Skip to content

Dywedwch am eich profiad â threnau

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Os oes gennych gŵyn am y rheilffyrdd neu'r gwasanaeth rydych wedi'i dderbyn gan gwmni trenau, dylech gwyno'n uniongyrchol.

Gall y rhan fwyaf o gwynion gael eu datrys drwy gysylltu'n uniongyrchol â'r cwmni dan sylw.

Ymateb teithwyr trenau

Rydym am glywed barn pobl am wasanaethau a gorsafoedd i’n helpu i gadw golwg ar ansawdd ac i drafod gwelliannau â chwmnïau trên a Network Rail.  Llenwch y ffurflen â’ch sylwadau; gallwch ei chwblhau ar-lein neu’r fersiwn pdf isod.

Ar ôl ei llenwi, anfonwch y ffurflen pdf at: Adborth Rheilffyrdd, Llywodraeth Cymru, Rhadbost NAT 8910, Parc Cathays, Caerdydd CF10 3BR neu adborthrheilffyrdd@cymru.gsi.gov.uk

Passenger Focus

Os ydych yn anfodlon â chanlyniad eich cwyn neu os ydych yn teimlo nad yw'r cwmni trenau wedi ymdrin â'ch cwyn yn y modd priodol, gallwch gysylltu â Passenger Focus. Bydd Passenger Focus yn mynd ati i adolygu eich cwyn yn annibynnol ac yn penderfynu a ydynt o'r farn bod y cwmni wedi ymdrin ag ef yn deg ac yn briodol. 

Mae Passenger Focus yn gorff cyhoeddus annibynnol a sefydlwyd gan y Llywodraeth i amddiffyn buddiannau'r rheini sy'n defnyddio rheilffyrdd Prydain. Yr Adran Drafnidiaeth sy'n ariannu Passenger Focus, ond mae deddf gwlad yn gwarchod eu hannibyniaeth.

Cysylltu â Passenger Focus

  • Ysgrifennwch at:
Passenger Focus
FREEPOST (RRRE-ETTC-LEET)
PO BOX 4257
Manchester
M60 3AR

Mae ein llinell helpu teithwyr ar agor 8am - 8pm Llun - Gwener ac 8am - 4pm ar benwythnosau.

Lawrlwytho Dogfen

PDF Document (MFS)
Ffurflen i'w lawrlwytho (Maint ffeil: 40KB)