Skip to content

A483 Ffordd osgoi’r Drenewydd

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Rydym yn adeiladu ffordd osgoi i’r de o’r Drenewydd, gan gysylltu’r A489 a’r A483 a chan osgoi’r Drenewydd.

Y diweddaraf o ran traffig

I gael yr wybodaeth ddiweraddaraf am broblemau traffic lleol sy'n codi yn sgil y prosiect hwn, ewch i wefan Cyngor Sir Powys (dolen allanol). Gellir cael gwybodaeth am broblemau traffic ar ein cefnffyrdd drwy fynd i wefan Traffig Cymru (dolen allanol).

Crynodeb

Statws y prosiect: wrthi'n cael ei adeiladu
Rhanbarth: y canolbarth
Dyddiad gorffen: diwedd 2018
Asiant y cyflogwyr: Corderoy
Contractwyr ECI: Alun Griffiths (Contractors) Ltd
Dylunydd: Atkins, TACP

Pam ein bod yn gwneud hyd

Cair tagfeydd yn rheolaidd ar y gyffordd rhwng yr A483 a'r A489. Rydym o'r farn fod problemau traffig yn llesteirio datblygiad diwydiannol y Drenewydd. Felly trwy well llif y traffig, byddwn yn helpu diwydiant i dyfu yr yr ardal.

Datblygiadau presennol

Cyhoeddon ni ein llwybr a ffefrir ar gyfer ffordd osgoi ym mis Hydref 2010. Newidion ni ychydig ar y llwybr hwn ym mis Mawrth 2014 ar ôl ymgynghori arno. Ym mis Chwefror 2016, yn dilyn ymchwiliad lleol cyhoeddus, cyhoeddon ni y byddwn yn adeiladu'r ffordd osgoi.

Mae ein contractwyr wrthi'n dylunio ac yn adeiladu'r ffordd osgoi. Dechreuwyd clirio'r safle ym mis Mawrth 2016 ac mae'r cloddwaith ar gyfer y gylchfan orllewinol ar Ffordd Llanidloes wedi dechrau. Rydym hefyd yn adeiladu gwyriad ffordd dros dro ar Ffordd Uchaf Dolfor fel y gallwn adeiladu un o'r pontydd mwyaf ar gyfer y ffordd osgoi newydd.

Y cynllun

Rydym yn adeiladu ffordd osgoi 6.53km o hyd i'r de o'r Drenewydd. Bydd y llwybr yn:

 • dechrau wrth gylchfan newydd ar yr A489 Ffordd Llanidloes, i'r gorllewin o'r Drenewydd 
 • croesi Nant Mochdre a mynd i'r de o Ystad Ddiwydiannol Mochdre 
 • cysylltu â'r A483 Ffordd Dolfor wrth gylchfan a fyddai'n ei gysylltu hefyd ag Ystad Ddiwydiannol Mochdre 
 • croesi tir amaethyddol i gyffordd yr A489 Ffordd Ceri 
 • yn ei flaen i'r de o Ystadau Diwydiannol Fastre a Dyffryn, ac yna croesi lein y Cambrian 
 • gorffen wrth gylchfan ar yr A483 Pool Road, i'r dwyrain o'r Drenewydd.

Bydd gan y ffordd newydd lôn gerbydau 2+1 er mwyn i gerbydau allu pasio ei gilydd yn ddiogel i'r ddau gyfeiriad.

Mae'r cynllun yn cynnwys tynnu statws cefnffordd oddi ar rannau o Pool Road a Heol Newydd yn y Drenewydd.

Bydd y dyluniad yn ceisio osgoi neu leihau'r effeithiau yn y mannau canlynol:

 • mannau lle cafwyd tirlithriadau
 • cwmnïau dŵr, nwy a thrydan
 • ecoleg y gwyddys amdani ac a ragwelir
 • archeoleg y gwyddys amdani ac a ragwelir
 • mannau lle ceir perygl llifogydd 
 • mannau rheoli ansawdd aer 
 • rheilffordd y Cambrian 
 • hawliau tranwy a materion hygyrchedd.

Sut y gwnaethom ymgynghori

Cynhaliodd ein hymgynghorwyr arddangosfa i ymgynghori â'r cyhoedd rhwng 8 a 10 Medi 2009 yn y Drenewydd.

Cafodd Llwybr a Ffefrir 2010 ynghyd ag opsiynau eraill eu dangos mewn arddangosfa i'r cyhoedd ar 9 Gorffennaf 2013. Arweiniodd hynny at gyhoeddi newid mân i'r Llwybr a Ffefrir ym mis Mawrth 2014. Gwelwyd y llwybr hwn gan dros 600 o bobl mewn addangosfa gyhoeddus arall ar 8 Ebrill 2014.

Ym mis Mehefin/Gorffennaf cynhaliwyd ymchwiliad lleol cyhoeddus.

Mae gan Alun Griffiths swyddfa ar Ffordd Dolfor, yr A483, sydd ar agor yn ystod oriau busnes arferol. Cyfarwyddiadau i'r Safle swyddfa Ffordd Osgoi Y Drenewydd yn gael isod. I drefnu apwyntiad y tu allan i’r oriau hyn, cysylltwch â’r Rheolwr Prosiect Nick Cleary ar 01686 8606682. Gallwch hefyd gysylltu ag Alun Griffiths (Contracting) Ltd.

I gael rhagor o wybodaeth am yn cynllun cysylltwch ag Alun Griffiths (Contracting) Ltd.