylch contractau ar gyfer gwasanaethau. Rydym yn rhoi system fonitro ar waith i adolygu'r canllawiau. Mae Canllawiau'r Comisiwn eisoes yn ymdrin â lliniaru'r risgiau a nodwyd ar gyfer sefydliadau arbenigol llai.
 3. Rydym yn cynnig derbyn yr argymhellion a nodir yn Atodiad C 'Gwneud nid Dweud’ gydag un eithriad. Argymhelliad 25: Dylai'r Gwasanaethau Gwybodaeth a Dadansoddi greu cyfres o gwestiynau neu ddisgwyliadau y gall Gweinidogion, dulliau craffu awdurdodau cyhoeddus a rheoleiddwyr eu defnyddio fel cwestiynau i integreiddio'r hyn sy'n gweithio/syniadau ynghylch profi, myfyrio a newid. Nid yw'n bosibl diffinio un set o gwestiynau am fod y materion yn benodol i'w cyd-destun. Fodd bynnag, mae pecyn cymorth Asesiad Effaith Integredig Llywodraeth Cymru yn ymdrin ag amrywiaeth eang o feysydd effaith sy'n cynnwys cydraddoldeb a llesiant, ond mae'r cwestiynau'n gyffredinol iawn er gwaethaf proses adolygu barhaus a chwilio am enghreifftiau o arferion da. Gall y Gwasanaethau Gwybodaeth a Dadansoddi gyfrannu at yr hyfforddiant i staff i ddangos sut y gall tystiolaeth gael ei defnyddio a sut y gall y Gwasanaethau Gwybodaeth a Dadansoddi roi cymorth.
 4. Cynigir y bydd y Grŵp Llywio Atgyfnerthu Cydraddoldeb a Hawliau Dynol a gadeirir gan y Dirprwy Weinidog a'r Prif Chwip yn cael ei ehangu i ddarparu cyfeiriad strategol a goruchwylio'r broses o roi'r argymhellion ar waith. Bydd y Grŵp yn cynnwys cynrychiolwyr o'r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol, Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol, Cynghorwyr Cenedlaethol ar drais yn erbyn Menywod a Cham-drin Domestig a chynrychiolwyr o'r trydydd sector gan gynnwys grwpiau menywod, hil, LGBT+ a grwpiau anabledd, yn ogystal ag uwch-swyddogion perthnasol gan gynnwys Hyrwyddwr Cydraddoldeb y Bwrdd.
 5. Cynigir y bydd yr arweinwyr polisi perthnasol yn datblygu'r argymhellion yn y Map. Fodd bynnag, bydd gan y Grŵp Llywio rôl gydgysylltu ac arwain er mwyn sicrhau cysondeb â'r cynllun gweithredu ehangach ac olrhain cynnydd. Gofynnir i'r Cabinet gytuno i'r dull hwn o reoli'r ffordd y caiff yr argymhellion eu rhoi ar waith.
 6. Bydd angen i'r Grŵp Llywio sicrhau y rhoddir ystyriaeth i'r gwaith ehangach sy'n cael ei wneud gan Lywodraeth Cymru. Yn benodol, mae nifer o argymhellion sy'n gyson â Gwaith Teg Cymru. Bydd cynrychiolydd o Gwaith Teg Cymru yn cael ei wahodd i ymuno â'r Grŵp Llywio.
 7. Bydd swyddogion yn datblygu'r Cynllun Gweithredu yn seiliedig ar gymeradwyaeth y Cabinet o'r argymhellion yn Atodiadau B a C. Bydd y cynllun yn cael ei drefnu yn ôl cyfnodau penodedig ac yn ymgorffori pwyntiau adolygu a mesurau. Bydd hyn yn ein galluogi i adolygu'r cynnydd a wneir a'i olrhain, yn ogystal â chynnal momentwm. Bydd argymhellion ar gyfer Llywodraeth Cymru fel cyflogwr yn cael eu cynnwys yn y Cynllun Amrywiaeth a Chynhwysiant corfforaethol nesaf, a gaiff ei reoli gan y Grŵp Llywio Amrywiaeth a Chydraddoldeb. Bydd hyn yn bwydo i mewn i'r Grŵp Llywio drwy Hyrwyddwr Cydraddoldeb ac Amrywiaeth y Bwrdd.
 8. Er mwyn cyflawni'r argymhellion a'r camau gweithredu, bydd angen i ddigon o adnoddau gael eu dyrannu ar draws Llywodraeth Cymru. Mater i'r Ysgrifennydd Parhaol a'r Pwyllgor Gweithredol yw hwn a chafwyd trafodaeth yn ei gylch yng nghyfarfod y Pwyllgor. Bydd angen ymdrech gydgysylltiedig ar draws Llywodraeth Cymru gyfan a newid yn y ffordd yr eir ati i lunio polisïau ac asesu eu heffaith er mwyn cyflawni'r argymhellion. Mae rhywfaint o'r gwaith hwn yn cael ei wneud ar hyn o bryd gan swyddogion is-adran y Dyfodol a Llunio Polisïau Integredig, sydd wedi bod yn rhan o broses gyfan yr Adolygiad o Gydraddoldeb Rhywiol.
 9. Mae'r papurau i'w hystyried gan y Cabinet yn cynnwys y canlynol:
  • Atodiad A - Chwarae Teg - Canllaw ar yr Adolygiad o Gydraddoldeb Rhywiol - Cam 2 - Medi 2019 a phapurau ategol
  • Atodiad B - Yr ymateb a gynigir gan Lywodraeth Cymru i'r Map - 24 tudalen
  • Atodiad C - Yr ymateb a gynigir gan Lywodraeth Cymru i ‘Gwneud nid Dweud’ - 41 tudalen
  • Atodiad D - Gweledigaeth ac Egwyddorion ar gyfer Llywodraeth Cymru ffeministaidd
  • Atodiad E - Cydraddoldeb Rhywiol Cam 2 - Adroddiad a Map - Crynodeb o'r materion allweddol
  Gellir gweld pob un o adroddiadau Adolygiad o Gydraddoldeb Rhywiol Cam 2 ar wefan Chwarae Teg.
 10. Bydd y dull gweithredu a nodir yn 'Gwneud nid Dweud' a'r Map yn arwain at ffordd fwy effeithiol o weithio a bydd yn prif-ffrydio cydraddoldeb o'r cychwyn cyntaf wrth wneud penderfyniadau neu lunio polisïau. Yn ogystal ag arwain at broses llunio polisïau fwy ymatebol, bydd yn debygol o arwain at ffordd fwy effeithlon o gyflawni polisïau. Mae'n bosibl felly y bydd y Cabinet yn dymuno croesawu adroddiad a map Gwneud nid Dweud am gyflawni cydraddoldeb rhywiol fel rhan o'i uchelgais i greu cymdeithas fwy cyfartal, teg a chyfiawn yng Nghymru.

