Skip to content

Gair am y pwnc

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: trafnidiaeth.

Mae Trafnidiaeth yn cyfrannu at lawer o agweddau ar economi Cymru, a’r nod yw cynnal cymdeithas fodern lle gall llawer o bobl symud i le i le.

Mae’r rhwydwaith trafnidiaeth yn chwarae rhan hanfodol yn ein hymdrechion i leihau tlodi trwy hyrwyddo twf economaidd; cysylltu pobl â swyddi, dosbarthu nwyddau i farchnadoedd, hyrwyddo masnach ddomestig a rhyngwladol; a thrwy hynny hyrwyddo cynhwysiant cymdeithasol a gwneud ein cymunedau’n gynaliadwy.

Mae’r Cynllun Trafnidiaeth Cenedlaethol presennol yn bwrw ymlaen â’r blaenoriaethau hyn, ac ochr yn ochr â Chynlluniau Trafnidiaeth Rhanbarthol, mae’n rhoi ar waith y Strategaeth Drafnidiaeth Genedlaethol.

Cyfrifoldebau

Mae Llywodraeth Cymru yn arwain y gwaith o ddarparu llu o fentrau trafnidiaeth, yn ogystal â helpu’r Consortia Trafnidiaeth Rhanbarthol, Awdurdodau Lleol a sefydliadau eraill i weithredu eu blaenoriaethau eu hunain.
Llywodraeth Cymru sy’n gyfrifol am y Traffyrdd a’r cefnffyrdd yng Nghymru. Mae’r Asiantaethau Cefnffyrdd yn rheoli'r ffyrdd hynny, yn eu cynnal a’u chadw, ac yn eu gwella ar ein rhan. Mae’r gwelliannau mawr i’r rhwydwaith yn cael eu rheoli a’u cyflawni’n uniongyrchol gan yr Adran.
Rydym yn gweithio’n agos gyda Network Rail i ehangu a gwella seilwaith y rheilffordd yng Nghymru ac i ddatblygu prosiectau sy’n dod â manteision i Gymru. Rydym hefyd yn gyfrifol am reoli cyllid a pherfformiad gwasanaethau i deithwyr o dan fasnachfraint Cymru a’r Gororau, sy’n cael eu rhedeg gan Trenau Arriva Cymru.
Mae Llywodraeth Cymru yn cefnogi’r Consortia Trafnidiaeth Rhanbarthol; Sewta, SWWITCH, TraCC a Taith. Cynhyrchodd y Consortia Gynlluniau Trafnidiaeth Rhanbarthol yn 2009. Y rhain yw’r prif fecanwaith ar gyfer gweithredu Strategaeth drafnidiaeth Cymru ar lefel ranbarthol a lefel leol.  
Mae Trafnidiaeth hefyd yn ariannu nifer o fentrau a chynlluniau grant i hyrwyddo dewisiadau teithio cynaliadwy ar gyfer pobl Cymru, gan gynnwys: Mentrau Trafnidiaeth Cymunedol; Tocynnau Teithio Rhatach i bobl hŷn a phobl anabl; y Cynllun Bathodyn Glas; Canolfannau Teithio Cynaliadwy a mentrau cerdded a beicio.

Amcanion ac Ymrwymiadau

  • hyrwyddo rhwydwaith teithio effeithlon, effeithiol, cynaliadwy a chynhwysol 
  • blaenoriaethu’r ymyriadau yn y Cynllun Trafnidiaeth Cenedlaethol er mwyn gwireddu dyheadau’r Llywodraeth hon i greu system drafnidiaeth o’r radd flaenaf yn y modd fwyaf effeithiol, a hynny o fewn y cyfyngiadau ariannol presennol
  • ceisio sicrhau bod y pwerau i wneud penderfyniadau yn cael eu datganoli i Gymru. Yn benodol, byddwn yn gweithio gydag Adran Drafnidiaeth y DU i gryfhau’r achos dros trydanu hyd at Abertawe a datblygu’r achos busnes ar gyfer trydanu rhannau eraill o’r rhwydwaith rheilffordd lleol yng Nghymru
  • gweithio gyda phartneriaid lleol a rhanbarthol i wella ansawdd, dibynadwyedd a diogelwch gwasanaethau bws lleol yn ogystal ag edrych ar yr opsiynau gorau ar gyfer darparu gwasanaethau bysiau lleol i gymunedau gwledig allu manteisio ar y cyfleusterau sydd ar gael.