Skip to content

Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: cerdded a beicio.

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Mae Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013 yn ddeddf gwbl arloesol a fydd yn ei gwneud hi'n haws i bobl gerdded a beicio yng Nghymru.

Mae'r Ddeddf - y cyntaf o'i bath yn y byd - yn ei gwneud hi'n ofynnol yn gyfreithiol i awdurdodau lleol Cymru fapio a chynllunio llwybrau addas ar gyfer teithio llesol, a hefyd adeiladu a gwella eu seilwaith ar gyfer cerdded a beicio bob blwyddyn. Mae'n creu dyletswyddau newydd ar gyfer awdurdodau'r priffyrdd, fel eu bod yn ystyried anghenion cerddwyr a beicwyr ac yn sicrhau gwell darpariaeth ar eu cyfer. Mae hefyd yn golygu ei bod hi'n ofynnol i Lywodraeth Cymru ac awdurdodau lleol hyrwyddo cerdded a beicio fel dull trafnidiaeth.

Trwy gysylltu safleoedd allweddol fel gweithleoedd, ysbytai, ysgolion ac ardaloedd siopa â llwybrau teithio llesol, bydd y Ddeddf yn annog pobl i ddibynnu llai ar eu ceir wrth wneud teithia byr.

Gweithredu'r Ddeddf

Cwblhaodd Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013 (dolen allanol) ei thaith drwy gamau Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar 1 Hydref 2013. Daeth y Bil yn Ddeddf Cynulliad ar 4 Tachwedd pan roddodd y Prif Weinidog, yn rhinwedd ei rôl fel Ceidwad y Sêl Gymreig, y Sêl i Freinlythyrau mewn seremoni yng Nghaerdydd.
Daeth y Ddeddf i rym ar 25 Medi 2014.  Yn yr haf 2014, cynhaliwyd ymgynghoriadau cyhoeddus ynghylch y canllawiau statudol sydd eu hangen ar gyfer gweithredu'r Ddeddf, a Chyfarwyddyd ar gwmpas daearyddol y Ddeddf. Bydd y Cynllun Gweithredu ar Deithio Llesol yn cefnogi'r Ddeddf a bydd y Bwrdd Teithio Llesol yn goruchwylio'r gwaith o'i gweithredu.

Adroddiad blynyddol

Mae’r Ddeddf yn ei gwneud yn ofynnol i Weinidogion Cymru gyhoeddi adroddiadau blynyddol ar faint o deithiau llesol sy’n cael eu gwneud yng Nghymru.  Mae’r adroddiad blynyddol hefyd yn rhoi’r newyddion diweddaraf ar y datblygiadau o ran rhoi y Ddeddf ar waith ers iddi ddod i rym ar 25 Medi 2014.  

Cylchlythyr Teithio Llesol

Ceir yn y cylchlythyr Teition Llesol diweddaraf ar yr hyn mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud er mwyn helpu pobl yng Nghymru i gerdded a beicio mwy fel rhan o'u bywydau bob dydd. Os hoffech dderbyn copi, cysylltwch â Tîm Teithio Llesol.