Neidio i'r prif gynnwy

Diweddariadau fframwaith y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol.

Cyhoeddwyd gyntaf:
30 Hydref 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Prynu cerbydau

Rydym yn ymgysylltu â sefydliadau'r sector cyhoeddus i helpu i lywio ein strategaeth gaffael ar gyfer cytundeb fframwaith prynu cerbydau newydd. Bydd y cytundeb fframwaith newydd yn edrych ar ddarparu cerbydau trydan, hydrogen a cherbydau posibl eraill i'r sector cyhoeddus yng Nghymru.

Byddwn yn gweithio gyda rhanddeiliaid i nodi eu hanghenion a'r seilwaith newidiol sydd ei angen i gefnogi'r gwasanaethau a ddarperir. Rydym yn chwilio am wirfoddolwyr i gymryd rhan yn ein grŵp ffocws cwsmeriaid i ddatblygu manyleb a fydd yn helpu sefydliadau i gyrraedd eu nodau datgarboneiddio.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, neu os ydych yn dymuno ymuno â’r grŵp ffocws cwsmeriaid, anfonwch e-bost at NPSFleet@gov.wales.

Adnewyddu ein fframwaith llogi cerbydau

Byddwn yn ymgysylltu â sefydliadau'r sector cyhoeddus i helpu i lywio ein strategaeth gaffael ar gyfer adnewyddu’r cytundeb fframwaith llogi cerbydau presennol, a fydd yn dod i ben ym mis Mehefin 2021.

Rydym yn chwilio am wirfoddolwyr i gymryd rhan yn ein grŵp ffocws ar gwsmeriaid i ddatblygu manyleb a fydd yn cwmpasu cerbydau trydan a cherbydau posibl eraill a allai helpu sefydliadau i gyrraedd eu nodau datgarboneiddio.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, neu os ydych yn dymuno cymryd rhan yn y grŵp ffocws cwsmeriaid, anfonwch e-bost at NPSFleet@gov.wales.

Teiars a gwasanaethau cysylltiedig: cefnogi busnesau bach a chanolig Cymru

Rydym yn ddiolchgar i'r holl randdeiliaid a helpodd i lywio'r strategaeth gaffael ar gyfer ail-dendro ein cytundeb fframwaith teiars a gwasanaethau cysylltiedig. Diolch i'w mewnbwn, rydym wedi datblygu strwythur lotiau sy'n hwyluso cyfranogiad BBaChau a chyflenwyr lleol yng Nghymru.

Fel rhan o'r broses o sefydlu'r cytundeb hwn, gwnaethom sicrhau bod y gwahoddiad i dendro yn cyd-fynd â mentrau polisi allweddol, gan gynnwys Lles Cenedlaethau'r Dyfodol a Manteision Cymunedol. Buom hefyd yn gweithio'n agos gyda thîm Datgarboneiddio Llywodraeth Cymru i helpu i lywio gofynion y fanyleb.

Penodwyd pum BBaCh llwyddiannus o Gymru i’r fframwaith, sy’n cynnig mwy o hyblygrwydd i sefydliadau cwsmeriaid oherwydd y niferoedd sydd wedi’u penodi i bob lot. Mae cyflenwyr llwyddiannus wedi addo ailgylchu teiars drwy fesurau mwy effeithiol fel deunydd arwynebau ffordd.

Dechreuodd ein cytundeb fframwaith presennol ar 1 Ebrill 2020. Am ragor o wybodaeth, e-bostiwch NPSFleet@gov.wales.