Skip to content

Trydaneiddio

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: rheilffyrdd.

Dolenni perthnasol

System deithio newydd a fydd yn trawsnewid y ffordd y byddwn ni'n teithio o gwmpas Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yw Metro.

Mae trydaneiddio’r rheilffyrdd yn gam cyntaf tuag at gyflawni gweledigaeth Llywodraeth Cymru o sicrhau seilwaith rheilffyrdd modern ledled Cymru.

Ar 16 Gorffennaf cyhoeddodd yr Ysgrifennydd Gwladol dros Drafnidiaeth y blaenoriaethau buddsoddi ar gyfer Network Rail ar gyfer y cyfnod buddsoddi nesaf (2014-2019). Roedd y cyhoeddiad hwn yn cynnwys trydaneiddio Prif Linell y Great Western i Abertawe a Rhwydwaith Rheilffyrdd y Cymoedd.

Mae rhwydwaith rheilffyrdd sydd wedi'i drydaneiddio'n ffordd fwy diwastraff o weithredu a chynnal a chadw'r rheilffyrdd, a bydd yn sicrhau gwerth am arian i'r trethdalwr. Bydd teithwyr yn teithio mewn ffordd sy'n fwy cynaliadwy'n amgylcheddol a bydd y siwrneiau'n gyflymach ac yn dawelach gydag arbedion o hyd at 20% o'i gymharu ag amserlenni presennol.

Nid yw buddsoddi yn y seilwaith rheilffyrdd wedi'i ddatganoli.

Mae prosiect Trydaneiddio Llinellau'r Cymoedd wedi cael ei integreiddio i raglan Metro ar ffurf cynllun Moderneiddio Llinellau'r Cymoedd.