Skip to content

Llawlyfr Strydoedd

Mae’r Llawlyfr Strydoedd yn ganllaw i’r bobl sy’n cynllunio, dylunio, darparu a chymeradwyo strydoedd preswyl newydd neu sy’n addasu strydoedd sydd eisoes yn bodoli.

Nod y Llawlyfr Strydoedd yw gwella ansawdd bywyd trwy ddylunio strydoedd da sy’n ymateb yn well i ofynion pobl.  Mae canllawi gyd-fynd ag ef, Llawlyfr Strydoedd 2, i’w ddefnyddio y tu hwnt i strydoedd preswyl ac yn ymgorffori ardaloedd trefol a gwledig.  Ei nod yw helpu’r bobl hynny sy’n cynllunio, adeiladu ac yn gwella ein strydoedd i ddylunio strydoedd sydd â chyd-destun mwy sensitif.

Cyhoeddiad ar y cyd rhwng yr Adran Drafnidiaeth, yr Adran Cymunedau a Llywodraeth Leol a Llywodraeth Cymru yw’r Llawlyfr Strydoedd.

Gallwch weld y Manual for Streets ar wefan Llywodraeth y DU.

Gallwch brynu’r Manual for Streets 2 oddi wrth y Sefydliad Siartredig ar gyfer Priffyrdd a Chludiant (CIHT).