Skip to content

Metro

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: Metro.

Metro

Cyflwyniad

System deithio newydd a fydd yn trawsnewid y ffordd y byddwn ni'n teithio o gwmpas Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yw Metro. Bydd yn darparu gwasanaethau cyflymach, mwy cyson a mwy unedig gan ddefnyddio trenau, bysiau a rheilffyrdd ysgafn.

Bydd Metro'n dod â buddiannau yn ei sgil i deithwyr, yn uno cymunedau ac yn helpu i drawsnewid yr economi. Bydd yn cael effaith gadarnhaol ar y gymdeithas, yr economi a'r amgylchedd. Bydd hefyd yn rhoi ffurf ar hunaniaeth ein rhanbarth.

Cyson

Bydd Metro'n rhedeg o leiaf bedwar gwasanaeth yr awr ar draws yr holl rwydwaith yn ôl y galw a hyd yn oed mwy ar ddarnau prysur. Bydd hyn yn darparu profiad 'cyrraedd a mynd' i deithwyr gan ddefnyddio cerbydau a gynlluniwyd i ddarparu cyflymder a lle.

Integreiddio

Mae Metro'n cyfuno rheilffyrdd trwm, rheilffyrdd ysgafn a bysiau i ddarparu rhwydwaith ddi-dor. Gydag un tocyn, bydd modd i bobl symud yn gyflym a hawdd ar draws y rhanbarth. Bydd hefyd yn cysylltu â theithio byw – seiclo a cherdded – er mwyn creu rhwydwaith hollol integredig.

Hawdd ei ymestyn

Cynlluniwyd Metro er mwyn iddo allu tyfu a dod yn fwy hygyrch fyth. Gorsafoedd newydd, llwybrau newydd, siwrneiau mwy cyson – yn y dyfodol gall y rhwydwaith ddod â gwell trafnidiaeth gyhoeddus i ragor o gymunedau a chanolfannau economaidd.

Adfywio

Bydd Metro'n darparu gwell adnoddau i deithwyr a chanolbwyntiau ar gyfer cymunedau o gwmpas gorsafoedd allweddol, ac yn symbylu cyfleoedd ar gyfer rhagor o ddatblygu ac adfywio strategol ar draws y rhanbarth.

Dogfennau

PDF Document (MFS)
Darlun o Rwydwaith posibl y Metro (Maint ffeil: 1.49MB)

Amcanion a Deilliannau

Arhosfan Transit Cyflym posibl Bws Casnewydd
Arhosfan Transit Cyflym posibl Bws Casnewydd

Sefydlwyd yr amcanion a deilliannau canlynol ar gyfer Metro:

Amcanion trafnidiaeth Metro

 • Darparu rhwydwaith drafnidiaeth o ansawdd uchel, ddibynadwy, effeithiol a chynaliadwy yn economaidd
 • Gwella cysylltedd, gan uno / gysylltu cymunedau â phob prif ddenwr masnachol, cymdeithasol a hamdden, gan alluogi'r rhanbarth i weithredu fel un endid economaidd cydlynol
 • Gwella mynediad i drafnidiaeth gyhoeddus yng nghanol trefi a dinasoedd
 • Darparu amseroedd teithio cyfatebol ar draws dulliau teithio cyhoeddus a phreifat, gan gynnig dewisiadau teithio credadwy
 • Darparu ar gyfer galw cynyddol am drafnidiaeth gyhoeddus
 • Lleihau effaith teithio ar yr amgylchedd
 • Annog teithio byw a mentrau

Deilliannau trafnidiaeth Metro

 • Lleihau amseroedd teithiau cyffredinol drwy gyfrwng gwasanaethau cyflymach ac amlach a gwell cyfnewid
 • Gwella cyfranogiad mewn trafnidiaeth gyhoeddus drwy gyfrwng darparu gwasanaethaumwy deniadol
 • Lleihau costau gweithredu a chynnal a chadw drwy gyfrwng gwell effeithiolrwydd a mwy o alw
 • Capasiti addas ar gyfer y galw yn ystod cyfnodau brig a digwyddiadau arbennig
 • Gwelliannau mynediad drwy gydlynu gwasanaethau, cydymffurfio â'r Ddeddf Gwahaniaethu ar Sail Anabledd a dylunio gorsafoedd
 • Lleihau allyriadau drwy gyfrwng llai o ddefnydd o geir a cherbydau
 • Gwasanaethau uniongyrchol rhwng prif ardaloedd preswyl a chanolfannau economaidd er mwyn gwella cysylltedd
 • Gwell ansawdd gwasanaeth drwy gyfrwng cerbydau mwy newydd, gwell integreiddio a gwasanaethau gwell
 • Gwell dibynadwyedd o ran argaeledd a phrydlondeb gwasanaethau

