Skip to content

Canllaw Ymarferol: Cynllunio ar gyfer Adeiladau Cynaliadwy

Dolenni perthnasol

Mae TAN 12 yn darparu canllawiau ar ddylunio da drwy’r broses gynllunio.
Sut i leihau ôl troed carbon o adeilad newydd, estyniad neu adnewyddiad drwy ddefnyddio technolegau adnewyddadwy a charbon isel.
Diben y Cyfarwyddyd hwn yw helpu awdurdodau cynllunio lleol i benderfynu ar geisiadau i gynnal datblygiadau ynni adnewyddadwy a charbon isel.
Fersiwn wedi’i diweddaru o’r llawlyfr i helpu awdurdodau cynllunio lleol i lunio asesiadau ynni adnewyddadwy a datblygu polisïau yn eu cynlluniau datblygu lleol.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae’r canllaw ymarferol hwn yn rhoi cyngor i ddatblygwyr ar sut i gynnwys egwyddorion dylunio adeiladau cynaliadwy yn eu cynigion datblygu a chyngor i awdurdodau lleol ar asesu safleoedd strategol yn y cynllun datblygu lleol.

Mae’r canllaw hwn hefyd yn cynnwys astudiaethau achos sy’n dangos arferion da o ran dylunio adeiladau cynaliadwy.

Mae’n ategu’n cyfres o ganllawiau ymarferol ar ynni adnewyddadwy a charbon isel.

Lawrlwytho Dogfen