Skip to content

Cynlluniau Diogelwch Lleol

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Caiff Cynlluniau Diogelwch Lleol ar rwydwaith traffyrdd a chefnffyrdd Cymru eu pennu gan yr Asiantaeth Cefnffyrdd yn seiliedig ar glystyrau gwrthdrawiadau a/neu gyfraddau gwrthdrawiadau uchel.

Mae’r ddogfen ‘Canllawiau ar gyfer Cyflwyno Cynlluniau Diogelwch Ffyrdd’, a gynhyrchwyd gan Halcrow ar gyfer yr Asiantaethau Cefnffyrdd, yn hyrwyddo cysondeb wrth ddatblygu cynlluniau diogelwch ffyrdd a chyflwyno’r cynigion i Lywodraeth Cymru. Mae’n cynnwys mecanwaith i flaenoriaethu’r cynlluniau a ddatblygwyd i sicrhau bod y rheini sy’n dod â’r buddion mwyaf yn cael eu hyrwyddo.

Yn benodol, mae’r ddogfen yn cynnwys dull trefnus o:

  • nodi ffyrdd a safleoedd a phennu rhestr flaenoriaeth (h.y. y safleoedd hynny a fydd yn destun archwiliad ac adroddiad ffurfiol)
  • archwilio safleoedd a chynnal astudiaethau gwrthdaro
  • sicrhau cysondeb wrth baratoi ceisiadau
  • blaenoriaethu cynlluniau diogelwch ffyrdd.

Caiff pob cynllun ei ddewis a’i ddatblygu gan ddefnyddio dull yn seiliedig ar dystiolaeth a thrwy roi ystyriaeth i werth am arian.

Wedyn caiff ceisiadau i roi cynlluniau diogelwch arfaethedig ar waith eu cyflwyno’n flynyddol i’w hystyried gan Lywodraeth Cymru.