Neidio i'r prif gynnwy

Lefel yr UE

 • 16 Gorffennaf - Prif Weinidog y DU yn cyfarfod Michel Barnier ym Mrwsel ac yn annerch digwyddiad yn y Ganolfan Polisïau Ewropeaidd.
 • 23, 30 Awst a 14 Medi – cyfarfodydd negodi rhwng Michel Barnier a Dominic Raab.
 • 5 Medi - Prif Weinidog Cymru yn agor swyddfa newydd Llywodraeth Cymru yn Berlin, gyda swyddfa newydd arall i ddilyn cyn hir yn Dusseldorf.
 • 12 Medi - Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Jean Claude Juncker yn rhoi ei anerchiad blynyddol (olaf) ar Gyflwr yr Undeb. Ar Brexit, mae'n cydnabod bwriad Llywodraeth y DU i seilio partneriaeth rhwng yr UE a'r DU yn y dyfodol ar gytundeb masnach rydd, ond mae'n gwrthwynebu cynnig y DU i gymryd rhan yn y farchnad sengl ar gyfer nwyddau yn unig gan ddweud “if you leave the union, you are of course no longer part of our single market, and certainly not only in the parts of it you choose”.
 • 19-20 Medi - Cyfarfod anffurfiol arweinwyr yr UE yn Salzburg; bydd Brexit yn cael ei drafod ond bydd yng nghysgod materion eraill ar yr agenda (ee mudo).
 • 18 Hydref – Cyfarfod y Cyngor Ewropeaidd, lle gobeithiwyd cadarnhau Cytundeb Ymadael a datganiad am bartneriaeth yn y dyfodol, ond y disgwyliad cynyddol yw y bydd hyn yn fwy tebygol o ddigwydd yng nghyfarfod eithriadol y Cyngor Ewropeaidd ym mis Tachwedd.
 • 13-14 Rhagfyr – Y Cyngor Ewropeaidd.
 • Diwedd 2018 / dechrau 2019 - trafodaethau'n parhau ar draws y Comisiwn, y Cyngor a'r Senedd am Fframwaith Ariannol Amlflwydd yr UE a'r ystod o raglenni wedi'u hariannu gan yr UE (ee Horizon Ewrop, Erasmus+). Yr uchelgais yw i hyn gael ei gwblhau cyn diwedd tymor presennol Senedd Ewrop, ond mae cryn dipyn o amheuaeth a fydd hyn yn digwydd.
 • 21-22 Mawrth 2019 - Yr uwchgynhadledd olaf y disgwylir i'r DU fod yn bresennol ynddi fel aelod o'r UE.
 • 29 Mawrth 2019 - Disgwyl i'r DU ymadael â'r UE.

