Neidio i'r prif gynnwy

Rhaid i ffermwyr ddilyn y rheolau hyn os ydyn nhw'n gwneud cais am daliadau Cynllun y Taliad Sylfaenol 2015.

Cyhoeddwyd gyntaf:
7 Ionawr 2015
Diweddarwyd ddiwethaf:

Yn ogystal â newidiadau mân fel aildrefnu, ailenwi ac ailgategoreiddio safonau GAEC a rhai Gofynion Rheoli Statudol, mae’r newidiadau’n cynnwys y canlynol:

  • Gwaherddir defnyddio plaladdwyr ar gyfer rheoli planhigion goresgynnol estron o fewn 2 metr i gwrs dŵr heb ganiatâd Cyfoeth Naturiol Cymru.
  • Ni fydd wyneb garw bellach yn cyfrif fel gorchudd pridd rhwng y cynhaeaf ac 1 Mawrth.  Os na fydd modd hau cnwd gorchudd, rhaid wrth fesurau eraill i rwystro’r pridd rhag erydu.
  • Ni fydd gofyn cadw Cofnod Asesu Pridd mwyach, er ei bod yn dal i fod yn arfer da i wneud. 
    Caiff y gofyn i beidio â thrin tir o fewn 1 metr i wal gerrig, clawdd cerrig a ffens lechi ei ddileu.  Ond bydd y gofyn hwnnw’n para mewn cysylltiad â pherthi (gwrychoedd), cloddiau pridd a chyrsiau dŵr ar bob darn o dir, gan gynnwys caeau llai na 2 hectar o faint.
  • Bydd cosb bob tro y bydd prawf TB yn hwyr o ddiwrnod neu fwy.
  • Caiff y gofynion o ran gwneud silwair, storio silwair a thrin slyri a geir yn Rheoliadau Adnoddau Dŵr (Rheoli Llygredd) (Silwair, Slyri ac Olew Tanwydd Amaethyddol) (Cymru) 2010 eu hymgorffori yn y Gofynion Rheoli Statudol sy’n ymwneud â thir mewn Parth Perygl Nitradau.
  • Mae gofynion SMR3, Slwtsh Carthion ac SMRs 13-15 Rheoli Clwy’r Traed a’r Genau; Rhai Clefydau Anifeiliaid a’r Tafod Glas yn cael eu tynnu o’r safonau Trawsgydymffurfio.

Mae'n bwysig eich bod yn eu darllen yn ofalus rhag ichi gael eich cosbi.

Dogfennau

Rhannu’r dudalen hon