Skip to content

Maes Awyr Caerdydd

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: hedfan a meysydd awyr.

Dolenni perthnasol

Mae'r Ardaloedd Menter yn cynnig cymhellion arbennig i ddenu busnesau newydd i leoliadau ardderchog yng Nghymru gan ddefnyddio dull Cymreig sy'n ffitio i'r dim.
Maes Awyr Caerdydd
Prynwyd Maes Awyr Caerdydd gan Lywodraeth Cymru yng ngwanwyn 2013.

Fe wnaethon ni hyn gan ein bod o’r farn y bydd o fudd i Gymru gyfan, gan roi hwb i dwristiaeth a datblygu economaidd at y dyfodol.

Caiff y maes awyr ei redeg ar ein rhan gan gwmni ‘hyd braich’, sef ‘Cardiff International Airport Ltd’ (CIAL). CIAL sy’n gyfrifol am holl weithgareddau’r maes awyr, gan gynnwys ei redeg o ddydd i ddydd, datblygu llwybrau a theithiau newydd a gwella’r cyfleusterau yn y maes awyr. I gael gwybodaeth am weithrediad Maes Awyr Caerdydd, cysylltwch â: Maes Awyr Caerdydd.

Dyma ein prif flaenoriaethau ar gyfer y maes awyr:

  • gweithredu i safon uchel gan ddarparu’r profiad gorau posibl i deithwyr ac i gwmnïau awyrennau
  • creu amgylchedd sy’n hybu twf cwmnïau awyrennau a phartneriaid masnachol
  • manteisio ar y cyfle i’r eithaf er budd Cymru, ei heconomi a’i busnesau
  • rheoli effaith amgylcheddol y maes awyr
  • sicrhau bod y maes awyr yn sefydlog yn ariannol
  • gwella cysylltedd Cymru
  • cefnogi Ardal Fenter Sain Tathan– Caerdydd

Mae buddsoddwyr posibl am weld maes awyr llewyrchus yng Nghymru – bydd hyn yn ein helpu i ddenu mwy o fusnes, buddsoddiad a thwristiaeth.

Ym mis Chwefror 2013, gofynnodd y Comisiwn Meysydd Awyr i randdeiliaid gyflwyno tystiolaeth i helpu i lunio rhestr o opsiynau o ran y defnydd o feysydd awyr y Deyrnas Unedig yn y tymor byr a’r tymor canolig. Fe awgrymon ni y dylid ystyried Maes Awyr Caerdydd fel un o’r rhai mwyaf addawol yn y Deyrnas Unedig. I gael rhagor o wybodaeth, gallwch ddarllen y grynodeb o’r cynigion ar gyfer gwneud y defnydd gorau o’r capasiti sydd ar gael o ran meysydd awyr yn y tymor byr a’r tymor canolig.