Skip to main content

Mae'r gwaith i ail-lunio timau’r GCC, Gwerth Cymru ac Arloesi Masnachol fel yr amlinellwyd yn natganiad ysgrifenedig Mark Drakeford y llynedd wedi bod yn mynd rhagddo.

Cyhoeddwyd gyntaf:
30 Hydref 2019
Diweddarwyd ddiwethaf:

Rhannu’r dudalen hon

Rydym wedi sefydlu Grŵp Goruchwylio Trawsnewid (GGT) mewnol i gyflawni'r gwaith hwn. Mae'r grŵp wedi bod yn ystyried sut y gallwn helpu'r sector cyhoeddus yng Nghymru i weithredu ei flaenoriaethau rhanbarthol ei hun, sut y gallwn gynyddu gallu yn y proffesiwn caffael a sut y gallwn sicrhau bod Llywodraeth Cymru yn arwain trwy esiampl. Rydym wedi bod yn datblygu mentrau newydd hefyd fel yr Economi Sylfaenol a Phartneriaethau Cymdeithasol (bydd mwy o fanylion yn dilyn mewn cylchlythyrau yn y dyfodol).

Yn ddiweddar rydym wedi mynychu fforymau caffael Gogledd Cymru, yr heddlu, addysg uwch a fforymau cyrff a noddir gan Lywodraeth Cymru. Rydym hefyd wedi cael cyfarfodydd unigol gyda Phrifysgol Bangor a CLlLC (WLGA) i'w diweddaru a byddwn hefyd yn eich diweddaru wrth i'r gwaith hwn fynd yn ei flaen trwy gylchlythyr GCC a Gwerth Cymru. Os ydych chi'n mynychu fforwm nad ydym wedi ei fynychu, neu yr hoffech i ni ddod i'ch cyfarfod, rhowch wybod i ni.

Rydym wedi dyfeisio'r 9 llinyn canlynol i symud y gwaith hwn yn ei flaen:

 1. Arweinyddiaeth
  • Rydym am i Lywodraeth Cymru arwain trwy esiampl trwy ddod yn enghraifft o arfer gorau o ran caffael.
  • Byddwn yn defnyddio Safonau Masnachol y Llywodraeth i gadw Llywodraeth Cymru ar y lefelau ymwybyddiaeth a gallu angenrheidiol.
 2. Mentrau polisi sy'n cael eu gyrru gan ddata
  • Byddwn yn defnyddio dull wedi'i dargedu sy'n cael ei yrru gan ddata tuag at gymhwyso polisi i sicrhau ein bod yn canolbwyntio ymdrechion lle gellir sicrhau'r gwerth mwyaf.
  • Byddwn yn defnyddio teclyn blaenoriaethu i'n helpu i nodi meysydd polisi allweddol, gan roi cyfle i weithredu mentrau fel y gellir gwireddu gwerth llawn caffael yn genedlaethol, yn rhanbarthol ac yn lleol.
 3. Gallu a phroffil y proffesiwn caffael
  • Byddwn yn meithrin gallu a gwytnwch ar draws y proffesiwn caffael yng Nghymru i fynd i'r afael â'r diffyg sgiliau, grymuso staff ac annog arloesedd.
  • Byddwn yn cyflwyno cynllun sgiliau a gallu newydd i arfogi swyddogion caffael presennol â thechnegau masnachol modern, i godi ymwybyddiaeth fasnachol pawb arall i greu llif o dalent yn y dyfodol ac i godi statws y proffesiwn ledled Cymru.
 4. Gwasanaeth datblygu a darparu polisi newydd (gyda phecynnau cymorth)
  • Byddwn yn cryfhau’r gwaith o ddatblygu a chyflawni polisi ar draws sector cyhoeddus Cymru sy'n helpu i sefydlu diwylliant sy'n sicrhau'r canlyniadau cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol mwyaf posibl.
  • Byddwn yn darparu cefnogaeth, hyfforddiant ac offer i helpu sefydliadau sy’n prynu i sicrhau'r canlyniadau mwyaf posibl trwy gaffael.
 5. Ymyrraeth a dadansoddiad o'r gadwyn gyflenwi
  • Byddwn yn gweithredu blaenoriaethau'r Cabinet (megis creu swyddi lleol) trwy ddadansoddi data a chymhwyso ymyriadau i gadwyni cyflenwi ledled Cymru.
  • Rydym yn ailstrwythuro cadwyni cyflenwi i gynnwys cyflenwyr lleol a fydd o fudd i'r economi leol.
 6. Rhaglen farchnata ac ymgysylltu
  • Byddwn yn cyd-gysylltu cymuned gaffael sector cyhoeddus Cymru ledled Cymru.
  • Byddwn yn arddangos llwyddiant ac yn rhannu arfer da gan ddefnyddio technoleg ddigidol fodern.
 7. Cynllun gweithredu digidol
  • Byddwn yn datblygu seilwaith modern ar gyfer caffael digidol trwy gydweithio â'n cydweithwyr trwy bob rhan o wasanaethau cyhoeddus integredig Cymru.
  • Rydym yn datblygu strategaeth gaffael ddigidol flaengar ar gyfer y dyfodol, a fydd yn cynnwys cynlluniau i gynyddu ein buddsoddiad i'r eithaf mewn e-Gyllido, Caffael i Dalu, dadansoddi gwariant, rheoli cylch bywyd contract ac offer rheoli cyflenwyr strategol.
 8. Proses lywodraethu newydd
  • Byddwn yn gweithredu proses lywodraethu wedi'i hadnewyddu a chyffredinol ar gyfer caffael o fewn sector cyhoeddus Cymru sy'n cefnogi cyflawni blaenoriaethau Llywodraeth Cymru (megis Ffyniant i Bawb), yn ogystal â blaenoriaethau eraill yn y sector cyhoeddus.
 9. Esblygiad y GCC
  • Byddwn yn esblygu i fod yn swyddogaeth sy'n canolbwyntio ar reoli categorïau gan sicrhau bod polisïau ymarferol yn cael eu hintegreiddio.
  • Byddwn yn cefnogi datblygu llif o gontractau i Gymru, a’n huchelgais fydd prynu atebion arloesol ar gyfer sector cyhoeddus Cymru.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu sylwadau, cysylltwch â ni trwy e-bostio: NPSCommunications@llyw.cymru

Rhannu’r dudalen hon