Neidio i'r prif gynnwy
Vaughan Gething AS

Cyfrifoldebau y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Bywgraffiad

Cafodd Vaughan Gething ei eni yn Zambia a’i fagu yn Dorset. Cafodd ei addysgu ym mhrifysgolion Aberystwyth a Chaerdydd ac mae’n briod i Michelle. Mae Vaughan wedi ymddeol o griced, fwy neu lai, ac yn cefnogi rygbi a phêl-droed.

Mae Vaughan yn gyn-gyfreithiwr ac yn gynbartner yn Thompsons. Mae’n aelod o’r undebau GMB, UNISON ac Unite, a Vaughan oedd Llywydd ieuengaf erioed TUC Cymru. Mae wedi gwasanaethu yn y gorffennol fel cynghorydd sir a llywodraethwr ysgol. Mae hefyd wedi bod yn wirfoddolwr gwasanaethau cymunedol - gan gynorthwyo myfyriwr oedd yn dioddef o barlys yr ymennydd a gofalu amdano. Mae hefyd yn gyn-Lywydd Undeb Cenedlaethol Myfyrwyr Cymru.

Rhwng 1999 a 2001, bu Vaughan yn gweithio fel ymchwilydd i’r cyn-Aelodau Cynulliad Val Feld a Lorraine Barrett. Rhwng 2001 a 2003, Vaughan oedd Cadeirydd Right to Vote, sef prosiect trawsbleidiol i annog mwy o bobl o gymunedau du a lleiafrifoedd ethnig i gymryd rhan ym mywyd cyhoeddus Cymru.

Mae Vaughan yn aelod o’r Blaid Gydweithredol.

Ym Mis Mehefin 2013, penodwyd Vaughan Gething yn Dirprwy Weinidog Threchu Tlodi.  Ym Mis Medi 2014, penodwyd Vaughan yn Dirprwy Weinidog Iechyd. Ym mis Mai 2016, penodwyd yn Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon. Penodwyd Vaughan yn Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ar 3 Tachwedd 2017. Ar 13 Rhagfyr 2018 penodwyd Vaughan yn Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol.

Cyfrifoldebau

 • Iechyd y Cyhoedd: ymateb i Covid-19, sgrinio a brechu
 • Goruchwylio darpariaeth a pherfformiad yn y GIG
 • Cyflawni mesurau canlyniadau newydd
 • Cynlluniau Cyflawni
 • Craffu ar berfformiad y GIG yn unol â’u cynlluniau tair blynedd
 • Goruchwylio'r gweithdrefnau uwchgyfeirio
 • Y taliadau a godir am wasanaethau'r GIG
 • Cael adroddiadau gan Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru, ymateb iddynt a rhoi cyfarwyddyd
 • Goruchwylio perthynas Llywodraeth Cymru â Swyddfa Archwilio Cymru mewn perthynas â'r GIG
 • Hyfforddiant a datblygiad y gweithlu meddygol, ac eithrio blynyddoedd 1-5 Addysg Prifysgol Meddygon
 • Y maes digidol ac arloesedd mewn iechyd
 • Hawliau plant a phobl ifanc, gan gynnwys Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn, Comisiynydd Plant Cymru
 • Y Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant
 • Y fenter Dechrau'n Deg ar gyfer plant 0-3 oed
 • Teuluoedd yn Gyntaf a pholisïau chwarae
 • Gwasanaethau mabwysiadu a gofal maeth
 • Diogelu
 • Eiriolaeth i blant a phobl ifanc, gan gynnwys cwynion, sylwadau ac eiriolaeth o dan Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014
 • Rhannu gwybodaeth o dan Ddeddf Plant 2004
 • Cafcass Cymru
 • Polisi a goruchwylio holl weithgareddau’r Awdurdodau Lleol yng Nghymru o ran gwasanaethau cymdeithasol, gan gynnwys cyhoeddi canllawiau statudol
 • Goruchwylio Gofal Cymdeithasol Cymru
 • Rheoleiddio lleoliadau preswyl a gofal cartref i oedolion, gofal maeth, darpariaeth gofal i blant dan 8 oed a gofal iechyd preifat
 • Arolygu'r gwasanaethau cymdeithasol a ddarperir gan Awdurdodau Lleol a llunio adroddiadau am yr arolygiadau hynny (drwy Arolygiaeth Gofal Cymru), gan gynnwys adolygiadau ar y cyd o wasanaethau cymdeithasol ac ymateb i adroddiadau
 • Y berthynas â Chomisiynydd Pobl Hŷn Cymru

Ysgrifennu at Vaughan Gething