Neidio i'r prif gynnwy

Cyflwyniad

Mae diogelu ac amddiffyn y bobl fwyaf agored i niwed yn ein cymunedau wrth wraidd ymateb Llywodraeth Cymru i’r pandemig Covid-19. Mae pobl sy'n byw mewn cartrefi gofal a lleoliadau preswyl tebyg ymhlith y rhai sydd fwyaf agored i niwed, gyda llawer yn dibynnu ar ofal personol agos. Mae gweithredu'r profion yn helaeth mewn cartrefi gofal yn hanfodol i atal a rheoli achosion.

Y broses brofi

O ddydd Llun 10 Awst bydd holl aelodau o staff cartrefi gofal yn cael cynnig prawf bob pythefnos am gyfnod o wyth wythnos. Os bydd nifer uwch o achosion mewn rhai rhannau o Gymru, bydd y profion yn cael eu cynnal yn amlach.

Polisi profi mewn cartrefi gofal

Mae profion mewn cartrefi gofal wedi bod yn ganolog i atal a rheoli achosion. Ond dim ond gyda chamau mwy cyffredinol i reoli’r haint y bydd y profion yn helpu i leihau niferoedd yr achosion.

Ar 2 Mai, ehangwyd ein polisi profi mewn cartrefi gofal drwy’r canlynol:

  • Targedu ardaloedd lle ceir achosion niferus, a allai gynnwys anfon ein hunedau profi symudol i brofi holl breswylwyr cartrefi gofal pan fydd achosion yn codi; a
  • Targedu’r cartrefi gofal mwyaf (rheini â rhagor na 50 o welyau) sy’n wynebu’r risg fwyaf o brofi achosion niferus oherwydd eu maint.
  • Profi’r holl unigolion sy'n cael eu rhyddhau o'r ysbyty i fyw mewn cartrefi gofal, p'un a gawsant eu derbyn i'r ysbyty gyda COVID-19 ai peidio.
  • Profi’r holl bobl sy'n cael eu trosglwyddo rhwng cartrefi gofal, ac ar gyfer pobl sy'n cael eu derbyn o'r newydd o'r gymuned.

Ar 16 Mai, mewn ymateb i dystiolaeth oedd yn datblygu, cyflwynwyd y camau diogelu ychwanegol canlynol:

  • Mewn cartrefi gofal sydd ag achosion parhaus/ achosion cyn y profion ym mis Mai, caiff profion eu cynnig i bob preswylydd ac aelod o staff nad ydynt wedi profi’n bositif am Covid-19 yn flaenorol. Mae hyn yn golygu bydd unrhyw gartref gofal sydd wedi cael achos posibl neu achos pendant o Covid-19 ymhlith staff neu breswylwyr o fewn y 28 diwrnod diwethaf yn gymwys i gael profion ar gyfer yr holl staff a’r preswylwyr.
  • Caiff profion hefyd eu cynnig i bob aelod o staff a phreswylwyr symptomatig a’r rhai heb symptomau nad ydynt erioed wedi profi’n bositif am Covid-19 hyd yn oed pan nad yw’r cartref wedi adrodd am achosion posibl neu achosion pendant. Drwy borth llywodraeth y DU, bydd modd i gartrefi gofal archebu swmp o becynnau profi gartref gan sicrhau y gall profion gael eu cyflwyno i bob cartref gofal mewn mater o wythnosau.
  • Cynigir hefyd y bydd y strategaeth profion gwrthgyrff sy’n cael ei datblygu ar hyn o bryd, yn ystyried a all hyn gefnogi’r gwaith o gasglu gwybodaeth mewn cartrefi gofal a sut i wneud hyn.

Mae cymorth amgylcheddol a hylendid yn parhau i fod yn bwysig i amddiffyn preswylwyr a staff cartrefi gofal.

Byddwn yn cyfuno profi pobl â chymorth amgylcheddol pan nodir y mannau hynny lle ceir nifer o achosion. Bydd cartrefi gofal yn cael cymorth i gynyddu lefelau glanhau a mesurau rheoli heintiau i gyd-fynd â'r drefn brofi.

Drwy gymryd y camau hyn gallwn nodi camau cynnar Covid-19 mewn cartrefi gofal, gan gynnig tawelwch meddwl i gartrefi gofal bod y gweithdrefnau rheoli haint yn gadarn, yn ogystal â darparu teclyn casglu gwybodaeth defnyddiol wrth i’r cyfyngiadau symud gael eu codi.

Byddwn yn parhau i weithredu profion mewn cartrefi gofal fel rhan o’n cynlluniau i ddiogelu ein gweithwyr a’n preswylwyr cartrefi gofal rhag Covid-19 ac i drin achosion o’r clefyd yn gyflym ac yn effeithiol pan fo angen.

Mae canllawiau wedi'u diweddaru i'ch cefnogi chi ar gael ar wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Manylion cyswllt y Byrddau Iechyd Lleol ar gyfer cartrefi gofal

Rhannu’r dudalen hon