Neidio i'r prif gynnwy

Cylch gorchwyl o'r Gell Cyngor Technegol

1. Diben

Mae Llywodraeth Cymru wedi nodi bod angen sicrhau bod gwybodaeth a chyngor gwyddonol a thechnegol, gan gynnwys cyngor yn deillio o’r Grŵp Cynghori Gwyddonol ar Argyfyngau'r DU (SAGE)1-3 ar gyfer COVID-19, yn cael eu trafod a’u dehongli ar gyfer Llywodraeth Cymru a Gweinidogion Cymru er mwyn:

 • dehongli allbwn SAGE, Ystafell Friffio’r Cabinet (COBR) a gweithgorau perthnasol eraill mewn cyd-destun Cymreig
 • comisiynu a dehongli modelau, allbynnau ymchwil a mesuriadau sy’n benodol i Gymru  
 • helpu i lywio canllawiau cynllunio'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (GIG), Gofal Cymdeithasol a’r sector cyhoeddus yn ehangach 
 • yrosglwyddo gwybodaeth berthnasol a chwestiynau gan Lywodraeth Cymru i  SAGE
 • cefnogi dull colegol o gynnal ymchwil ym mhob maes COVID-19 yn y pedair gwlad
 • sicrhau bod Llywodraeth Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru yn cael mynediad amserol at yr wybodaeth wyddonol a thechnegol ddiweddaraf sy’n berthnasol i’r achos o COVID-19.

Ni fydd Grŵp Cyngor Technegol Llywodraeth Cymru yn:

 • ymyrryd â swyddogaethau Grwpiau Cydlynu Strategol neu Gelloedd Cyngor Technegol Gwyddonol lleol a fydd yn parhau
 • ymyrryd â swyddogaethau statudol Iechyd Cyhoeddus Cymru nac yn eu disodli
 • defnyddio gwybodaeth dechnegol neu wyddonol na drafodwyd â SAGE, neu na fydd SAGE wedi cytuno arni, onid oes i’r wybodaeth honno gyd-destun Cymreig penodol

Cydnabyddir y Grŵp Cyngor Technegol fel rhan o swyddogaeth weithredu Argyfyngau Llywodraeth Cymru am ei rôl i ddarparu cyngor i lunwyr polisi.

Blaenoriaethau SAGE yw:

 • canfod achosion a’u monitro mor effeithiol ag sy’n bosibl
 • deall pa gamau sy’n effeithiol i helpu i reoli clwstwr
 • deall, mesur a newid ffurf epidemig yn y DU
 • gwarchod rhag niwed anuniongyrchol o ganlyniad i ymyriadau arfaethedig
 • modelu epidemig yn y DU a nodi rhifau allweddol ar gyfer Cynllunio gan y GIG
 • deall ffactorau risg mewn perthynas â demograffeg, nodweddion daearyddol a grwpiau agored i niwed (ee oed)
 • llunio dirnadaethau Gwyddoniaeth Ymddygiadol ar gyfer llunwyr polisi
 • sicrhau bod y GIG yn treialu ymyriadau allweddol Ystyried cyfleoedd therapiwtig, diagnostig a chyfleoedd eraill sy’n dod i’r amlwg

2. Y Gell Cyngor Technegol (TAC) a'r Grŵp Cyngor Technegol (TAG)

Y Gell Cyngor Technegol yw TAC. Hwn yw’r tîm craidd o weision cyhoeddus sy’n:

 • cymryd rhan weithredol yn y grwpiau gwyddonol COVID-19 ar gyfer y DU gyfan, fel SAGE
 • cadeirio ac yn cynnal y Grŵp Cyngor Technegol a’r is-grwpiau cysylltiedig
 • casglu, drafftio a chyhoeddi cyngor i’r sector cyhoeddus yng Nghymru
 • rhannu cyngor a thystiolaeth sy’n ymwneud â COVID-19 â’r cyhoedd yn ehangach yn ôl yr angen. 

Y Grŵp Cyngor Technegol yw TAG. Grŵp o arbenigwyr gwyddonol a thechnegol ydyw sy’n darparu cyngor a chanllawiau i Lywodraeth Cymru fel ymateb i COVID-19.

3. Adrodd a Chomisiynu

Mae’r Gell Cyngor Technegol yn sefyll yn y Grŵp Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, ac mae’n darparu cyngor i’r Prif Swyddog Meddygol a’r Cyfarwyddwr Cyffredinol ar gyfer Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol. Mae’r Gell Cyngor Technegol hefyd yn darparu tystiolaeth ar gyfer helpu gwasanaethau gofal i gynllunio. Mae ganddi hefyd rôl yn yr Uned Argyfyngau Sifil, i ddarparu cyngor a chanllawiau i Fforymau Lleol Cymru Gydnerth a Grwpiau Cydgysylltu Strategol. Mae’n darparu diweddariadau rheolaidd i’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ac i’r Prif Weinidog.

Gall y Prif Swyddog Meddygol, y Cyfarwyddwr Cyffredinol ar gyfer Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Canolfan Gydgysylltu Argyfyngau (Cymru), ExCovid, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a’r Prif Weinidog  gomisiynu cyngor yn uniongyrchol. Dylai unrhyw geisiadau eraill i gomisiynu cyngor ddod drwy’r Cyfarwyddwr Cyffredinol ar gyfer Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol.

