Skip to content

Gwasanaethau bysiau lleol

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: trafnidiaeth gyhoeddus.

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Mae gwasanaethau bysiau lleol yn hanfodol i fywyd economaidd, diwylliannol a chymdeithasol Cymru.

Gwasanaethau bysiau lleol yw sylfaen ein system trafnidiaeth gyhoeddus. Bob dydd, mae 63,000 o bobl yn dibynnu ar fysiau i deithio i'r gwaith ac mae rhyw 350,000 o deithiau yn cael eu gwneud bob dydd er mwyn cyrraedd apwyntiadau ysbyty, gweld ffrindiau, siopa neu wneud gweithgareddau hamdden. 

Mae mwy o bobl yng Nghymru yn defnyddio bysiau na gwasanaethau rheilffyrdd wrth ddewis ffordd arall o deithio yn lle ceir preifat. Gall gwasanaethau bysiau gynnig ffordd ddibynadwy, hyblyg, fforddiadwy a mwy cynaliadwy o deithio i bobl o bob oedran, gallu a chefndir.

Cymorth ar gyfer gwasanaethau bysiau lleol 

Yn y tymor byr, mae camau’n cael eu cymryd i gefnogi cwmnïau bysiau yng Nghymru. O dan y cynllun pum pwynt a gyhoeddwyd ym mis Medi 2015:

  1. Byddwn yn cynnig cymorth penodol, proffesiynol i bob cwmni bysiau yng Nghymru drwy Busnes Cymru a Cyllid Cymru, ac yn galw ar awdurdodau lleol i wneud pob ymdrech i ddiogelu eu cyllid ar gyfer gwasanaethau bysiau yn yr hinsawdd economaidd heriol sydd ohoni.   
  2. Byddwn yn gweithio’n rhagweithiol gydag awdurdodau lleol i nodi, cyn gynted â phosibl, y gwasanaethau bysiau a allai fod dan fygythiad, a byddwn yn sefydlu strategaeth leol i ymateb i unrhyw wasanaethau y bwriedir eu dirwyn i ben ac sy’n cael eu hystyried yn wasanaethau sy’n hanfodol i gynaliadwyedd a lles y gymuned leol.   
  3. Bydd Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith yn cyfarfod ag arweinwyr awdurdodau lleol yng Nghaerdydd a Chasnewydd, ynghyd â Rheolwyr-gyfarwyddwyr eu cwmnïau bysiau trefol, i gasglu gwybodaeth am sut y gellir cynnal rhwydweithiau bysiau, gan sicrhau ar yr un pryd bod y gymdeithas yn elwa ar y sefyllfa. Bydd yn gweithio hefyd gyda Chydffederasiwn Cludiant Teithwyr Cymru i sicrhau bod nodweddion gorau’r sector masnachol preifat yn cael eu cyfuno â chyfrifoldeb cymdeithasol cwmnïau’r sector cyhoeddus yng Nghymru.   
  4. Rydym yn darparu cyllid i sefydlu swyddi cydgysylltwyr bysiau newydd, un yn y Gogledd a’r llall yn y De, i ddod ag amrywiol haenau polisi a buddsoddi at ei gilydd, ac i helpu i ddatblygu’r model statudol Partneriaeth Bysiau o Ansawdd.  
  5. Byddwn yn cynnal Uwch-gynhadledd Gwasanaethau Bysiau yn Wrecsam ar 23 Ionawr 2017. Bydd yr Uwch-gynhadledd yn dod ynghyd ag awdurdodau lleol, cwmnïau bysiau, Defnyddwyr Bysiau Cymru, y Gymdeithas Cludiant Cymunedol, grwpiau sy’n cynrychioli pobl anabl a rhanddeiliaid eraill i ystyried y ffordd orau o ddarparu gwasanaethau bysiau sy’n hyfyw yn ariannol ac sy’n gynaliadwy yn yr hirdymor.