Cyfathrebu a chyhoeddi

 1. Cafwyd cyfarfod Cabinet cynhwysfawr ar 7 Hydref lle trafodwyd rhoi'r argymhellion ar waith â Julia Gillard. Yn amodol ar gytundeb y Cabinet, bydd y Dirprwy Weinidog a'r Prif Chwip yn cyhoeddi Datganiad Ysgrifenedig ar 26 Tachwedd yn nodi sut y bydd Llywodraeth Cymru yn rhoi argymhellion 'Gwneud nid Dweud' a'r Map ar waith.
 2. Datblygu cynllun cyfathrebu a fydd yn rhan o'r Cynllun Gweithredu. Yn yr un modd, bydd angen datblygu cynllun cyfathrebu ar gyfer staff mewnol yn ymwneud â pharch yn y gwaith, cyfres o weithdai a sesiynau gwybodaeth. I ddechrau, at ddibenion allanol, cynigir y dylid datblygu nodyn briffio ar gyfer cyrff cyhoeddus ynghyd â chyfres o ddeunyddiau hyrwyddo i gyfleu'r weledigaeth a'r egwyddorion yn glir. Bydd hyn yn cynnwys gweithgarwch ar y cyfryngau cymdeithasol, cynnwys ar wefan Llywodraeth Cymru, datganiadau gan y Dirprwy Weinidog a'r Prif Chwip a'r Gweinidogion i gyd mewn cysylltiad â'u meysydd polisi. O ystyried natur hanfodol y gwaith cyfathrebu hwn, cynigiwn y dylid creu is-grŵp Cyfathrebu i fynd â'r gwaith hwn rhagddo. Ar ôl i'r Cabinet gymeradwyo'r Map a'r ymatebion i 'Gwneud nid Dweud' llunnir Datganiad Ysgrifenedig, wedi'i ddilyn gan Datganiad Llafar ar Ddiwrnod Rhyngwladol y Menywod ym mis Mawrth 2020 yn cyhoeddi'r Cynllun Gweithredu. Yn y cyfnod cyn Diwrnod Rhyngwladol y Menywod, cynhelir cyfres o ddigwyddiadau yn dangos cefnogaeth drawslywodraethol.Caiff hyn ei ddatblygu mewn partneriaeth â'r tîm Cyfathrebu Strategol.
 3. Dylai'r Papur Cabinet hwn gael ei gyhoeddi chwe wythnos ar ôl y cyfarfod perthnasol.

