Crynodeb o ddiben y bwrdd a sut y bydd yn gweithio.

Diben a chylch gorchwyl

Diben y Bwrdd Teithio Llesol yw cydgysylltu gweithgarwch i gefnogi gweithrediad effeithiol Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013.

Bydd hyn yn cynnwys y tasgau penodol canlynol:

 • Darparu mewnbwn i adolygiad o ddarparu prosiectau teithio llesol yn effeithiol a helpu i roi unrhyw gamau gweithredu ar waith sy'n deillio o ystyriaeth y Gweinidogion
 • Cynghori ar ddatblygu a gweithredu’r Cynllun Gweithredu Teithio Llesol, gan gynnwys sicrhau darpariaeth o fewn maes cyfrifoldeb sefydliadau
 • Cynghori ar weithgarwch ehangach i gefnogi gweithredu'r Ddeddf a defnyddio teithio llesol
 • Caiff rôl ac effeithiolrwydd y Bwrdd eu hadolygu ar ôl i’r awdurdodau lleol gyflwyno Mapiau’r Rhwydwaith Integredig.

Aelodaeth

Cadeirydd

Uwch swyddog trafnidiaeth

Aelodau

Uwch swyddogion sy'n cynrychioli portffolios gweinidogol canlynol:

 • Yr Economi a Seilwaith
 • Gwasanaethau Cymdeithasol ac Iechyd y Cyhoedd
 • Addysg
 • Yr Amgylchedd a Materion Gwledig

Rhanddeiliaid allanol:

 • Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru
 • Anabledd Cymru
 • Living Streets
 • Sustrans
 • The Bicycle Association
 • Beicio Cymru
 • Y Cerddwyr
 • Cycling UK
 • Iechyd Cyhoeddus Cymru
 • Cyfoeth Naturiol Cymru
 • Y Gynghrair Beicio i'r Gwaith
 • Arbenigwr Annibynnol Iechyd y Cyhoedd a Thrafnidiaeth

Gwahoddir cynrychiolwyr o adrannau, sefydliadau ac unigolion eraill i fod yn bresennol neu i gyflwyno gwybodaeth yn ôl yr angen.

Gweithrediad

Mae'r Bwrdd yn adrodd i'r Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth.

Bydd y Bwrdd llawn yn cyfarfod deirgwaith y flwyddyn fel arfer.

Bydd unrhyw gyfathrebu y mae ei angen rhwng cyfarfodydd yn digwydd dros e-bost.

Llywodraeth Cymru fydd yn darparu’r ysgrifenyddiaeth ar gyfer y cyfarfodydd, gan ddosbarthu gwahoddiadau a llunio nodiadau, a bydd yn darparu mannau cyfarfod yn un o'i swyddfeydd.