• 30 Ebrill – Dechreuodd Michel Barnier ar ymweliad dau ddiwrnod â Gogledd Iwerddon a Gweriniaeth Iwerddon, gan gynnwys cyfarfod â'r Taoiseach Leo Varadkar.
 • 30 Ebrill – Ymddiswyddodd Amber Rudd fel Ysgrifennydd Cartref a chafodd Sajid Javid ei benodi yn ei lle.
 • 2 Mai – Cyfarfu Pwyllgor Cabinet Llywodraeth y DU ar Brexit i drafod y trefniadau tollau ar ôl Brexit.
 • 2 Mai – Cyfarfod y Cyd-bwyllgor Gweinidogion (Negodiadau’r UE) (JMC(EN)) - rhoddodd Robin Walker ddiweddariad ar y negodiadau, gan gynnwys cyfarfod fis Mawrth y Cyngor Ewropeaidd a'r cytundeb ar delerau'r Cyfnod Pontio neu Weithredu. Trafododd y Pwyllgor bapur Llywodraeth y DU ar rôl y Gweinyddiaethau Datganoledig yn y negodiadau. Trafododd y Pwyllgor Fil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) a hynt y gwaith o gyrraedd cytundeb ar gymal 11 (sef cymal 15 erbyn hyn).
 • 2 Mai – Ymatebodd y Prif Weinidog Cymru i ddadl Plaid Cymru ar Fil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael).
 • 9 Mai – Fel rhan o “Ddiwrnod Ewrop” bu'r Prif Weinidog Cymru yn siarad yn Swyddfa'r Comisiwn Ewropeaidd yng Nghaerdydd.
 • 14 Mai – Ymddangosodd y Prif Weinidog Cymru gerbron y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol.
 • 14 May – Roedd Michel Barnier yn bresennol yng nghyfarfod y Cyngor Materion Cyffredinol ar ffurf y 27 o wledydd yr UE er mwyn eu diweddaru ar hynt y negodiadau Brexit.
 • 14 May – Bu Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid yn siarad yng nghynhadledd
 • Ymchwil a Datblygu'r GIG yng Nghasnewydd a phwysleisiodd bwysigrwydd
 • parhau i gydweithio gyda'r UE ar waith ymchwil a datblygu ar ôl Brexit.
 • 14 Mai – Bu Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid hefyd yn siarad mewn digwyddiad a drefnwyd gan Cymru dros Ewrop.
 • 23 Mai – Dadl Cyfarfod Llawn ar adroddiad y Pwyllgor Materion Ewropeaidd ac Allanol “Perthynas Cymru ag Ewrop yn y dyfodol. Rhan un: safbwynt o Gymru”.
 • 24 Mai – Bu Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid yn siarad yng nghynhadledd Paratoi ar gyfer Brexit CLlLC yng Nghaerdydd.
 • 24 Mai – Roedd Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a'r Gweinidog Tai ac Adfywio yn bresennol yng nghyfarfod cyntaf y Fforwm Gweinidogol yng Nghaeredin. Cynhaliwyd ail gyfarfod yn Llundain ar 27 Mehefin.
 • 7 Mehefin – Cyhoeddodd Lywodraeth y DU Nodyn Technegol yn
 • gosod ei chynnig am drefniant tollau "wrth gefn" rhwng y DU a'r UE.
 • 11 Mehefin - Cyhoeddodd y Comisiwn Ewropeaidd ei Ymateb i nodyn Llywodraeth y
 • DU gan ddatgan bod cwestiynau allweddol heb eu hateb, nad oedd yn cynnwys
 • rheolaethau rheoliadol, gan arwain at ffin galed a chwestiynu ai rhywbeth wrth gefn
 • oedd y trefniant mewn gwirionedd, o ystyried bod cyfyngiad amser ar y cynnig.
 • 14 Mehefin – Gwnaeth Prif Weinidog Cymru annerch digwyddiad ‘UK in a Changing Union' yng Ngholeg Kings, Llundain, gan bwysleisio bod angen i Lywodraeth y DU gael gwared ar ei llinellau coch.
 • 15 Mehefin – Ysgrifennodd Ysgrifennydd Cabinet yr Alban dros Faterion Allanol, Fiona Hyslop, ac Ysgrifennydd Cabinet Llywodraeth Cymru dros Gyllid lythyr ar y cyd at yr Ysgrifennydd Cartref, Sajid Javid, yn mynegi eu pryderon ynghylch y Cynllun Preswylio’n Sefydlog yn dilyn Ymadawiad y DU â’r UE.
 • 19 Mehefin – Yn y ddadl cyfarfod llawn i nodi dwy flynedd ers y refferendwm, cefnogodd y Cynulliad Cenedlaethol gynnig mai Papur Gwyn Llywodraeth Cymru 'Diogelu Dyfodol Cymru' sy'n rhoi'r sail gorau o hyd i sicrhau canlyniad boddhaol i negodiadau ar Brexit.
