Skip to content

Arweiniad ymarferol: Cynllunio ar gyfer ynni adnewyddadwy a charbon isel – llawlyfr i gynllunwyr

Dolenni perthnasol

Mae’r TAN hwn yn rhoi canllawiau ar gynllunio defnydd tir ar gyfer ynni adnewyddadwy.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Fersiwn wedi’i diweddaru o’r llawlyfr i helpu awdurdodau cynllunio lleol i lunio asesiadau ynni adnewyddadwy a datblygu polisïau yn eu cynlluniau datblygu lleol.

Mae’r llawlyfr yn cynnig methodoleg sy’n galluogi awdurdodau cynllunio lleol i ddatblygu sylfaen gadarn o dystiolaeth i asesu potensial cynhyrchu ynni adnewyddadwy a charbon isel yn eu hardaloedd. Gall yr wybodaeth ategu polisïau ynni adnewyddadwy a charbon isel yn y cynlluniau datblygu lleol.

Mae’r llawlyfr yn cynnwys adran ar sut i asesu’r potensial ar gyfer datblygu ffermydd solar. Hefyd mae’n rhoi cyngor ynghylch troi’r asesiadau ynni adnewyddadwy yn bolisïau.

Darperir templedi o daenlenni hefyd er mwyn galluogi awdurdodau cynllunio lleol i gofnodi gwybodaeth a chyfrifo data penodol ar ynni y mae’r llawlyfr yn cyfeirio atynt.