Lefel y DU

12 Gorffennaf - Llywodraeth y DU yn cyhoeddi Papur Gwyn ar Brexit, ‘The future relationship between the United Kingdom and the European Union'.
16 Gorffennaf - Llywodraeth y DU yn derbyn gwelliannau i'r Bil Tollau sy'n cael eu cynnig gan gefnogwyr brwd Brexit (sydd wedi'u llunio i danseilio cytundeb Chequers).
24 Gorffennaf - Datganiad ysgrifenedig gan Brif Weinidog y DU yn cadarnhau y bydd yn arwain y negodiadau gyda'r UE, gyda Raab yn dirprwyo; Uned Ewrop Swyddfa’r Cabinet yn cael y cyfrifoldeb cyffredinol dros baratoi a chynnal y negodiadau, a'r Adran dros Ymadael â'r UE yn cadw materion parodrwydd, deddfwriaeth a fframweithiau.
24 Gorffennaf - Cyhoeddi Papur Gwyn Bil y Cytundeb Ymadael.
1 Awst - Cynnal cyfarfod Fforwm y Gweinidogion yng Nghaerdydd. Ymysg yr eitemau ar yr agenda roedd Negodiadau'r UE, trin y gwledydd yn gyfartal, a'r rhaglen at y dyfodol.
23 Awst - Cyhoeddi'r gyfres gyntaf o Hysbysiadau Technegol os na fydd cytundeb (cyfanswm o 25).
12 Medi - Cyflwyno Bil Amaethyddiaeth Llywodraeth y DU.
13 Medi - Cyfarfod y Cyd-bwyllgor Gweinidogion (Negodiadau’r UE) - bellach wedi'i sefydlu ar sail fisol. Ymysg yr eitemau ar yr agenda roedd Negodiadau'r UE, Parodrwydd Gweithredol, y Bil i Ymadael â'r UE a fframweithiau cyffredin.
13 Medi - Cyhoeddi'r ail gyfres o Hysbysiadau Technegol os na fydd cytundeb (28 o hysbysiadau).
13 Medi - Cyfarfod arbennig Cabinet Llywodraeth y DU ar baratoadau os na fydd cytundeb.
17 Medi - Fforwm y Gweinidogion (Negodiadau'r UE) yn Llundain. Trafodaethau ar fasnach bwyd-amaeth, diogelwch bwyd a safonau technegol, a chyfleoedd pysgota. Y Gweinidog Tai ac Adfywio ac Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig yn cynrychioli Llywodraeth Cymru.
17 Medi - Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig yn Defra a Chyfarfod Pedairochrog y Gweinyddiaethau Datganoledig yn Llundain.
20 Medi - Cynhadledd y Swyddfa Gartref gyda CLlLC ac Awdurdodau Lleol ar statws preswylydd sefydlog yng Nghymru.
Hydref – Cyfarfod y Cyd-bwyllgor Gweinidogion (Negodiadau’r UE).
Hydref – Cyfarfod y Cyd-bwyllgor Gweinidogion (Ewrop).
Hydref – Fforwm y Gweinidogion.
Tachwedd – Cyfarfod y Cyd-bwyllgor Gweinidogion (Negodiadau’r UE).
Tachwedd – Cyfarfod y Cyngor Prydeinig Gwyddelig ar Ynys Manaw.
Tachwedd – Fforwm y Gweinidogion.
Diwedd Tachwedd / dechrau Rhagfyr - y Senedd yn pleidleisio ar y Cytundeb Ymadael (os bydd cytundeb gyda'r UE). Yn dilyn hynny (os bydd y Senedd yn pleidleisio o blaid y cytundeb) bydd Bil y Cytundeb Ymadael yn cael ei gyflwyno.

Lefel Cymru

 • 10 Gorffennaf - Cyhoeddi Brexit a'n Tir.
 • 12 Gorffennaf - Cyfarfod y Grŵp Cynghori ar Ewrop.
 • 17 Gorffennaf - Cyhoeddi papur cyllid Brexit (Diwygio Trefniadau Ariannu a Chodi Cyllid y DU ar ôl Brexit).
 • 17 Gorffennaf - Datganiad llafar gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid ar Bapur Gwyn Llywodraeth y DU yn ymwneud â'r berthynas yn y dyfodol rhwng y DU a'r UE.
 • 23-26 Gorffennaf – Sioe Frenhinol Cymru.
 • 1 Awst - Adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru, Rheoli Effaith Brexit ar Gronfeydd Strwythurol yr UE.
 • 29 Awst - Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid yn cyfarfod Caroline Nokes, Gweinidog Mewnfudo Llywodraeth y DU.
 • 5 Medi - Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid yn cael sgwrs ffôn gychwynnol gyda Dominic Raab.
 • 10 Medi - Prif Weinidog Cymru yn rhoi anerchiad ar ddiwygio cyfansoddiad y DU yng nghyd-destun Brexit yn yr Institute for Government yn Llundain.
 • 14 Medi - Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid yn bresennol yng nghyfarfod Cyngor CBI Cymru am Brexit.
 • 17 Medi - Prif Weinidog Cymru yn ymddangos gerbron y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol.
 • 17-18 Medi - Katrina Williams, Dirprwy Gynrychiolydd Parhaol y DU i'r UE yn ymweld â Llywodraeth Cymru.
 • 18 Medi - Datganiad llafar gan yr Ysgrifennydd Cabinet dros Gyllid.
 • 19 Medi - Cyfarfod Is-bwyllgor y Cabinet.
 • 20 Medi - Cyfarfod y Grŵp Cynghori ar Ewrop.
 • 20 Medi - Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg yn bresennol yng nghyfarfod y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg.
 • 20 Medi - Eitem am Brexit ar yr agenda yng nghyfarfod Cyngor Partneriaeth Cymru.
 • 20 Medi -Sefydliad Bevan, ar ran Prifysgolion Cymru, yn cyhoeddi adroddiad ‘After Brexit: the Role of Higher Education'.
 • 29 Medi - Chwe mis tan i'r DU ymadael â'r UE.
 • 5 Tachwedd - Prif Weinidog Cymru yn ymddangos gerbron y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol.
 • 22 Tachwedd - Cyfarfod y Grŵp Cynghori ar Ewrop.

Rhannu’r dudalen hon