Neidio i'r prif gynnwy

Ar sail yr hyn rydym yn ei wybod hyd yma am y coronafeirws (COVID-19), mae meddygon wedi cynghori bod y grŵp o unigolion a nodir yn y rhestr isod mewn mwy o berygl o gael salwch difrifol o ganlyniad i’r coronafeirws (COVID-19). Dylai unigolion sy’n perthyn i’r grŵp hwn ddilyn y cyngor a’r canllawiau ar gadw pellter cymdeithasol a gyhoeddwyd ar gyfer y cyhoedd yn gyffredinol yng Nghymru ond, wrth wneud hynny, dylent hefyd gadw mewn cof eu bod nhw mewn mwy o berygl.  

Mae’r grŵp hwn yn cynnwys y rhai sydd:

Mae’n bosibl y bydd llawer o’r unigolion yn y grŵp hwn yn ofidus ac yn dymuno gwybod beth mae codi mesurau’r cyfyngiadau yn ei olygu iddynt. Yr un yw’r cyngor ar gyfer y grŵp hwn ag ar gyfer y boblogaeth yn ehangach. Wrth inni barhau i godi’r cyfyngiadau fodd bynnag, dylai’r grŵp hwn ddilyn y canllawiau ar gadw pellter cymdeithasol a golchi dwylo yn ofalus.

Yn ogystal â hyn, mae adnodd asesu risg wedi cael ei ddatblygu i helpu pobl sy’n gweithio i weld a ydynt mewn mwy o berygl o ddatblygu symptomau mwy difrifol os byddant yn dod i gysylltiad â’r coronafeirws (COVID-19). Mae’n helpu unigolion i ystyried beth yn union yw eu ffactorau risg personol ar gyfer y coronfeirws (COVID-19) ac yn awgrymu sut i gadw’n ddiogel.

Ceir rhai cyflyrau clinigol sy’n golygu bod unigolion mewn mwy o berygl eto hyd yn oed o gael salwch difrifol o ganlyniad i’r coronafeirws (COVID-19). Roedd Prif Swyddog Meddygol Cymru wedi gofyn i unigolion sy’n arbennig o agored i niwed ‘warchod’ eu hunain. Mae lefel y feirws yn ein cymunedau yn isel ar hyn o bryd ac felly mae’r cyngor i warchod wedi’i rewi.

Cymorth ehangach sydd i’w gael

Mae gwasanaeth newydd ar gael os ydych chi, neu rywun rydych chi’n ei adnabod, wedi cael ei effeithio gan y coronafeirws (COVID-19) ac angen rhagor o gymorth. Bydd hwn yn eich helpu i ddod o hyd i wybodaeth ynglŷn ag amrywiol faterion, o dalu biliau i ddod o hyd i rywle i fyw.