Skip to main content

Mae lladd, anafu neu gymryd mochyn daear, neu ymyrryd â brochfa yn anghyfreithiol.

Cyhoeddwyd gyntaf:
15 Mai 2019
Diweddarwyd ddiwethaf:

Trwyddedau a roddir gennym ni

Gallwn ni roi trwyddedau at ddibenion priodol, fel y gallwch weithio'n gyfreithiol. Mae'r trwyddedau hyn yn caniatáu i rywun wneud y canlynol:

 • ymyrryd â brochfeydd:
  • i wneud unrhyw waith coedwigaeth neu amaethyddiaeth
  • i gynnal a chadw neu wella cyrsiau dŵr neu ddraeniau sydd eisoes yn bodoli
  • i wneud gwaith newydd ar gyfer draenio tir, gan gynnwys amddiffynfeydd môr/dŵr llanw
  • i reoli cadnoaid (llwynogod) er mwyn gwarchod da byw ac adar hela mewn llociau
 • lladd neu gymryd moch daear neu ymyrryd â’u brochfeydd:
  • i atal clefydau rhag lledaenu
  • i atal niwed difrifol i dir, cnydau, dofednod neu i unrhyw fath arall o eiddo

Am ragor o arweiniad, ffurflen gais neu gyngor, cysylltwch â Chynghorydd Rheoli Bywyd Gwyllt:

TB Gwartheg

O dan y Rhaglen Dileu TB rydym yn rhoi trwyddedau i nodi, trapio a chymryd moch daear. Mae hyn i atal clefydau rhag lledaenu ar ffermydd lle mae buches ag achosion cronig o TB. Mae moch daear sydd â TB yn cael eu lladd heb greulondeb.

Trwyddedau a roddir gan Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC)

Mae CNC yn rhoi trwyddedau ar gyfer y canlynol:

 • gwaith gwyddonol neu addysgol ar gyfer diogelu moch daear
 • gerddi neu gasgliadau sŵolegol
 • modrwyo neu nodi moch daear
 • datblygiadau a ddiffinnir o dan Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990
 • cadw heneb gofrestredig neu gynnal ymchwiliad archaeolegol iddi
 • ymchwilio i droseddau honedig neu gasglu tystiolaeth ar gyfer achos llys
 • rheoli cadnoaid (llwynogod) er mwyn diogelu adar hela sydd wedi’u rhyddhau neu anifeiliaid gwyllt

Am ffurflenni cais a rhagor o arweiniad, cysylltwch â 0300 065 3000, neu ymwelwch â thrwyddedau moch daear ar wefan Cyfoeth Naturiol Cymru.

Rhannu’r dudalen hon