 • 22 Mehefin – Roedd Prif Weinidog Cymru yn bresennol yn y Cyngor Prydeinig-Gwyddelig yn Guernsey. Cyn y cyfarfod hwn, cyhoeddodd ddatganiad ar y cyd gyda Phrif Weinidog yr Alban, yn galw ar Lywodraeth y DU i ailystyried ei safbwynt ar y Farchnad Sengl a'r Undeb Tollau.
 • 22 Mehefin - Cynhaliwyd cyfarfod 'byr rybudd' o'r JMC(EN) yn Guernsey hefyd, ac roedd y Prif Weinidog Cymru yn bresennol ynddo. Roedd y trafodaethau'n cynnwys y diweddaraf ar y negodiadau, Papur Gwyn Llywodraeth y DU a Pharodrwydd Gweithredol.
 • 22 Mehefin - Cyhoeddodd Airbus Group ei asesiad risg a oedd yn nodi pe bai'r DU yn ymadael â'r UE y flwyddyn nesaf, a hynny heb gytundeb a heb gyfnod pontio, byddai hynny'n amharu'n ddifrifol ar gynhyrchiant yn y DU ac yn torri ar draws y cynhyrchiant hwnnw. Byddai hynny’n gorfodi Airbus i ailystyried ei fuddsoddiadau yn y DU a'i bresenoldeb hirdymor yn y wlad.
 • 26 Mehefin – Gwnaeth Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd ddatganiad ar Brexit a'i effaith ar GIG Cymru.
 • 26 Mehefin – Cafodd Bil yr UE (Ymadael) Gydsyniad Brenhinol.
 • 27 Mehefin – Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid ac Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig yn bresennol yn ymchwiliad y Pwyllgor Cyllid i'r paratoadau ar gyfer gwneud yn iawn am gyllid yr UE ar ôl Brexit.
 • 29 Mehefin – Cyfarfu'r Cyngor Ewropeaidd ar ffurf y 27 o wledydd yr UE er mwyn edrych ar hynt y negodiadau Brexit, gan ddod i gasgliadau am y gwaith hyd yn hyn. I grynhoi, er bod y casgliadau yn croesawu'r cynnydd a wnaed mewn rhannau o destun cyfreithiol y Cytundeb Ymadael, roeddent hefyd yn mynegi pryderon o ran y diffyg cynnydd i gytuno ar ateb wrth gefn ar gyfer Iwerddon / Gogledd Iwerddon ac yn galw am gynigion realistig ac ymarferol gan y DU ar gyfer y bartneriaeth yn y dyfodol. Mae'r Cyngor Ewropeaidd hefyd wedi galw ar Aelod-wladwriaethau i gryfhau eu gwaith ar barodrwydd ar bob lefel ac ar gyfer pob canlyniad: mae hyn yn unol â dangosyddion eraill bod y 27 o wledydd yr UE yn canolbwyntio fwyfwy ar y posibilrwydd realistig na fydd cytundeb oherwydd diffyg gallu gwleidyddol Llywodraeth y DU.
 • 3 Gorffennaf - Gwnaeth y Cwnsler Cyffredinol ddatganiad llafar yn y Senedd ar: Bil Ymadawiad y DU â'r Undeb Ewropeaidd (Parhad Cyfreithiol) (yr Alban).
 • 5 Gorffennaf - Ysgrifennodd Ysgrifennydd Cabinet yr Alban dros Gysylltiadau Cyfansoddiadol, Michael Russell ac Ysgrifennydd Cabinet Llywodraeth Cymru dros Gyllid, lythyr ar y cyd at Weinidog Brexit y DU, David Lidington, yn mynegi eu pryderon ynghylch rhan y gweinyddiaethau datganoledig wrth ddatblygu Papur Gwyn y DU ar Brexit.
 • 5 Gorffennaf – Roedd Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid yn bresennol yn unfed cyfarfod ar ddeg y JMC(EN) yn Llundain. Darparwyd y diweddaraf am y negodiadau a Chyngor Ewropeaidd fis Mehefin, ynghyd â thrafodaeth ar Fframwaith y Papur Gwyn yn y Dyfodol. Trafodwyd hefyd gynigion Llywodraeth y DU ar gyfer Bil y Cytundeb Ymadael a’i Weithredu, ynghyd â’r gwaith parhaus fframweithiau cyffredin.
 • 6 Gorffennaf – Cyfarfu Cabinet Llywodraeth y DU yn Chequers a sicrhau safbwynt cytûn ar y berthynas gydag Ewrop yn y dyfodol. Roedd y datganiad cychwynnol yn awgrymu bod y Prif Weinidog wedi penderfynu ar ddull o weithredu a oedd yn agosach at safbwyntiau Llywodraeth Cymru nag o'r blaen. Amser a ddengys a oes digon o sefydlogrwydd o fewn Llywodraeth y DU i barhau â’r safbwynt hwn - gwnaeth ymddiswyddiadau David Davies a Boris Johnson godi cwestiynau yn hyn o beth.
 • 10 Gorffennaf – Cyhoeddodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig y ddogfen ymgynghori Brexit a'n Tir.