Neidio i'r prif gynnwy

Ar sail yr hyn rydym yn ei wybod hyd yma am y coronafeirws (COVID-19), mae meddygon wedi cynghori bod y grŵp o unigolion a nodir yn y rhestr isod mewn mwy o berygl o gael salwch difrifol o ganlyniad i’r coronafeirws (COVID-19). Dylai unigolion sy’n perthyn i’r grŵp hwn ddilyn y cyngor a’r canllawiau a gyhoeddwyd ar gyfer y cyhoedd yn gyffredinol yng Nghymru ond, wrth wneud hynny, dylent hefyd gadw mewn cof eu bod nhw mewn mwy o berygl.  

Mae’r grŵp hwn yn cynnwys y rhai sydd:

Mae’n bosibl y bydd llawer o’r unigolion yn y grŵp hwn yn ofidus ac yn dymuno gwybod beth mae codi mesurau’r cyfyngiadau yn ei olygu iddynt. Yr un yw’r cyngor ar gyfer y grŵp hwn ag ar gyfer y boblogaeth yn ehangach. Wrth inni barhau i godi’r cyfyngiadau fodd bynnag, dylai’r grŵp hwn ddilyn y canllawiau ar gadw pellter cymdeithasol a golchi dwylo yn ofalus.

Yn ogystal â hyn, mae Adnodd Asesu Risg wedi cael ei ddatblygu i helpu pobl sy’n gweithio i weld a ydynt mewn mwy o berygl o ddatblygu symptomau mwy difrifol os byddant yn dod i gysylltiad â’r coronafeirws (COVID-19). Mae’n helpu unigolion i ystyried beth yn union yw eu ffactorau risg personol ar gyfer y coronfeirws (COVID-19) ac yn awgrymu sut i gadw’n ddiogel. Fe’i cynlluniwyd ar gyfer staff iechyd a gofal cymdeithasol ond gellir ei ddefnyddio yn unrhyw weithle.

Ceir rhai cyflyrau clinigol sy’n golygu bod unigolion mewn mwy o berygl eto hyd yn oed o gael salwch difrifol o ganlyniad i’r coronafeirws (COVID-19). Bydd Prif Swyddog Meddygol Cymru wedi anfon llythyr at unigolion sy’n arbennig o agored i niwed yn gofyn iddynt ‘warchod’ eu hunain er mwyn cadw eu hunain yn ddiogel.

Cymorth ehangach sydd i’w gael

Mae gwasanaeth newydd ar gael os ydych chi, neu rywun rydych chi’n ei adnabod, wedi cael ei effeithio gan y coronafeirws (COVID-19) ac angen rhagor o gymorth. Bydd hwn yn eich helpu i ddod o hyd i wybodaeth ynglŷn ag amrywiol faterion, o dalu biliau i ddod o hyd i rywle i fyw. 

Rhannu’r dudalen hon