Skip to content

Troseddau parcio a ffyrdd

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Mae’r rhan fwyaf o awdurdodau lleol yn defnyddio pwerau gorfodi sifil ar gyfer rhai troseddau ffyrdd penodol.

Er mai’r heddlu sy’n cymryd camau gorfodi yn erbyn y rhan fwyaf o droseddau ffyrdd, mae’r rhan fwyaf o awdurdodau lleol yn defnyddio pwerau gorfodi i ymdrin â throseddau parcio, a rhai troseddau sy’n ymwneud â lonydd bysiau a thraffig symudol.  Golyga hyn y gall awdurdodau lleol gymryd camau yn eich herbyn os ydych yn cyflawni trosedd – trosedd sifil fyddai hyn yn hytrach na throseddol.

Yn y cyfamser, yr heddlu sy’n parhau i fod yn gyfrifol am y canlynol:

  • troseddau sy’n arwain at bwyntiau ar eich trwydded yrru
  • y rhan fwyaf o droseddau traffig symudol
  • cymryd camau yn erbyn cerbydau sy’n creu problemau diogelwch neu broblemau eraill o ran plismona traffig.

Os cewch chi docyn gan yr heddlu (troseddol) a’r awdurdod lleol (sifil) am yr un drosedd, bydd y tocyn a gewch gan yr heddlu yn cael blaenoriaeth a bydd y tocyn sifil (Hysbysiad Tâl Cosb) a gawsoch gan yr awdurdod lleol yn cael ei ddiddymu.  Os ydych chi wedi talu’r dirwy i’r awdurdod lleol, caiff yr arian ei ad-dalu i chi.

Pwerau pob awdurdod lleol

Mae’n rhaid i awdurdodau lleol wneud cais i Weinidogion Cymru os am gymryd y pwerau gorfodi oddi ar yr heddlu ar gyfer troseddau sy’n ymwneud â pharcio, lonydd bysiau a rhai troseddau traffig symudol.  Gallwch lawrlwytho rhestr o’r awdurdodau lleol a’r pwerau sydd wedi’u rhoi iddyn nhw isod.

Offer Teledu Cylch Cyfyng (CCTV) a recordio

Gall awdurdodau lleol ddefnyddio CCTV neu offer recordio i’w helpu i gymryd camau gorfodi yn erbyn pobl sy’n cyflawni troseddau parcio a ffyrdd.  Er mwyn gallu gwneud hynny, mae’n rhaid iddyn nhw wneud cais i Weinidogion Cymru am dystysgrif “dyfais wedi’i chymeradwyo” ar gyfer unrhyw offer neu system.

Deiliaid Bathodynnau Glas

Os oes gennych chi Fathodyn Glas, mae gennych hawl i barcio mewn mannau lle nad oes hawl gan bobl sydd heb Fathodyn Glas.  Fodd bynnag, nid yw’r bathodyn yn rhoi hawl ichi barcio yn unrhyw le.  Fel defnyddwyr ffyrdd eraill, mae’n rhaid i chi ufuddhau i Reolau’r Ffordd Fawr.

Yn y llyfryn Hawliau a Chyfrifoldebau a gawsoch chi gyda’r Bathodyn Glas, mae adran “Ble galla i barcio?”.  Mae’r adran hon yn rhestru’r mannau nad oes gennych hawl i barcio ynddyn nhw.  I’w lawrlwytho, ewch i’r dudalen Bathodyn Glas.

Nid yw’r cynllun yn berthnasol i ffyrdd preifat a meysydd parcio ceir oddi ar y stryd.  Fodd bynnag, mae’n bosibl bod rhai cwmnïau’n darparu lleoedd parcio i bobl anabl.  I wybod a oes unrhyw gonsesiynau ar gael ac a oes yn rhaid i ddeiliaid bathodynnau glas dalu am barcio, darllenwch yr arwyddion.

Apeliadau

Os ydych chi’n credu bod y ddirwy rydych wedi’i chael yn annheg, mae cyfarwyddiadau sut i apelio ar gefn y tocyn.  Os gwrthodir eich apêl ac yr hoffech fynd â’ch apêl ymhellach, cysylltwch â’r Tribiwnlys Cosbau Traffig (dolen allanol) ar gyfer troseddau parcio, lonydd bysiau a thraffig symudol, neu POPLA (dolen allanol) os yw’r drosedd yn ymwneud â pharcio preifat. Mae manylion sut i apelio ar wefan y ddau gorff yn ogystal â’r hyn y gallan nhw ei ystyried.

Cyngor

I gael rhagor o gyngor ynghylch parcio, ewch i wefan Cymdeithas Parcio Prydain (dolen allanol).