Skip to content

Porthladdoedd

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: porthladdoedd.

Mae gan borthladdoedd Cymru swyddogaeth allweddol o safbwynt cysylltu Cymru.

 Caiff porthladdoedd Cymru eu cydnabod fel partneriaid allweddol yn y gwaith o gyflawni amcanion 'Symud Cymru Ymlaen' sef ein Rhaglen Lywodraethu.

Mae porthladdoedd Cymru'n hwb unigryw ar gyfer gwella cyfoeth economaidd a chreu swyddi ar lefel genedlaethol, rhanbarthol a lleol. Maent yn hybu twf economaidd a chyfleoedd gwaith, gan sicrhau cysylltiadau rhyngwladol a chynaliadwy i Gymru ar gyfer cludo pobl a nwyddau.

Gallant hefyd wella'r gwaith o gydleoli mewn modd cynaliadwy:

  • gweithgareddau masnachol,  
  • gweithgareddau diwydiannol,  
  • gweithgareddau logisteg, 
  • gweithgareddau ym maes twristiaeth a 
  • gweithgareddau pysgota.  
Llywodraeth y DU sy'n gyfrifol am bolisi a rheoleiddio o safbwynt y rhan fwyaf o borthladdoedd Cymru ar hyn o bryd. Mae disgwyl i'r cyfrifoldeb gael ei ddatganoli i Weinidogion Cymru o fis Ebrill 2018. 

Grŵp Porthladdoedd Cymru

Grŵp Porthladdoedd Cymru yw'r unig fforwm sy'n cynrychioli safbwyntiau'r sector hwn yng Nghymru. Caiff ei gydgysylltu gan Gymdeithas Porthladdoedd Prydain a Grŵp Porthladdoedd Mawr y DU, ac mae'n cynnal cyfarfodydd rheolaidd â Llywodraeth Cymru a chyrff allweddol sy'n gwneud penderfyniadau ar draws y sectorau cynllunio, trafnidiaeth a morol.