Neidio i'r prif gynnwy

Y Bwrdd Caffael yw’r drefn lywodraethu ar gyfer gweithredu a chyflwyno polisi caffael cyhoeddus ledled Cymru.

Cefndir

Y Gweinidog Cyllid sy’n gyfrifol am weithgarwch y Bwrdd Caffael.

Yn ei adroddiad dyddiedig mis Awst 2013 – Llywodraethu a Rheoli Caffael Llywodraeth Cymru – gwnaeth John McClelland gyfres o argymhellion ynghylch cwmpas, gorchwyl ac aelodaeth Bwrdd Caffael PSLG. Mae gwaith yn digwydd i fynd i’r afael â’r argymhellion hyn, gyda’r cam gweithredu allweddol o ad-drefnu aelodaeth y Bwrdd a ffocws gweithgarwch.

Gorchwyl

Gorchwyl y Bwrdd Caffael yw cynghori a dylanwadu ar weithgarwch Gwerth Cymru mewn perthynas â’r canlynol:

 • Polisi Caffael – datblygu, mabwysiadu a gweithredu, gan gynnwys drwy fonitro’r ffordd y caiff Datganiad Polisi Caffael Cymru ei fabwysiadu, canlyniadau’r prosiect Gwiriad Ffitrwydd i Gaffael ac ymgorffori’r gwaith ar Fudd i’r Gymuned.
 • Sgiliau, capasiti a datblygu adnoddau caffael drwy’r prosiect Defnyddio Doniau Cymru
 • eGaffael drwy’r rhaglen Busnes fel Arfer ePS a gweithgarwch datblygu Strategaeth Dyfodol ePS

Bydd y Bwrdd Caffael hefyd yn derbyn ac yn adolygu adroddiadau cynnydd rheolaidd gan Gyfarwyddwr y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol.

Rolau aelodau’r

Bydd angen i’r Aelodau wneud y canlynol:

 1. Bod yn gyfrwng rhwng gweithgareddau’r Bwrdd Caffael, Gwerth Cymru, y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol a’u sector
 2. Hysbysu’r Bwrdd Caffael am ddatblygiadau perthnasol ar draws eu sector
 3. Cymryd cyfrifoldeb am siarad ar ran a chyfleu safbwyntiau eu sector / y sefydliadau sydd wedi’u henwebu
 4. Mynd ati i ymgynghori â’r sefydliadau y maent yn eu cynrychioli
 5. Rhoi adborth rheolaidd i’w sector
 6. Cymryd camau i hyrwyddo camau gweithredu y mae’r Bwrdd Caffael yn eu cefnogi, trafod gyda’u sector, a bod yn barod i adrodd i’r Grŵp Llywio

Bydd gofyn i’r Aelodau:

 1. hyrwyddo blaenoriaethau’r Bwrdd Caffael yn bersonol
 2. cefnogi argymhellion strategol allweddol y Bwrdd
 3. monitro cynnydd yn feirniadol
 4. gweithredu i oresgyn rhwystrau a gwella ymgysylltu
 5. herio ffyrdd o ddarparu a chyfathrebu
 6. mynd ati i ymgynghori â’u sectorau a rhoi adborth didwyll
 7. helpu i sicrhau bod gweithgareddau rhaglenni’n cael eu cydgysylltu â mentrau lleol a mentrau mewn sectorau
 8. sicrhau bod ystyriaeth bob amser i effaith hirdymor strategaethau darparu ar economi, amgylchedd a phobl Cymru.

Yr aelodau

Enw Sefydliad Rôl/Yn cynrychioli
Will Godfrey Cyngor Dinas Casnewydd Cadeirydd
Kerry Stephens Llywodraeth Cymru Llyw Cym ac CNLCau
Sue Moffatt Y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol  GCC
Nick Sullivan Llywodraeth Cymru WPPS
Jon Rae CLlLC Llywodraeth Leol
Elizabeth Aitken Awdurdod Tân Canolbarth a Gorllewin Cymru Gwasanaethau Brys
Mark Jones Coleg Gŵyr Addysg Bellach
Mike Davies Prifysgol Caerdydd Addysg Uwch
Sian Davies Cyngor Bro Morgannwg Llywodraeth Leol
Umar Hussain Heddlu De Cymru Heddlu
Neil Frow Cydwasanaethau’r GIG GIG
Jeremy Morgan Swyddfa Archwilio Cymru Archwilio/Sicrwydd
Tracey Burke Llywodraeth Cymru Ymgysylltu â chyflenwyr

Rhannu’r dudalen hon