Neidio i'r prif gynnwy

Sut mae’r newidadau dros dro i rai o ofynion y Safonau Gofynnol Cenedlaethol wedi’u hailgyflwyno i gefnogi’r rheini sy’n darparu gofal plant ar gyfer pob plentyn.

Cyhoeddwyd gyntaf:
17 Ebrill 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Rydym wedi ailgyflwyno’r y newidiadau dros dro i rai o’r gofynion yn y Safonau Gofynnol Cenedlaethol ar gyfer Gofal Plant a Reoleiddir. Mae’r Safonau Gofynnol Cenedlaethol yn berthnasol i warchodwyr plant ac unigolion sy’n darparu gofal dydd i blant hyd at 12 oed.

Darparwyr gofal plant

Sicrhau cymeradwyaeth cyn gwneud newidiadau

Rhaid ichi siarad â’ch awdurdod lleol cyn gwneud unrhyw newidiadau i’ch safonau, (drwy’r Gwasanaethau Gwybodaeth i Deuluoedd neu eich cyswllt yn y tîm gofal plant).

Wrth bwy y dylid rhoi gwybod am newidiadau

Dylech roi gwybod i Arolygiaeth Gofal Cymru am unrhyw newidiadau. Gallwch ddefnyddio’r system hysbysu ar AGC Ar-lein i roi gwybod am 'unrhyw benderfyniad i lacio Safonau Gofynnol Cenedlaethol'.

Mesurau diogelu mewn lleoliadau gofal plant

Darllenwch ein canllawiau ar sut i baratoi eich gwasanaeth gofal plant i ganiatáu i fwy o blant fynychu, a'u diogelu nhw a'ch staff rhag y coronafeirws.

Pellter corfforol

Rhaid i chi ddilyn ein canllawiau ynglŷn â chadw pellter corfforol yn eich lleoliad.

Bydd eich awdurdod lleol yn ystyried pob achos yn unigol cyn cytuno i lacio’r cymarebau staffio. Bydd penderfyniad yn cael ei wneud yn dibynnu ar yr amgylchiadau lleol a natur y lleoliad. Y nod wrth lacio safonau yw cynnig hyblygrwydd i ddarparwyr mewn amgylchiadau eithriadol.

Ni all darparwyr dderbyn mwy o blant cofrestredig na’r nifer y cytunwyd arno.

Cymhwyso cymarebau staff gofal dydd mewn lleoliad â phlant o oedran cymysg

Dylech ddefnyddio’r gymhareb sy’n berthnasol i’r plentyn ieuengaf ym mhob grŵp.

Efallai y bydd rhai amgylchiadau lle na fydd yn bosibl i rai lleoliadau gofal plant fanteisio ar lacio gofynion y Safonau Gofynnol Cenedlaethol, a dilyn y canllawiau mesurau diogelu. Gallai hyn fod yn sgil maint y gofod sydd ar gael i ofalu am y plant, a’r angen i gadw maint y grwpiau yn gyson.

Cadw plant yn ddiogel mewn lleoliadau lle mae o leiaf dau aelod o staff ar ddyletswydd

Dylai unrhyw benderfyniad i lacio’r gofyniad hwn gael ei wneud gan ddarparwr gofal plant cofrestredig y lleoliad a’r Unigolyn Cyfrifol. Dylid cynnal asesiad risg llawn cyn i’r awdurdod lleol gytuno ar unrhyw newidiadau. Dylai’r asesiad risg gynnwys system gymorth gyda phobl yn gweithio ar alwad a mesurau wrth gefn rhag ofn na fydd yr Unigolyn Cyfrifol ar gael.

Pwy ddylai gael cymhwyster gofal plant cydnabyddedig

Rhaid i’r darparwr gofal plant cofrestredig neu’r Unigolyn Cyfrifol ddangos yn glir i’r awdurdod lleol pam mae angen iddynt lacio unrhyw safonau. Bydd angen hefyd iddynt ddangos eu bod yn gallu sicrhau ansawdd y gofal yn eu lleoliad yn ogystal â diogelwch.

Awdurdodau lleol

Sut i roi gwybod i Arolygiaeth Gofal Cymru am newidiadau i leoliadau gofal plant

Mae angen ichi anfon e-bost at Arolygiaeth Gofal Cymru (hyd yn oed os gwrthodwyd eich cais i lacio'r Safonau Gofynnol Cenedlaethol) gan ddefnyddio’r blwch post AGC@llyw.cymru (nodwch ‘Gwybodaeth gan awdurdodau lleol am lacio’r Safonau Gofynnol Cenedlaethol’ neu gwrthod llacio Safonau Gofynnol Cenedlaethol fel pennawd’).

Gwiriadau Cadarnhau Hunaniaeth a’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS)

Gwiriadau’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd a chadarnhau hunaniaeth

Sut i wneud cais i wirio hunaniaeth ar gyfer gwiriad DBS

Mae’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd wedi cyflwyno newidiadau dros dro i’r canllawiau gwirio hunaniaeth yn sgil y coronafeirws. Gallwch gael cyngor ynglŷn â chael gwiriad DBS yma.

Gwiriadau DBS brys

Os oes arnoch angen gwiriad DBS ar frys a’ch bod yn Unigolyn Cyfrifol, Unigolyn Cofrestredig, Gwarchodwr Plant, Cynorthwyydd Gwarchod Plant neu’n gyswllt sy’n byw ar safle’r ddarpariaeth, cysylltwch ag Arolygaeth Gofal Cymru ar 0300 7900 126 a dewis opsiwn 3.