Skip to content

Caffael

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: Trafnidiaeth Cymru.

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Manylion y broses gaffael.

Mae Llywodraeth Cymru yn cynnal proses gaffael i ddewis partner gweithredu a datblygu ("ODP") i weithredu Masnachfraint Rheilffyrdd Cymru a'r Gororau ac i ddatblygu cynlluniau ar gyfer Prif Gledrau'r Cymoedd, ac ar ôl hynny ei weithredu, fel rhan o Gam 2 y Metro ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd sy'n cynnwys y deg awdurdod lleol yn Ne Cymru.

Hysbysebwyd y broses gaffael yng Nghyfnodolyn Swyddogol yr Undeb Ewropeaidd ar 19 Gorffennaf 2016, cyfeirnod 2016/S 137-247785, o dan Reoliadau Cytundebau Cyfleustodau 2016.

Gweledigaeth Llywodraeth Cymru yw cael gwasanaeth rheilffordd modern ac effeithlon i adeiladu ar lwyddiannau presennol Masnachfraint Rheilffyrdd Cymru a'r Gororau, drwy ddefnyddio technoleg fodern ac arferion gwaith da i roi gwasanaeth gwell i deithwyr.

Y blaenoriaethau yw:

  • datblygu gwasanaethau newydd a chreu mwy o le ar wasanaethau gorlawn presennol;
  • cerbydau modern sy'n cydymffurfio â safonau modern; 
  • effeithlonrwydd gwell i wella arbedion a allai ehangu'r gwasanaeth ymhellach; 
  • cydweithrediad rhwng darparwyr trafnidiaeth eraill er mwyn darparu gwasanaeth trafnidiaeth gyhoeddus integredig; a 
  • strwythur masnachol sy'n cymell yr ymddygiadau cywir gydag adroddiadau masnachol gwell. 
Bydd yr ODP yn cydlynu gwaith amrywiaeth o Gontractwyr ECI i wneud y gwelliannau a fydd yn darparu cyfundrefn system gyfan i sicrhau bod y blaenoriaethau yn arwain at wasanaeth gwell i deithwyr. 

Mae Llywodraeth Cymru wedi datblygu blaenoriaethau polisi, a chafodd y rhain eu cyflwyno i’r cynigwyr ar ddechrau’r broses gaffael.

Mae disgwyl i’r cynigion gyd-fynd â’r blaenoriaethau hyn, yn amodol ar drafodaeth gystadleuol.

Mae amserlen ddangosol o'r broses gaffael wedi'i nodi isod.

Partner Gweithredu a Datblygu (ODP) - Amserlen

Hysbysiad o Gontract yng Nghyfnodolyn Swyddogol yr Undeb Ewropeaidd: Gorffennaf 2016
Gwahoddiad i Gymryd Rhan mewn Trafodaeth: Hydref 2016
Cynigwyr yn ymateb gydag Atebion Amlinellol: Tachwedd 2016
Trafodaethau'n cychwyn: Ionawr 2017
Tendr Terfynol: mis Gorffennaf i fis Medi 2017
Dyfarnu’r Contract: Ionawr 2018 

Cynlluniau Cynnwys Contractwr ar Gam Cynnar (ECI) - Amserlen 

Hysbysiad o Gontract yng Nghyfnodolyn Swyddogol yr Undeb Ewropeaidd: Mehefin 2017
Gwahoddiad i Dendro: Medi 2017
Cyflwyno Tendr: Rhagfyr 2017
Dyfarnu Contract ECI: Mawrth 2018 

Er mwyn cofrestru fel rhan o'r gadwyn cyflenwi, cofrestrwch ar GwerthwchiGymru (dolen allanol).