Skip to content

Arloesi

Arloesi yw un o’n dulliau allweddol ar gyfer sicrhau twf economaidd a chreu swyddi.

Os ydych yn ystyried rhoi syniadau newydd ar waith, creu cynnyrch newydd deinamig neu wella cynnyrch neu wasanaethau presennol efallai y gallwch gael cymorth gan becyn integredig o gymorth ar gyfer arloesi.

Mae’r cymorth hwn yn annog ac yn galluogi busnesau i:

 • fuddsoddi mewn ymchwil a datblygu er mwyn elwa i’r eithaf ar y cyfleoedd masnachol sy’n deillio o arloesi ac ymchwil
 • cydweithio â phrifysgolion a sefydliadau academaidd eraill er mwyn manteisio ar ymchwil o natur fasnachol.
 • Mabwysiadu dull mwy pendant, gan geisio gorchfygu’r rhwystrau i fuddsoddi mewn ymchwil a datblygu ac arloesi
 • Derbyn cyllid a chymorth ar gyfer prosiectau ymchwil a datblygu a gaiff eu harwain gan fusnesau a phrosiectau arloesol

Sut y gall ein cymorth a’n cyllid eich helpu

Gellir cynnig cymorth a chyllid ar gyfer:

 • Ymchwil a datblygu, dylunio a gweithgynhyrchu mewn perthynas â chynnyrch newydd
 • Masnacheiddio cynnyrch a mynediad at farchnadoedd
 • Rheoli Eiddo Deallusol - gan gynnwys derbyn gwybodaeth am Eiddo Deallusol, datblygu strategaeth, cyllid ar gyfer diogelu Eiddo Deallusol a chymorth drwy ganolfan PATLIB y Llyfrgell Patentau (Saesneg yn unig, dolen allanol)
 • Pennu a manteisio ar gyllid SMARTCymru ar gyfer Ymchwil, Datblygu ac Arloesi a Thalebau Arloesedd gan Lywodraeth Cymru
 • Pennu ffynonellau eraill o gyllid ar gyfer ymchwil a datblygu yn y DU ac yn Ewrop a chynorthwyo â pharatoi cynigion
 • Teithio dramor i gyfarfod â darpar bartneriaid ym maes ymchwil a datblygu

Cydweithio

Gallwn eich helpu i fanteisio ar arbenigedd a chyfleusterau arloesol a thechnegol amrywiol iawn o fewn prifysgolion a cholegau yng Nghymru drwy:
 • Ganfod yr arbenigwyr neu’r cyfleusterau priodol a chysylltu â hwy
 • Pennu partneriaid academaidd ar gyfer gwaith ar y cyd ym maes ymchwil a datblygu
 • Dod o hyd i raddedigion ac ôl-raddedigion o’r radd flaenaf drwy gynlluniau lleoliadau
 • Pennu rhwydweithiau ar gyfer y diwydiant a manteisio arnynt er mwyn rhannu arbenigedd a gwybodaeth am dechnolegau sy’n dod i’r amlwg
 • Hwyluso porthol electronig Arbenigedd Cymru www.expertisewales.com  (Saesneg yn unig, dolen allanol) sy’n cynnwys cronfa ddata o arbenigedd academaidd yng Nghymru
Rhagor o wybodaeth

Ewch i: www.busnes.cymru.gov.uk (dolen allanol)
E-bost: innovation@wales.gsi.gov.uk
Ffôn:
03000 6 03000