Skip to content

Cynllunio'ch Cymuned: Llyfryn cyfl wyno Cynlluniau Lleol (CauDLl)

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
llyfryn Cynllunio’ch Cymuned
Mae’r cynllun yn nodi bwriadau a pholisiau’r Awdurdod Cynllunio Lleol ynghylch datblygiadau a defnydd tir yn ei ardal.

Ydych chi wedi cael eich rhyfeddu neu eich siomi erioed ar ddatblygiad yn eich ardal? Neu a ddywedsoch erioed “fyswn i byth wedi caniatáu hwn’na yn fan’na!” Wel, dyma’ch cyfle chi i gael eich dweud yn eich system gynllunio yn lleol, drwy fod yn rhan o baratoadau’r Cynllun Datblygu Lleol.

Gan mai system â phwyslais ar y cynllun datblygu sydd yng Nghymru, mae’r Cynllun Datblygu Lleol yn hynod o bwysig pan benderfynir ar geisiadau cynllunio. Mae’r cynllun yn nodi bwriadau a pholisiau’r Awdurdod Cynllunio Lleol ynghylch datblygiadau a defnydd tir yn ei ardal. Unwaith y bydd y cynllun yn cael ei fabwysiadu bydd rhan fwyaf o’r penderfyniadau’n cael eu seilio ar gynnwys y Cynllun Datblygu Lleol. Mae’r Cynllun Datblygu Lleol, felly, yn rhoi rhyw syniad o ba ddatblygiadau gaiff ac na chaiff eu caniatáu dros gyfnod y cynllun.

Man cychwyn unrhyw Gynllun Datblygu Lleol fydd y Strategaeth Gymunedol/ Cynllun Rheoli Parciau Cenedlaethol. Gan mai chi a’ch Cymuned Leol sydd â’r wybodaeth leol orau. Yr ydych yn hollol hanfodol yn y broses o baratoi Cynlluniau Datblygu Lleol.

NODER: Nid yw’r ail focs sy’n ymwneud ag ymgynghori ar safleoedd amgen, ar dudalen 7, yn berthnasol mwyach yn dilyn diwygiadau i reoliadau cynlluniau datblygu lleol.  Nid yw’r cam hwn yn bodoli bellach.