Neidio i'r prif gynnwy

Diweddariadau fframwaith y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol.

Cyhoeddwyd gyntaf:
10 Medi 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Teiars a gwasanaethau cysylltiedig: cefnogi BBaCh Cymru

Rydym yn ddiolchgar i'r holl randdeiliaid a helpodd i lywio'r strategaeth gaffael ar gyfer ail-dendro'r cytundeb fframwaith teiars a gwasanaethau cysylltiedig.  Diolch i'ch mewnbwn, rydym wedi datblygu strwythur lotiau sy'n hwyluso cyfranogiad BBaChau a chyflenwyr lleol yng Nghymru.

Fel rhan o'r broses o sefydlu'r cytundeb hwn, gwnaethom sicrhau bod y gwahoddiad i dendro yn cyd-fynd â mentrau polisi allweddol, gan gynnwys Lles Cenedlaethau'r Dyfodol a Manteision Cymunedol.  Buom yn gweithio'n agos gyda thîm Datgarboneiddio Llywodraeth Cymru i helpu i lywio gofynion y fanyleb.

Penododd ein cytundeb fframwaith bum BBaCh llwyddiannus yng Nghymru ac mae wedi rhoi mwy o hyblygrwydd i sefydliadau cwsmeriaid drwy gynyddu’r niferoedd sydd wedi’u penodi i bob lot.  Mae cyflenwyr llwyddiannus wedi addo ailgylchu teiars drwy fesurau mwy effeithiol fel deunydd arwynebau ffordd.

Dechreuodd ein cytundeb fframwaith presennol ar 1 Ebrill 2020.  Am ragor o wybodaeth, e-bostiwch: NPSFleet@llyw.cymru

Prynu cerbydau

Rydym yn ymgysylltu â sefydliadau'r sector cyhoeddus i helpu i lywio ei strategaeth gaffael mewn perthynas â chytundeb fframwaith prynu cerbydau fflyd newydd posibl. Bydd y cytundeb fframwaith newydd yn edrych ar ddarparu cerbydau trydan, hydrogen a cherbydau posibl eraill i'r sector cyhoeddus yng Nghymru.

Byddwn yn cysoni ein tendr â mentrau polisi allweddol, gan gynnwys Lles Cenedlaethau'r Dyfodol, Gwaith Teg Cymru a Manteision Cymunedol.

Byddwn yn gweithio gyda rhanddeiliaid i nodi eu hanghenion a'r seilwaith newidiol sydd ei angen i gefnogi'r gwasanaethau a ddarperir. Rydym yn chwilio am wirfoddolwyr i gymryd rhan yn ein grŵp ffocws cwsmeriaid i ddatblygu manyleb a fydd yn helpu sefydliadau i gyrraedd eu nodau datgarboneiddio.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, neu os ydych yn dymuno cymryd rhan yn y grŵp ffocws cwsmeriaid, anfonwch e-bost at NPSFleet@llyw.cymru.