Skip to content

Trafnidiaeth leol

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae'n ofynnol i awdurdodau lleol gyhoeddi cynlluniau trafnidiaeth lleol.

Mae naw o gynlluniau trafnidiaeth lleol yng Nghymru.  Cafodd y rhain eu cymeradwyo gan Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth ar 20 Mai 2015.  Cafodd y cynlluniau eu datblygu gan awdurdodau lleol gan ddefnyddio ‘canllawiau y cynlluniau trafnidiaeth lleol’.  

Roedd y cynlluniau yn cwmpasu’r rhanbarthau canlynol:

  • Pen-y-Bont ar Ogwr
  • Caerdydd
  • Canolbarth Cymru (Ceredigion, Gwynedd (Meirionnydd), Powys)
  • Sir Fynwy
  • Casnewydd
  • Gogledd Cymru (Ynys Môn, Conwy, Sir Ddinbych, Gwynedd (Arfon a Dwyfor), Sir y Fflint, Wrecsam)
  • Cymoedd De-ddwyrain Cymru (Blaenau Gwent, Caerffili, Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf, Torfaen)
  • De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Castell-nedd Port Talbot, Sir Benfro, Abertawe)
  • Bro Morgannwg.

Mae copïau o’r cynlluniau ar gael drwy gysylltu â’r awdurdod lleol perthnasol.  

Astudiaethau Trafnidiaeth

Mae astudiaethau ac adroddiadau trafnidiaeth rhanbarthol o’r tasgluoedd trafnidiaeth integredig rhanbarthol i’w gweld ar y dudalen hon.