Argymhelliad

Y Cabinet i gytuno i'r ymatebion ffurfiol i adroddiad a map Adolygiad o Gydraddoldeb Rhywiol ‘Gwneud nid Dweud’ , ac, yn benodol, cytuno ar ymatebion i'r argymhelion yn Atodiadau B ac C a chytuno i sefydlu Bwrdd Gweithredu wedi'i gadeirio gan y Dirprwy Weinidog a'r Prif Chwip.

Jane Hutt AC
Y Dirprwy Weinidog a'r Prif Chwip
Tachwedd 2019

Atodiad A: materion statudol, cyfreithiol, cyllid a llywodraethu

Gofynion statudol

Mae cydraddoldeb, sy'n thema drawsbynciol, yn cysylltu â'r ‘Rhaglen Lywodraethu: Symud Cymru Ymlaen’ a ‘Ffyniant i Bawb: y Strategaeth Genedlaethol' fel a ganlyn:

 • Rhaglen Lywodraethu: Symud Cymru Ymlaen
  • Parhau â'n gwaith gyda phob grŵp gwarchodedig i fynd i'r afael â gwahaniaethu a sicrhau cyfleoedd i bawb.
  • Gweithio i sicrhau bod aelodaeth o'n cyrff democrataidd yn adlewyrchu'r gymdeithas gyfan yn well, a gwella cynrychiolaeth gyfartal ar fyrddau cyrff etholedig a sector cyhoeddus.
 • Ffyniant i Bawb: Y Strategaeth Genedlaethol
  • Ffyniannus a Diogel – creu cysylltiadau â gwaith polisi i gefnogi grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol.
  • Unedig a Chysylltiedig – datblygu cymunedau cydnerth.

Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015

Mae'r gwaith y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i gefnogi cydraddodleb rhywiol yn rhoi sylw i nodau llesiant Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015, gan gynnwys Cymru fwy cyfartal a Chymru o gymunedau cydlynus. Bydd rhoi holl argymhellion Cam 2 yr Adolygiad ar waith yn cyflawni pob un o'r nodau llesiant ac yn ymgorffori'r pum ffordd o weithio.

Cydraddoldeb a hawliau dynol

Bydd cynnal adolygiad o gydraddoldeb rhywiol yn cefnogi Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus (Deddf Cydraddoldeb, 2010) i gyfrannu'n gadarnhaol at gymdeithas decach drwy roi sylw dyledus i ddiddymu gwahaniaethu anghyfreithlon, hyrwyddo cyfle cyfartal a meithrin cysylltiadau da.

Safonau’r Gymraeg

Ni nodwyd unrhyw effaith ganfyddadwy ar y Gymraeg.

Hyrwyddo Cyfleoedd Economaidd i Bawb (trechu tlodi)

Mae tystiolaeth yn dangos bod pobl â nodweddion gwarchodedig penodol yn fwy tebygol o fod yn byw mewn tlodi, e.e. pobl anabl a theuluoedd ag aelodau o'r teulu sy'n anabl. Bydd mynd i'r afael ag anghydraddoldeb rhywiol yn helpu i wella canlyniadau cydraddoldeb. Caiff Asesiad Effaith Integredig o'r Cynllun Gweithredu ei gynnal wrth iddo gael ei ddatblygu.

