Neidio i'r prif gynnwy

Cyflwyniad

Mae’n hanfodol profi ar raddfa fawr mewn cartrefi gofal er mwyn atal a rheoli lledaeniad Covid-19.

Mae pobl sy'n byw mewn cartrefi gofal ymysg y bobl sydd fwyaf agored i niwed yn ein cymunedau. Mae llawer ohonynt yn dibynnu ar ofal personol agos. Rydym eisiau sicrhau eu bod yn cael eu hamddiffyn gymaint â phosibl rhag lledaeniad Covid-19.

Profion asymptomatig ar staff cartrefi gofal

Fel rhan o becyn o fesurau ar gyfer rheoli Covid-19 mewn cartrefi gofal yng Nghymru ac ar gyfer diogelu’r preswylwyr a’r staff, fe aethom ni ati ar 15 Mehefin 2020 i gyflwyno rhaglen o brofion asymptomatig ar y staff. Gan ystyried y data a’r adborth a ddaeth gan y sector cartrefi gofal, y Byrddau Iechyd Lleol, yr awdurdodau lleol a’r undebau llafur, fe wnaethom ni ymestyn y rhaglen hyd at ddiwedd mis Rhagfyr 2020 er mwyn galluogi’r partneriaid statudol i benderfynu a ddylai staff mewn cartrefi gofal yn eu hardaloedd lleol gael eu profi bob wythnos ynteu bob pythefnos, a hynny drwy ddefnyddio eu crebwyll proffesiynol yn seiliedig ar y data ynghylch achosion a throsglwyddiad Covid-19 yn eu cymuned leol ac yn seiliedig ar wybodaeth leol.

Erbyn hyn, dylid cynnal y profion asymptomatig ar staff cartref gofal drwy Borthol Sefydliadau'r DU a labordai’r Lighthouse. Gall cartrefi gofal archebu pecynnau profi drwy'r porthol ar-lein ar gyfer cartrefi gofal yn GOV.UK.

Mater i Lywodraeth Cymru o hyd fydd penderfynu ynghylch y polisi i ailbrofi unigolion sy'n cael canlyniad positif drwy brofion asymptomatig.

Polisïau eraill ar brofion ar gyfer cartrefi gofal

Yn ogystal â chynnal profion asymptomatig ar y staff, cynhelir profion eraill mewn cartrefi gofal i gyfyngu ar ledaeniad Covid-19, sy’n cynnwys y canlynol:

  • Os bydd achosion mewn cartref gofal, gallwn ni ddefnyddio ein hunedau profi symudol i brofi’r holl breswylwyr a staff. Oherwydd eu maint, mae mwy o risg o achosion mewn cartrefi gofal mwy o faint, sef rhai sydd â mwy na 50 o welyau.
  • Profi pob unigolyn sy’n cael ei ryddhau o’r ysbyty i fynd i fyw mewn cartref gofal.
  • Profi pawb sy’n cael eu trosglwyddo rhwng cartrefi gofal.
  • Profi pawb sy’n cael eu derbyn i gartrefi gofal o'r gymuned.
  • Profi holl breswylwyr a staff cartrefi gofal sydd ag achosion o Covid-19 ymysg eu preswylwyr neu staff.

Lleihau trosglwyddiad

Mae’n bwysig profi mewn cartrefi gofal er mwyn atal a rheoli achosion. Ond, nid yw cynnal profion yn unig yn ddigon i ostwng cyfraddau heintio Covid-19. Dim ond ar y cyd â mesurau eraill i reoli haint y bydd profion yn gweithio. Ein dull o amddiffyn preswylwyr a staff yn ein cartrefi gofal yw sicrhau bod profion yn digwydd law yn llaw â chymorth amgylcheddol a chymorth ar gyfer hylendid megis cyfarpar diogelu personol a hylendid dwylo.

Rydym yn cynorthwyo cartrefi gofal i fynd ati’n gyflym ac effeithiol i ddelio â haint Covid-19 drwy'r mesurau a ganlyn:

  • Rydym yn cefnogi cartrefi gofal i gyflawni mesurau yn ymwneud â glanhau mwy a rheoli heintiau.
  • Pan fyddwn yn canfod mannau problemus o ran yr haint, rydym yn gweithio gyda’r cartrefi gofal i leihau'r cyfraddau trosglwyddo. Mae hyn yn golygu profi pobl, yn ogystal â gweithredu mesurau llym i reoli’r haint.

Diweddarwyd canllaw i’ch cefnogi chi gan Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Lawrlwytho'r dudalen hon fel PDF . Maint Ffeil 91 KB.

Maint Ffeil 91 KB. Efallai na fydd y ffeil hon yn gyfan gwbl hygyrch.