Skip to content

Comisiynydd y Gymraeg

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Diddymwyd Bwrdd yr Iaith Gymraeg ar 1 Ebrill 2012 o ganlyniad i Fesur y Gymraeg (Cymru) 2011.

Mae dyletswyddau'r Bwrdd wedi cael eu rhannu rhwng Comisiynydd y Gymraeg a Llywodraeth Cymru.

O dan y trefniadau newydd, bydd Comisiynydd y Gymraeg yn:

  • canolbwyntio ar y system reoleiddio newydd, gan gynnwys datblygu a gosod safonau, ffurfio codau ymarfer a sefydlu'r drefn orfodi newydd, gan barhau i weithredu’r system cynlluniau iaith yn y cyfamser
  • monitro perfformiad cyrff yn unol â dyletswyddau wedi eu gosod arnyn nhw
  • ymdrin â chwynion gan aelodau o’r cyhoedd ynglŷn â methiant i gydymffurfio â safonau
  • cynghori a hybu arfer da ymysg cyrff preifat a chyrff y trydydd sector sy’n cwympo tu allan i sgôp dyletswyddau statudol o dan y Mesur Iaith (dolen allanol)
  • darparu ymchwil ac ystadegau ar gyfer adroddiadau pum mlynedd y Comisiynydd ar sefyllfa’r Gymraeg a chynnal ymchwiliadau i unrhyw faes o ddiddordeb i’r Gymraeg
  • cynghori Llywodraeth Cymru ac eraill ar bolisi iaith a materion cysylltiedig
  • craffu yn annibynnol ar bolisïau Llywodraeth Cymru a darparu sylwadau ar ddogfennau ymgynghori
  • datblygu isadeiledd i gynorthwyo eraill gyda’r gwaith o ddarparu gwasanaethau Cymraeg (e.e. mewn perthynas â therminoleg a chyfieithu)
  • ymdrin â cheisiadau mewn perthynas ag ymyrraeth honedig â rhyddid unigolion i ddefnyddio’r Gymraeg gyda’i gilydd.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan Comisiynydd y Gymraeg (dolen allanol).