Neidio i'r prif gynnwy

Beth i’w wneud os ydych chi’n poeni am gael eich troi allan o’ch cartref neu os ydych yn cael eich bygwth â hynny.

Cyhoeddwyd gyntaf:
15 Mai 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Rhaid i’ch landlord roi rybudd i chi cyn gallu eich troi allan o’ch cartref.

Dylech gysylltu â’ch landlord ar unwaith os oes gennych ôl-ddyledion rhent, neu os nad ydych yn gallu talu’ch rhent.

Bygythiad o droi allan o’ch cartref

Gall eich landlord eich troi allan o’ch cartref am beidio talu eich rhent. Gelwir hyn yn ‘ceisio meddiant’. Os byddant am eich troi allan, byddant yn rhoi Hysbysiad Ceisio Meddiant (‘Notice of seeking possession – NSP’) i chi i ddechrau.

Oherwydd pandemig y coronafeirws, mae rheoliadau newydd wedi cael eu gwneud o dan Atodlen 29 i Ddeddf y Coronafeirws 2020, sy’n estyn y cyfnod hysbysu byrraf y caniateir i landlordiaid ei roi i denantiaid sydd â thenantiaeth sicr a thenantiaeth fyrddaliadol sicr. 

Bydd cyfnod hysbysu 6 mis yn gymwys i hysbysiadau a roddir ar 24 Gorffennaf 2020, neu ar ôl hynny, o dan adran 8 o Ddeddf Tai 1988, ac eithrio’r rhai sy’n pennu seiliau 7A neu 14 (mewn perthynas ag ymddygiad gwrthgymdeithasol). Mae cyfnod hysbysu 3 mis yn parhau i fod yn gymwys i hysbysiadau sy’n pennu seiliau 7A neu 14. 

Bydd cyfnod hysbysu 6 mis yn gymwys i hysbysiadau a roddir ar 24 Gorffennaf 2020, neu ar ôl hynny, o dan adran 21 o Ddeddf Tai 1988.

Mae Atodlen 29 yn cael ei diwygio dros dro, fel ei bod yn ofynnol i landlord sy’n cyflwyno hysbysiad ar 24 Gorffennaf, neu ar ôl hynny, roi cyfnod hysbysu hirach yn ystod y cyfnod perthnasol sy’n weddill, sy’n dod i ben ar 30 Medi 2020. Caniateir i Weinidogion Cymru estyn y cyfnod perthnasol y tu hwnt i 30 Medi 2020 gan ddefnyddio’r pŵer a nodir ym mharagraff 1(2) o Atodlen 29.

Mae'r newidiadau dros dro i'r cyfnodau hysbysu yn cael eu gwneud er mwyn creu rhagor o oedi wrth droi allan yn ystod yr argyfwng iechyd cyhoeddus parhaus. Bydd yn golygu y bydd llai o bobl yn wynebu digartrefedd oherwydd achos o droi allan, a hynny ar adeg pan fo awdurdodau lleol yn llai abl i ymateb i'r sefyllfaoedd hyn. Bydd y rhai sy'n rhentu eu cartrefi yn elwa ar fwy o ddiogelwch, ac yn llai pryderus; a bydd unigolion sydd mewn perygl o gael eu troi allan yn cael mwy o amser i geisio cymorth i ddatrys unrhyw broblemau.

Sylwch: ar gyfer pob hysbysiad meddiant a roddwyd rhwng 27 Mawrth a 23 Gorffennaf, roedd cyfnod rhybudd o 3 mis yn gymwys.

Nid oes modd i’ch landlord eich troi allan heb orchymyn llys.

Os byddwch yn derbyn hysbysiad, dylech ofyn am gyngor gan Shelter Cymru neu Cyngor ar Bopeth.

Achosion o droi allan sydd eisoes wedi cychwyn

Ar gyfer pob hysbysiad meddiant a roddwyd rhwng 27 Mawrth a 23 Gorffennaf, roedd cyfnod rhybudd o 3 mis yn gymwys.

Rhannu’r dudalen hon