Skip to content

Ardoll Seilwaith Cymunedol - Canllaw i Greu Rhestr Codi Tâl

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae Deddf Gynllunio 2008 yn caniatáu i'r Ysgrifennydd Gwladol dros Gymunedau a Llywodraeth Leol, gyda chydsyniad Trysorlys Ei Mawrhydi, lunio rheoliadau sy'n darparu ar gyfer Ardoll Seilwaith Cymunedol. Mae'r daflen hon yn rhoi canllawiau ar baratoi Rhestr Codi Tâl ar gyfer yr Ardoll Seilwaith Cymunedol.

Nid yw hyn yn fater datganoledig, felly mae rheoliadau wedi'u llunio ar gyfer Cymru a Lloegr. Daeth Rheoliadau Ardoll Seilwaith Cymunedol 2010 i rym ar 6 Ebrill 2010.

Gwnaed gwelliannau i'r rheoliadau yn Rheoliadau Ardoll Seilwaith Cymunedol (Diwygio) 2011.

Rydym yn ystyried ei bod yn bwysig helpu awdurdodau lleol Cymru i greu seilwaith o gynllunio i gefnogi datblygiadau ar gyfer y dyfodol. Er mwyn gwneud hyn, rydym wedi llunio'r canllawiau penodol hyn i Gymru. Mae'r canllawiau hyn yn ategu canllawiau'r Ysgrifennydd Gwladol dros Gymunedau a Llywodraeth Leol. Mae'n delio â'r system cynlluniau datblygu sydd wedi'i datganoli i Gymru.