Neidio i'r prif gynnwy
Mark Drakeford AS

Cyfrifoldebau'r Prif Weinidog

Bywgraffiad

Ganed a magwyd Mark yng ngorllewin Cymru cyn symud i Gaerdydd fwy na 30 mlynedd yn ôl. Ers hynny mae wedi byw yn ardal Pontcanna o Gaerdydd. Bu’n swyddog prawf, yn weithiwr cyfiawnder ieuenctid ac yn arweinydd prosiect Barnardos yn Nhrelái a Chaerau, ac mae wedi fod yn Athro mewn Polisi Cymdeithasol a Gwyddorau Cymdeithasol Cymhwysol ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae Mark hefyd wedi dysgu ym Mhrifysgol Abertawe.

Yn yr 1980au a'r 1990au roedd Mark yn gynghorydd Llafur ar Gyngor Sir De Morgannwg, gan arbenigo mewn materion addysg, gan gynnwys addysg cyfrwng Cymraeg. Rhwng 2000 a 2010 bu'n gweithio fel cynghorydd polisi iechyd a chymdeithasol yn Llywodraeth Cymru cyn dod yn bennaeth swyddfa wleidyddol y Prif Weinidog. Mae ganddo werth 30 mlynedd o wybodaeth o etholaeth Gorllewin Caerdydd.

Daeth Mark yn Aelod o’r Senedd dros Orllewin Caerdydd ym mis Mai 2011. Roedd yn Gadeirydd Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol y Cynulliad o fis Gorffennaf 2011 – Mawrth 2013 a’r Pwyllgor Monitro Rhaglenni Ewropeaidd Cymru Gyfan o fis Gorffennaf 2011 – Mawrth 2013. Penodwyd yn Weinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ym mis Mawrth 2013. Penodwyd yn Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol ym mis Mai 2016. Penodwyd Mark yn Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid ar 3 Tachwedd 2017. Ar 12 Rhagfyr 2018 penodwyd Mark yn Prif Weinidog Cymru a daeth yn aelod o'r Cyfrin Gyngor ar 13 Chwefror 2019.

Cyfrifoldebau

 • Y ffordd y mae Llywodraeth Cymru yn arfer ei swyddogaethau
 • Datblygu a chydgysylltu polisïau
 • Cysylltiadau rhynglywodraethol gan gynnwys Cyd-bwyllgor y Gweinidogion
 • Cysylltiadau Rhyngwladol*
 • Cymru yn Ewrop*
 • Rhaglen Cymru ac Affrica*
 • Swyddfeydd Rhyngwladol Llywodraeth Cymru*
 • Meithrin cysylltiadau â’r Cymry ar Wasgar*
 • Y Rhaglen Ddeddfwriaethol
 • Cod y Gweinidogion
 • Argyfyngau Sifil Posibl, gan gynnwys cadeirio Fforwm Cymru Gydnerth
 • Llywodraeth agored gan gynnwys rhyddid gwybodaeth
 • Goruchwylio perthynas Llywodraeth Cymru â Swyddfa Archwilio Cymru
 • Materion Cyfansoddiadol
 • Polisi Cyfiawnder a'r Comisiwn Cyfiawnder
 • Tribiwnlysoedd
 • Penodiadau Cyhoeddus
 • Prif Chwip y Llywodraeth
 • Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol a chysylltu â Chomisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol*
 • Cydraddoldeb a Hawliau Dynol*
 • Cydlynu materion yn ymwneud â Sipsiwn, Roma a Theithwyr, ceiswyr lloches, ffoaduriaid a chydlyniant cymunedol*
 • Caethwasiaeth, cam-drin domestig, trais ar sail rhywedd a thrais rhywiol*
 • Y Sector Gwirfoddol a Gwirfoddoli*
 • Cyfiawnder Ieuenctid*
 • Diogelwch Cymunedol*
 • Y berthynas â Chomisiynwyr Heddlu a Throseddu, yr Heddlu ac Asiantaethau Cyfiawnder Troseddol eraill, argyfyngau sifil, parodrwydd am argyfwng a materion gwrthderfysgaeth
 • Y berthynas â Llywodraeth y DU o ran Carchardai a'r Gwasanaeth Prawf
 • Gwasanaethau Cynghori ac Eiriolaeth*

*Bydd y Dirprwy Weinidog yn ateb cwestiynau a gyflwynir ar y materion hyn mewn sesiynau cwestiynau llafar penodol yn y cyfarfod llawn.

Ysgrifennu at Mark Drakeford