Gofynion Cyllid a'r Goblygiadau o ran Llywodraethu

Disgwylir y bydd goblygiadau o ran adnoddau wrth roi'r argymhellion ar waith. Fodd bynnag, ni fydd yr union fanylion yn hysbys nes y caiff cynllun gweithredu ei ddatblygu. Gall y cynllun hefyd ystyried effeithiau ar adnoddau er mwyn sicrhau ei fod yn gyflawnadwy. Mae'n debygol y caiff rhywfaint o'r gweithgarwch ei ariannu gan gyllidebau presennol. Lle cynigir cyllid newydd, caiff hyn ei ystyried fel rhan o gylchoedd cyllideb yn y dyfodol. Mae adnoddau ar gael yn y Gangen Cydraddoldeb ar hyn o bryd i oruchwylio camau cychwynnol y broses weithredu hyd at fis Mawrth 2020.

Mae'r argymhellion yn amlygu'r angen am fwy o gymhwysedd a gallu. Hyd yma, mae'r gwaith hwn wedi cael ei reoli gan dîm o ddau, y mae terfyn amser wedi'i roi ar eu gwaith. Bydd angen staff i barhau i fynd ati'n weithredol i ysgogi newid a goruchwylio gwaith yn y maes hwn, yn arbennig o ystyried cymhlethdod yr argymhellion a'r angen i sicrhau cysondeb â gwaith arall. Ar hyn o bryd, ar gyfer y flwyddyn ariannol nesaf 20/21, ceir darpariaeth i ariannu swydd Gradd 7 hyd at £80,000. Yr amcangyfrif ar gyfer costau'r Adolygiad o Gydraddoldeb Rhywiol ar gyfer cyfathrebu, dadansoddi a chyngor arbenigol yw £250,000, sydd wedi'i nodi mewn trafodaethau diweddar rhwng y Dirprwy Weinidog a'r Prif Chwip a'r Gweinidog Cyllid.

Dim ond ar gyfer y ddwy flynedd nesaf (hyd at 2020/21) y mae gennym gyllideb refeniw a chyfalaf, sef cyfnod ein setliad ariannu gan Lywodraeth y DU, ac felly bydd angen ystyried unrhyw gyllid yn y dyfodol yng nghyd-destun Adolygiad Gwariant Cynhwysfawr Llywodraeth y DU y flwyddyn nesaf. Pan fydd dyraniadau dangosol ar gael, bydd yn bwysig mynd ati eto i flaenoriaethu a chanolbwyntio gweithgarwch presennol o'r newydd a nodi lle y gall buddsoddiadau bach gyflawni'r buddiannau mwyaf posibl er mwyn ymdopi o fewn yr amlen ariannu a fydd ar gael. Wrth i ragor o waith dadansoddi gael ei wneud er mwyn pennu lefel yr adnoddau y bydd eu hangen ar gyfer pob cam o'r broses weithredu, darperir cyngor pellach.

Mae'r Papur Cabinet hwn wedi'i gymeradwyo gan Dîm Gweithredol Addysg a Gwasanaethau Cyhoeddus (EPS/JM/85/19) a Thîm Gweithredol yr Economi a Thrafnidiaeth (Trafnidiaeth) (ET/CF/19/411). Mae tîm Cyllid Iechyd a Gwasanaethau Cyhoeddus wedi cymeradwyo'r Papur Cabinet hwn NP/JAB/2019/7731. Cod cymeradwyo Cyllidebu Strategol: SB/0713/5.

Ymchwil a/neu ystadegau

Dd/G

Gweithio Cydgysylltiedig

Aelodau'r Cabinet; Gwaith Teg (Strategaeth drawsbynciol ESNR); Iechyd; Addysg; Sgiliau, Addysg Uwch a Dysgu Gydol Oes; Diwygiadau Lles; Gofal Plant; Cludiant; Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (VAWDASV); Cyllidebu Strategol; Y Dyfodol a Llunio Polisïau Integredig; Strategaeth Adnoddau Dynol; Gwasanaethau Gwybodaeth a Dadansoddi.