Neidio i'r prif gynnwy

Rydym yn bwriadu adeiladu 3edd bont dros yr Afon Menai.

Cyhoeddwyd gyntaf:
1 Gorffennaf 2017
Diweddarwyd ddiwethaf:

Crynodeb

Cyflwyniad (crynodeb): Rydym yn bwriadu adeiladu 3edd bont dros yr Afon Menai.
Statws y Prosiect: cynllunio
Rhanbarth/gwlad: gogledd Cymru  (Gwynedd/Ynys Môn)
Dyddiad dechrau: 2020/2021
Dyddiad dod i ben: 2022/2023
Cost dros: £130miliwn yn dibynnu ar yr opsiwn a ddewisir
Cynghorwyr Cynllunio: AECOM/RML/Knight Architects

Pam rydym yn ei wneud

Mae’r A55 yn bwysig yn lleol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol.  Hon yw prif ffordd economaidd Gogledd Cymru ac mae’n rhan o lwybr yr Euro 22 ar y rhwydwaith ffyrdd ledled Ewrop.  Pont Britannia yw’r unig ran o’r ffordd ym Mhrydain sydd heb ffordd ddeuol, ac mae hyn yn golygu ei bod yn achosi tagfeydd mawr i deithwyr lleol ac ymwelwyr.  

Nod y cynllun yw:

  • gwella capasiti, dibynadwyedd ac amser teithio
  • sicrhau bod y rhwydwaith yn fwy cadarn
  • gwella cyfleoedd i ddefnyddwyr sydd ddim yn gyrru 
  • gwella diogelwch.

Datblygiadau presennol

Daeth astudiaeth ddiweddar i’r casgliad na fyddai gwella capasiti drwy gyflwyno system draffig llanw a thrai dair ffordd ar y Bont Britannia bresennol yn bodloni safonau diogelwch gofynnol.  

Cafodd achos Busnes Amlinellol Strategol ei gwblhau yn ystod Gwanwyn 2016 a oedd yn cadarnhau yr angen am 3ydd pont dros y Fenai.

Rydym  wedi penodi cynghorwyr AECOM a RML i gyflawni astudiaeth gyda’r nod o ddewis llwybr a ffefrir ar gyfer y croesi.

Cyhoeddasom grynodeb o'r ymatebion ar gyfer yr ymgynghoriad hwn ym mis Hydref.

Amserlen

Dechrau Caffael Cynghorwyr Strategol: Hydref 2016
Astudiaeth Dewis Ffordd: Diwedd 16 tan Gwanwyn 18
Cyhoeddi llwybr a ffefrir: Haf 2018

Camau nesaf

Byddwn yn cynnal astudiaeth dewis ffordd i asesu’r amrywiol opsiynau i fynd i’r afael â’r tagfeydd ar y Bont Britannia bresennol.

Mae disgwyl i’r astudiaeth o lwybrau bara 18 mis a bydd yn cynnwys ymgynghoriad cyhoeddus. Bydd yr ymatebion i’r ymgynghoriad yn cael eu hystyried ynghyd â’r gwerthusiad technegol, cymdeithasol ac amgylcheddol cyn inni ddewis y llwybr a ffefrir.

Sut rydym yn ymgynghori

Cynhaliwyd ymgynghoriad cyhoeddus rhwng Tachwedd 2007 a Chwefror 2008. Bydd angen ymgynghoriad cyhoeddus arall cyn penderfynu ar y llwybr a ffefrir.

Byddwn yn penodi cynghorwyr technegol i ddatblygu dyluniad rhagarweiniol. Mae'r dyluniad yn edrych ar faterion amgylcheddol a pheirianneg yn fwy manwl. Mae hefyd yn ystyried sylwadau a wnaed yn ystod yr ymgynghoriad.

Byddwn hefyd yn cynnal adolygiad manwl i gadarnhau pa fath o bont a dewis y croesiad dwy neu bedair lôn.