4. Cael Mynediad at Wybodaeth a’i Rhannu

Mae gwybodaeth sy’n dod oddi wrth SAGE yn perthyn i’r categori ‘swyddogol-sensitif’ ac ni ddylid ei rhannu y tu hwnt i’r strwythurau hyn. Dylai gwybodaeth a ddefnyddir gan y Grŵp Cyngor Technegol nad yw wedi cael ei chymeradwyo gan COBR gael ei chadw mewn system ffeilio gan Lywodraeth Cymru na all unrhyw nad yw’n aelod o’r Grŵp Cyngor Technegol ei defnyddio.

Dylid cyhoeddi Cylch Gorchwyl y Grŵp Cyngor Technegol, adroddiadau ar argymhellion a phapurau a ryddhawyd gan eu perchnogion, a’u rhannu er budd y cyhoedd, mewn modd amserol.

Mae cyngor y Grŵp Cyngor Technegol yn eiddo i’r swyddfa sy’n ei gomisiynu, ac ni ddylid ei gyhoeddi ond â chaniatâd y sawl fydd yn ei gomisiynu.

5. Trefniadau ar gyfer Cyfarfodydd

5.1 Amlder y Cyfarfodydd a Eitemau ar yr Agenda

Ar foreau Mawrth a Gwener, gan weithio ochr yn ochr â Chyfarfodydd SAGE ac is-grwpiau eraill. Dylid trefnu bod modd ymuno â chyfarfodydd o bell pan fo hynny’n bosibl, neu yn swyddfa Llywodraeth Cymru ym Mharc Cathays. Y Cadeirydd fydd yn cytuno ar yr agenda derfynol ar gyfer pob cyfarfod o’r Grŵp Cyngor Technegol. Gall unrhyw aelod ofyn am gael cynnwys eitem neu bapur ar yr agenda. 

5.2 Rhannu Papurau

Bydd agendau, papurau ategol a chofnodion cyfarfodydd blaenorol yn cael eu rhannu â’r holl aelodau cyn gynted ag sy’n ymarferol bosibl. Bydd cofnodion a’r camau gweithredu o’r cyfarfod diwethaf hefyd yn cael eu rhannu cyn gynted ag sy’n ymarferol bosibl ar ôl y cyfarfod.

5.3 Presenoldeb

Oni fydd amgylchiadau eithriadol yn codi, dylai pob aelod o’r Grŵp geisio bod yn bresennol ym mhob cyfarfod o’r grŵp. 

5.4 Dirprwyon

Dylai pob aelod geisio bod yn bresennol, ond caniateir anfon dirprwyon hefyd. Rhagdybir y bydd awdurdod llawn yr aelod y mae’n ei gynrychioli wedi cael ei ddirprwyo i’r unigolyn a fydd yn bresennol.

5.5 Gofyn i unigolion sy’n bresennol adael cyfarfod

Ar ddisgresiwn y Cadeirydd, gellid gofyn i unigolyn neu’r holl unigolion sy’n bresennol mewn cyfarfod o’r Grŵp Cyngor Technegol (hy y rheini nad ydynt yn aelodau) adael rhan o gyfarfod, neu gyfarfod cyfan, er mwyn gallu cynnal trafodaeth lawn ac agored.  

5.6 Cynnal busnes brys 

Pan fydd angen cynnal busnes brys rhwng cyfarfodydd, bydd y Cadeirydd yn trefnu bod barn yr aelodau yn cael ei geisio drwy’r e-bost a bydd y canlyniad yn cael ei adrodd i gyfarfod nesaf y Grŵp Cyngor Technegol.

5.7 Gwneud penderfyniadau ac uwchgyfeirio materion

Bydd y Grŵp Cyngor Technegol yn dod i benderfyniad drwy gonsensws. Bydd methu â dod i gonsensws yn golygu bod rhaid rhoi proses uwchgyfeirio ar waith er mwyn dod i benderfyniad.

5.8 Egwyddorion NOLAN 

Rhaid i aelodau gydsynio â’r saith egwyddor bywyd cyhoeddus (egwyddorion Nolan) a chydymffurfio â hwy.

6. Aelodau’r Grŵp Cyngor Technegol

Caiff y Grŵp ei gyd-gadeirio gan Dr Rob Orford, y Prif Gynghorydd Gwyddonol ar Iechyd a Fliss Bennee, y Dirprwy Gyfarwyddwr Technoleg a Digidol. Darllenwch y rhestr o’r aelodau.

7. Is-grwpiau TAG

Bydd is-grwpiau TAG yn cael eu creu pan fo angen ystyried un maes penodol yn fanylach. Mae’r is-grwpiau presennol fel a ganlyn:

 • Fforwm Modelu Cenedlaethol Cymru Gyfan - Cadeirydd, Craiger Solomons, LlC
 • Is-grŵp Plant ac Addysg - Cadeirydd, Dr Heather Payne, LlC
 • Is-grŵp modelu polisi - Cadeirydd, Dr Brendan Collins, LlC
 • Is-grŵp ymchwil - Cadeirydd, yr Athro Kieran Walshe, LlC
 • Is-grŵp niwed cymdeithasol ac economaidd - Cadeirydd, Jonathan Price, LlC
 • Is-grŵp Cyfathrebu Risg ac Ymddygiad - Cadeirydd, yr Athro Ann John
 • Is-grŵp profion - Cadeirydd, Dr Robin Howe

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â: HSS.TAC@llyw.cymru

 

Cyfeiriadau