Skip to content

Cerdded a beicio

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: cerdded a beicio.

Dolenni perthnasol

Mae mynediad i'r awyr agored ar gyfer gweithgareddau hamdden yn rhan allweddol o'n polisi adnoddau naturiol.
Signal cerdded a seiclo wedi’i oleuo ar oleuadau traffig
Rydym am annog mwy o bobl i gerdded a beicio yng Nghymru.

Bydd cynyddu faint y mae pobl yn cerdded a beicio yn ein helpu i:

 • wella iechyd a lles
  • gwella cyfraddau salwch
  • lleihau gordewdra, achosion o glefyd y galon, diabetes math 2 a rhai canserau
 • lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr
 • lleihau tagfeydd.

Mae cerdded a beicio nid yn unig yn dda i’ch iechyd, ond hefyd i’ch cyfrif banc: meddyliwch am faint gallwch ei arbed drwy leihau eich costau petrol a pharcio.  

Yr hyn rydym yn ei wneud i annog pobl i gerdded a beicio’n fwy:

 • cyflwyno Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013
 • datblygu canllawiau ar ddylunio seilwaith ar gyfer cerdded a beicio
 • cyllido awdurdodau lleol i:
  • redeg Kerbcraft – hyfforddiant diogelwch cerddwyr ar gyfer plant mewn ysgolion cynradd
  • darparu hyfforddiant beicio safonol cenedlaethol i blant
  • creu llwybrau diogelach yn y gymuned drwy adeiladu llwybrau beicio a llwybrau ar gyfer beicwyr a cherddwyr, gan gynnwys cysylltiadau â thrafnidiaeth gyhoeddus
 • mae’r rhain yn cynnwys y prosiect Beiciwch Hi, sydd bellach wedi dod i ben. Llwyddodd Beiciwch Hi i gynyddu’r lefelau beicio ym mhlith plant ysgol. Mae ein prosiect newydd – Teithiau Llesol – yn anelu i gynyddu nifer y plant a phobl ifanc sy’n teithio I’r ysgol trwy ddull llesol.