Skip to content

Cludo Nwyddau

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: cludo nwyddau.

Dolenni perthnasol

Edwina Hart AC CStJ MBE, Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth
Edwina Hart, Y Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Yr EWS CL 37 ger pontffordd Heol Casnewydd yng Nghaerdydd

Rydym am weld y diwydiant cludo nwyddau yng Nghymru’n tyfu

Mae’r diwydiant cludo nwyddau yn gwneud cyfraniad mawr at ein heconomi.  Rydym am weld system cludo nwyddau sy’n fodern, effeithiol a chynaliadwy.

Cyhoeddwyd strategaeth Cludo Nwyddau Cymru ym mis Mai 2008.

Gweithgor Cludo Nwyddau Cymru

Sefydlon ni Weithgor Cludo Nwyddau Cymru i drafod materion sy’n effeithio ar ddyfodol y traffig cludo nwyddau.

Mae arbenigwyr a chynrychiolwyr y diwydiant yn aelodau ohono.  Datblygodd argymhellion y Grŵp Gorchwyl a Gorffen ar Gludo Nwyddau, gan edrych yn arbennig ar sut i gynyddu traffig cludo ‘containers’ rhyngfoddol ac ar gadw cydbwysedd rhwng anghenion y diwydiannau cludo nwyddau a chludo teithwyr.

Cyflwynodd y gweithgor ei adroddiad ym mis Ebrill 2016.  Roedd 4 prif argymhelliad ynddo, sef:

  1. astudio cyfleoedd a heriau i ehangu rhwydweithiau cludo nwyddau rhyngfoddol a hybiau y tu allan i drefi
  2. ystyried yr angen i sicrhau bod y lled llwytho priodol ar gael ar hyd prif lein y de er mwyn caniatáu traffig rhyngfoddol ar gyfer cludo containers
  3. datblygu’r achos busnes dros godi trydedd pont i gludo nwyddau dros y Fenai
  4. parhau i’n cynghori ar gynigion sy’n cael eu datblygu fel rhan o Strategaeth Cludo Nwyddau’r DU

Grŵp Gorchwyl a Gorffen Cludo Nwyddau

Sefydlwyd y Grŵp Gorchwyl a Gorffen ar Gludo Nwyddau yn 2013 i’n cynghori ar faterion strategol sy’n effeithio ar drafnidiaeth cludo nwyddau.

Canolbwyntiodd y grŵp ar y rhanbarthau lle ceir y capasiti a’r galw mwyaf o ran cludo nwyddau.  Edrychodd hefyd ar sut y gallem wella systemau cludo nwyddau er budd Ardaloedd Menter a chanolfannau busnes a masnachol eraill.

Cyflwynodd y grŵp ei adroddiad ym mis Mawrth 2014, gyda 24 o argymhellion.  Gwnaeth y Gweinidog dderbyn y rhan fwyaf ohonyn nhw.