Moddau Trafnidiaeth

Cerbyd rheilffordd arfaethedig
Cerbyd rheilffordd arfaethedig

Daw trafnidiaeth gyhoeddus mewn llawer ffurf, ond dyma'r tri phrif ddewis sy'n debygol o ffurfio craidd Metro. Rydym ni'n credu y gallai rheilffyrdd ysgafn, yn enwedig, chwarae rhan bwysig – ond lle'r diwydiant trafnidiaeth yw awgrymu'r atebion gorau yn seiliedig ar yr amcanion sydd gennym ni.

Rheilffyrdd Trwm

Byddwn yn diweddaru ein rhwydwaith rheilffordd gan ddefnyddio trenau disel a thrydan modern. Mae dyluniad y trenau diweddaraf yn cynnig profiad gwell i'r teithiwr, mae'n haws mynd iddyn nhw, ac mae'r profiad gweithredu'n fwy effeithiol.

Rheilffyrdd Ysgafn

Mae cerbydau rheilffyrdd ysgafn (neu dramiau) yn ddelfrydol ar gyfer teithio dinesig a maestrefol, gan ganiatáu gwasanaethau mwy rheolaidd a chyflym. Gallant gludo nifer fawr o bobl a symud yn hawdd naill ai ar drac/rheilffordd draddodiadol neu ar draciau a osodir yn y strydoedd.

Teithio Bws Cyflym

Mae'r system hon, sy'n seiliedig ar fysiau, yn boblogaidd ledled y byd, ac mae'n teimlo mwy fel trên na'r bws traddodiadol. Bydd teithwyr yn prynu tocynnau mewn gorsafoedd arbennig, felly mae mynd ar y cerbyd yn hawdd a chyflym, a bydd y bysiau fel arfer yn rhedeg mewn lonydd penodedig er mwyn osgoi traffig. Mae gwasanaethau'n gyson, yn gyflym ac yn effeithiol.

Amserlenni

Prosiect hirdymor yw Metro. Mae'ncael ei ddatblygu er mwyn gallu caeleu hymestyn fesul camau.

Metro Cam 1 (2016)

Mae Metro Cam 1 ar waith. Eisoes cafodd yr estyniad i dref Glynebwy a mwy o welliannau capasiti ar y llinell honno, ynghyd â gwelliannau i orsafoedd eraill ar draws y rhwydwaith, eu cwblhau neu maent ar waith.

Metro Cam 2 (2017 - 2023)

Bydd Metro Cam 2 yn canolbwyntio ar foderneiddio craidd Trenau'r Cymoedd a rhwydwaith reilffyrdd ehangach De Cymru. Bydd y gwaith isadeiledd hwnyn cael ei integreiddio gyda'r rhagleni gaffael masnachfraint nesaf Cymrua'r Gororau.

Canlyniad hyn fydd rhwydwaith sy'n galluogi gwasanaethau dibynadwy o ansawdd uchel sy'n gallu darparu pedwar cerbyd yr awr ar draws y gwasanaeth cyfan yn ôl y galw, gan ddarparu siwrneiau byrrach o ran amser a'r capasiti i ychwanegu gorsafoedd newydd ac ymestyn y rhwydwaith.

Camau'r Dyfodol (y tu hwnt i 2023)

Os bydd Cam 2 yn cynnwys rhyw fath o reilffordd ysgafn, yna bydd hi'n haws ymgorffori ystod o estyniadau sy'n seiliedig ar reilffyrdd. Gallai hyn fodyn sail i raglen hirdymor o ymestynfesul camau.

Llawlyfrau

PDF Document (MFS)
Llawlyfr y Metro (Maint ffeil: 1.78KB)
PDF Document (MFS)
Llawlyfr cryno'r Metro (Maint ffeil: 458KB)